งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานการดำเนินงาน เครือข่ายการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนของชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 ผลการดำเนินงานของเครือข่ายการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนของชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 1)

3 การดำเนินงานของเครือข่าย แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
1) การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ (รายละเอียดที่ 2) การจัดสัมมนาทางวิชาการ 3) การจัดประกวดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

4 ระดับผลการดำเนินการ ระดับผลการดำเนินการ จำนวน ร.ร. เข้มแข็ง 34.78316
กำลังพัฒนา วิกฤติ

5 ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก
จำนวนโรงเรียน ครู บุคลากร 935 งบประมาณ 717 นักเรียน 187 วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 475 อื่นๆ 172

6 แนวทางแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก
พัฒนาครู 387 สื่อ ICT 745 เพิ่มอัตรากำลัง 492 ระดมความช่วยเหลือ 652 เพิ่มงบประมาณ 469 อื่นๆ 274

7 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ท่าน ดร.สิริกร มณีรินทร์
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ท่าน ดร.สิริกร มณีรินทร์

8

9

10 สรุปผลการสัมมนา สถานศึกษาควรแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม 100 % สถานศึกษาควรให้นักเรียนได้เรียนรู้ชีวิตและปฏิบัติจริง สถานศึกษาควรจัดประสบการณ์ที่หลากหลายในโรงเรียน ผู้บริหารต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท มีภาวะผู้นำ สถานศึกษาต้องกล้าที่จะคิดนอกกรอบ

11

12

13 ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเด่น 1. โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 2. โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป.นครราชสีมา เขต 3 3. โรงเรียนบ้านประดู่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ระดับดี จำนวน 15 โรงเรียน ระดับชมเชย จำนวน 33 โรงเรียน

14

15

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google