งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

2 สิ่งที่เป็นที่เคารพสูงสุดของชาวพุทธ

3 พุทธธรรม หรือ พระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับความจริงตาม ธรรมชาติของทุกข์และวิธีการดับทุกข์

4 พระสงฆ์ หมายถึง - บวชถูกตามพระธรรมวินัย
- บวชถูกตามพระธรรมวินัย - 4 รูปขึ้นไปเป็นคณะ ประกอบสังฆกรรมได้

5 ประเภทของพระสงฆ์ พระอริยสงฆ์ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขิงพระพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมชั้นต่างๆ มี 4 ประเภท คือ 1.1 พระโสดาบัน (สุปฏิปณฺโณ ปฏิบัติดี , งาม) 1.2 พระสกทาคามี (อุชุปฏิปณฺโณ ปฏิบัติตรง , ถูกต้อง) 1.3 พระอนาคามี (ญายปฏิปณฺโณปฏิบัติชอบ , เพื่อธรรมเป็น เครื่องออกจากทุกข์) 1.4 พระอรหันต์ (สามีจิปฏิปณฺโณปฏิบัติสมควร , เหมาะสม) จำแนกเป็น 4 คู่และเรียงลำดับได้ 8 บุคคล ดังนี้

6 คู่ที่ 1 ได้แก่ พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคและพระผู้ตั้งอยู่ ในโสดาปัตติผลิ (พระโสดาบัน) คู่ที่ 2 ได้แก่ พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรคและพระผู้ตั้งอยู่ ในสกทาคามิผล (พระสกทาคามี) คู่ที่ 3 ได้แก่ พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรคและพระผู้ตั้งอยู่ใน อนาคามิผล (พระอนาคามี) คู่ที่ 4 ได้แก่ พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรคและพระผู้ตั้งอยู่ใน อรหัตตผล (พระอรหันต์)

7 2. สมมุติสงฆ์ - พระสงฆ์ที่บวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัยทั่วไป

8 คุณความดีของพระสงฆ์ ปรากฏในบทสวดสรรเสริญสังฆคุณ ดังนี้
อนุตฺตรํ ปุญฺญเขตฺตํ โลกสฺส เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า อาหุเนยฺโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ปาหุเนยฺโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ทกฺขิเนยฺโย เป็นสงฆ์ควรแก่การรับทักษิณาทาน อฺญชลีกรณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำ อัญชลี


ดาวน์โหลด ppt หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google