งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาจริยธรรมในทาง ธุรกิจ. ปัญหาทางจริยธรรมแยกเป็น 3 แบบ ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมความสัมพันธ์ ส่วนตัว จริยธรรมที่เกี่ยวของกับนโยบายของบริษัท จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเภทของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาจริยธรรมในทาง ธุรกิจ. ปัญหาทางจริยธรรมแยกเป็น 3 แบบ ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมความสัมพันธ์ ส่วนตัว จริยธรรมที่เกี่ยวของกับนโยบายของบริษัท จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเภทของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาจริยธรรมในทาง ธุรกิจ

2 ปัญหาทางจริยธรรมแยกเป็น 3 แบบ ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมความสัมพันธ์ ส่วนตัว จริยธรรมที่เกี่ยวของกับนโยบายของบริษัท จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเภทของ กิจกรรมของบริษัท

3 แบบที่หนึ่ง จริยธรรมของความสัมพันธ์ แบบส่วนตัว เป็นเรื่องของตัวบุคคลในทุกบริษัทหรือธุรกิจ ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากเรื่องคนโดยเสมอ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเกิดขึ้นเป็นประจำ แบบที่สอง จริยธรรมเกี่ยวกับนโยบายของ บริษัท เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ทางบริษัทที่เกี่ยวกับ การดำเนินงานในส่วนของบริษัท เป็นเรื่อง เกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน เรื่องการเลื่อนขั้น เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ

4 แบบที่สาม จริยธรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือ หน้าที่ต่างๆ บริษัทแต่ละบริษัทจะมีการแยก หน้าที่เฉพาะออกไปให้หน่วยงานต่างๆรับผิดชอบ แต่ละหน่วยงานจะมีปัญหาทางจริยธรรมเฉพาะ ของตนเอง ดังนี้  จริยธรรมด้านบัญชี  จริยธรรมทางด้านการตลาด  จริยธรรมด้านการเงิน  จริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมในด้านอื่นๆในส่วนอื่นๆ

5 ปัจจัยหรือสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาทางจริยธรรม สาเหตุอาจมีดังนี้  ผลประโยชน์ส่วนตัวและความเห็นแก่ตัว  การกดดันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร  จุดมุ่งหมายของธุรกิจกับค่านิยมส่วนตัว  ความขัดแย้งต่างวัฒนธรรม

6 วัฒนธรรมองค์การ เป็นสิ่งที่ผสมผสาน ระหว่างแนวความคิด ประเพณี ค่านิยมของ บริษัทเป็นตัวกำหนด พฤติกรรม สำหรับทุกคน ในบริษัทที่ต้องประพฤติปฎิบัติ ทุกๆองค์กรมี วัฒนธรรมของตนเองและเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลใน หน่วยงาน มีผลกระทบต่อการบริหารงานตั้งแต่ การรับสมัครพนักงาน, การให้ความดีความชอบ, การเลื่อนขั้นเงินเดือน, การเลื่อนตำแหน่ง

7 บรรยากาศทางจริยธรรมหรือบรรยากาศ ทางคุณธรรม สภาพที่พนักงานสามารถรู้สึก ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด พฤติกรรมใด เหมาะสม โดยไม่ต้องมีการระบุอย่างชัดเจน เป็นคำสั่งหรือลายลักษณ์อักษรและถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ

8  แบบแรกใช้ตัวเองเป็นหลัก  แบบที่สองเป็นแบบคำนึงถึงผู้อื่น  แบบที่สามเป็นแบบยึดหลักการ

9 แบบที่หนึ่ง บรรยากาศที่เอื้ออาทรกัน แบบที่สอง บรรยายกาศแบบยึดกฏหมายและ จรรยาบรรณ แบบที่สาม บรรยากาศแบบยึดกฎข้อบังคับ แบบที่สี่ บรรยากาศที่เน้นการปฎิบัติ แบบที่ห้า บรรยากาศแบบอิสระ

10 เป็นแนวปฎิบัติที่กำหนดแนวความคิดหรือ วิธีคิดเมื่อมีปัญหาทางจริยธรรมเกิดขึ้นใน การทำงาน เพื่อช่วยทั้งผู้บริหารและ พนักงานในการกำหนดและวิเคราะห์ว่า อะไรเป็นปัญหาจากจริยธรรมและจะต้อง ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลทางจริยธรรม

11  อรรถประโยชน์  สิทธิ  ความเป็นธรรม

12  จริยธรรมที่มีต่อเศรษฐกิจ  จริยธรรมต่อแรงงาน  จริยธรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาจริยธรรมในทาง ธุรกิจ. ปัญหาทางจริยธรรมแยกเป็น 3 แบบ ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมความสัมพันธ์ ส่วนตัว จริยธรรมที่เกี่ยวของกับนโยบายของบริษัท จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเภทของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google