งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. สิ่งที่เป็นที่เคารพสูงสุดของชาวพุทธ พระ รัตนตรัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. สิ่งที่เป็นที่เคารพสูงสุดของชาวพุทธ พระ รัตนตรัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

2 สิ่งที่เป็นที่เคารพสูงสุดของชาวพุทธ พระ รัตนตรัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

3 พุทธธรรม หรือ พระ ธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับ ความจริงตาม ธรรมชาติของทุกข์และวิธีการดับ ทุกข์ทุกข์

4 พระสงฆ์ หมายถึง - บวชถูกตามพระธรรมวินัย - 4 รูปขึ้นไปเป็นคณะ ประกอบสังฆกรรมได้

5 ประเภทของพระสงฆ์ 1. พระอริยสงฆ์ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขิง พระพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมชั้นต่างๆ มี 4 ประเภท คือ 1.1 พระโสดาบัน ( สุปฏิปณฺโณ ปฏิบัติดี, งาม ) 1.2 พระสกทาคามี ( อุชุปฏิปณฺโณ ปฏิบัติตรง, ถูกต้อง ) 1.3 พระอนาคามี ( ญายปฏิปณฺโณปฏิบัติชอบ, เพื่อธรรมเป็น พระอริยสงฆ์ 1.1 พระโสดาบัน 1.2 พระสกทาคามี 1.3 พระอนาคามี เครื่องออกจากทุกข์ ) 1.4 พระอรหันต์ ( สามีจิปฏิปณฺโณปฏิบัติ สมควร, เหมาะสม ) 1.4 พระอรหันต์ จำแนกเป็น 4 คู่และเรียงลำดับได้ 8 บุคคล ดังนี้

6 คู่ที่ 1 ได้แก่ พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติ มรรคและพระผู้ตั้งอยู่ ในโสดาปัตติผลิ ( พระโสดาบัน ) คู่ที่ 2 ได้แก่ พระผู้ตั้งอยู่ใน สกทาคามิมรรคและพระผู้ตั้งอยู่ ในสกทาคามิผล ( พระสกทาคามี ) คู่ที่ 3 ได้แก่ พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ใน อนาคามิผล ( พระอนาคามี ) คู่ที่ 4 ได้แก่ พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ใน อรหัตตผล ( พระอรหันต์ )

7 2. สมมุติสงฆ์ - พระสงฆ์ที่บวชเรียนศึกษาพระธรรม วินัยทั่วไป สมมุติสงฆ์

8 คุณความดีของพระสงฆ์ ปรากฏในบทสวดสรรเสริญสังฆคุณ ดังนี้ อนุตฺตรํ ปุญฺญเขตฺตํ โลกสฺส เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า อาหุเนยฺโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ปาหุเนยฺโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ ต้อนรับ ทกฺขิเนยฺโย เป็นสงฆ์ควรแก่การรับทักษิณาทาน อฺญชลีกรณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำ อัญชลี อัญชลี


ดาวน์โหลด ppt หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. สิ่งที่เป็นที่เคารพสูงสุดของชาวพุทธ พระ รัตนตรัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google