งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  วิธีดำเนินงานวิจัย วิธีดำเนินงานวิจัย  ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ  ระยะเวลาในการทำวิจัย ระยะเวลาในการทำวิจัย  เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง

3  รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณทิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบังคับของ นักศึกษาหลักสูตร MBA คณะวิทยาการ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณทิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบังคับของ นักศึกษาหลักสูตร MBA คณะวิทยาการ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมีความสำคัญและเล็งเห็นคุณภาพของ การศึกษา และต้องการสำรวจความคิดเห็น ในการเรียนวิชานี้ เพื่อปรับปรุงการเรียน การสอนต่อไป ซึ่งมีความสำคัญและเล็งเห็นคุณภาพของ การศึกษา และต้องการสำรวจความคิดเห็น ในการเรียนวิชานี้ เพื่อปรับปรุงการเรียน การสอนต่อไป ภาพประกอบ งานวิจัย

4 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 2. เพื่อได้ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหา 3. เพื่อ 4. เพื่อ

5 ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษาหมู่เรียน บธ.5401 คณะวิทยาการ ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษาหมู่เรียน บธ.5401 คณะวิทยาการ สุภาภรณ์ วงศ์โคกสูง

6  นาย ก ได้กล่าวว่า นาย ก ได้กล่าวว่า นาย ข ได้กล่าวว่า นาย ข ได้กล่าวว่า นาย ค ได้กล่าวว่า นาย ค ได้กล่าวว่า

7 1. เก็บ รวบรวม ข้อมูล 2. เตรียม เครื่องมือ ในการทำ วิจัย 3. รวบรวม ข้อมูล 4. วิเคราะห์ และ ประมวลผล 5. สรุป ผลงานวิจัย

8


ดาวน์โหลด ppt  หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google