งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University วิชา 153513 การประเมิน คุณภาพการศึกษา วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 สถานที่ ED 3-203 เวลา 10.00 –16.00 น. รายงานการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University วิชา 153513 การประเมิน คุณภาพการศึกษา วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 สถานที่ ED 3-203 เวลา 10.00 –16.00 น. รายงานการประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University วิชา 153513 การประเมิน คุณภาพการศึกษา วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 สถานที่ ED 3-203 เวลา 10.00 –16.00 น. รายงานการประชุม วิชา 153513 การประเมินคุณภาพ การศึกษาครั้งที่ 2/2550 รายนามผู้เข้าประชุม 1. นายอภิสิทธิ์ ฤธาทิพย์ ประธาน 2. นางสาวเปรมบุรฉัตรสีนุย 3. นางสาวชนิชาขันชัยภูมิ 4. นางสาวอัญชลี มนูญเลิศกิจ 5. นางสาวอรสุธีคงมา 6. นางสาวณัฐกมล สุกุมลนันทน์ 7. นางสาวขนิษฐา จันทร์ฉาย 8. นางสาว ภาวนา ชาวโคกหม้อ เลขานุการ ผู้ไม่เข้าประชุม - ไม่มี

2 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University วิชา 153513 การประเมิน คุณภาพการศึกษา จากการประชุมครั้งที่ 1/2550 กลุ่มนิสิตผู้ลงเรียน รายวิชา 153513 การประเมินคุณภาพการศึกษาได้มอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานแล้วจึงรวบรวมงานทั้งหมด เพื่อมาประชุม แก้ไขโครงการประเมินและงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายอภิสิทธิ์ ฤธาทิพย์ เป็นผู้นำในการดำเนินการแก้ไข ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยเริ่ม ตรวจสอบและแก้ไขโครงการประเมินตั้งแต่หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขต ของการประเมิน นิยามศัพท์เฉพาะ สิ่งที่กลุ่มนิสิตร่วมกันแก้ไข คือ การใช้ภาษาในการเขียนโครงงาน การเรียบเรียงข้อมูลให้ เกิดความเชื่อมโยงกัน การคิดหลักการและเหตุผลให้สอคคล้อง กับวัตถุประสงค์ของโครงการ ร่วมกันกำหนดขอบเขตการ ประเมิน และนิยามศัพท์เฉพาะ ตลอดจนเขียนประโยชน์ที่ได้รับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน เวลา 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน วาระที่ 1 เรื่อง รวบรวมและแก้ไข โครงการประเมิน

3 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University เริ่มการประชุมในวาระที่ 2 เวลา 13.30 น. กลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันตรวจสอบแก้ไข เพิ่มเติมคำถามการ ประเมิน การออกแบบการประเมิน ในเรื่องของการ ออกแบบการประเมินเกิดขอถกเถียงกันในที่ประชุมเพราะ คำถามการประเมินในข้อที่ 1 ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญหรือไม่ อย่างไร และคำถามการประเมิน ข้อที่ 2 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือไม่อย่างไร เพราะมีตัวบงชี้ และเกณฑ์การประเมิน ใน เรื่องของการดูแผนการสอนที่เหมือนกัน จึงร่วมกันเสนอ ความคิดเห็นเพื่อแก้ไข ส่วนในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน กลุ่ม ผู้วิจัยเกิดการประเมินและข้อถกเถียงกันว่าเครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินต้องทำเป็นแบบฟอร์มเดียวกัน หรือแยกออก กันตามคำถามการประเมิน จึงร่วมกันเสนอความคิดเห็นแต่ ไม่สามารตกลงกันได้ วาระที่ 2 เรื่องคำถามการประเมิน การออกแบบการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน วิชา 153513 การประเมิน คุณภาพการศึกษา

4 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University วิชา 153513 การประเมิน คุณภาพการศึกษา สืบเนื่องจากวาระที่ 2 กลุ่มผู้ประชุมไม่สามารถตก ลงกันเรื่องแบบฟอร์มของ เครื่องมือประเมิน เราจึงต้อง ยุติการประชุม สรุปข้อมูลที่ได้ ประชุมกัน และมอบหมายงาน ให้นายอภิสิทธิ์ ฤธาทิพย์ นำ โครงการประเมินส่ง อ. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ เพื่อขอ คำแนะนำในการแก้ไข โครงการประเมินให้ถูกต้อง วาระที่ 3 ยุติการประชุม สรุปและแบ่งหน้าที่การทำงาน


ดาวน์โหลด ppt ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University วิชา 153513 การประเมิน คุณภาพการศึกษา วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 สถานที่ ED 3-203 เวลา 10.00 –16.00 น. รายงานการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google