งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอใบต้นสังกัด ( เพื่อประกอบการสมัคร เรียน ) เอกสารประกอบ 1. เขียนแบบฟอร์มขอใบต้นสังกัด 2. หลักสูตรที่จะไปเรียน 3. แผนอนุมัติการลาศึกษา ( ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอใบต้นสังกัด ( เพื่อประกอบการสมัคร เรียน ) เอกสารประกอบ 1. เขียนแบบฟอร์มขอใบต้นสังกัด 2. หลักสูตรที่จะไปเรียน 3. แผนอนุมัติการลาศึกษา ( ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอใบต้นสังกัด ( เพื่อประกอบการสมัคร เรียน ) เอกสารประกอบ 1. เขียนแบบฟอร์มขอใบต้นสังกัด 2. หลักสูตรที่จะไปเรียน 3. แผนอนุมัติการลาศึกษา ( ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ ก่อนถึงวันที่ต้องการ 35 วันทำ การ ) ขั้นตอนการ เดินทางของ เอกสาร โรงพยาบาลราช พิพัฒน์ สำนัก การแพทย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนา ข้าราชการ กทม. ผู้รายงาน หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้า กลุ่มงานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ อนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำ บันทึกเสนอ ผอ.

2 การลาศึกษา ในประเทศ เอกสารประกอบ 1. บันทึกขออนุมัติลาศึกษา 2. โครงการลาศึกษา 2 ชุด พร้อม File 3. สำเนา กพ. 7 พร้อมรับรองสำเนาจาก ฝ่าย บริหารงานทั่วไป 4. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย 5. ใบรับรองแพทย์ 6. แบบฟอร์มร่างหนังสือค้ำประกัน 7. หนังสือรับรอง จาก ผอ. รพร. ( ฝ่ายวิชาการฯ ดำเนินการ ) 8. หนังสือส่งตัว ( ฝ่ายวิชาการฯ ดำเนินการ ) 9. สำเนาแผนพัฒนาบุคลากรของ กทม. ประจำปี งบประมาณ ( ฝ่ายวิชาการฯ ดำเนินการ ) อย่าง น้อย ( ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ ก่อนถึงกำหนดลาศึกษา อย่าง น้อย 35 วันทำการ ) ขั้นตอนการ เดินทางของ เอกสาร โรงพยาบาลราช พิพัฒน์ สำนัก การแพทย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนา ข้าราชการ กทม. ผู้ขอ อนุมัติ หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้ากลุ่ม งานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการ อนุมัติ ผู้อำนวยการ อนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำ บันทึกเสนอ ผอ.

3 สิ่งที่ ต้อง ปฏิบัติ 1. เซ็นชื่อมาปฏิบัติงาน ณ วันแรก หลังจากวันที่ สิ้นสุดกำหนดการลาที่ระบุไว้ ตามโครงการ 2. เขียนใบรายงานตัวกลับตามแบบฟอร์ม พร้อม ใบส่งตัวกลับจากมหาวิทยาลัยส่งฝ่ายวิชาการและ แผนงาน ( ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ภายใน 5 วันทำการ นับจากวัน แรกที่เซ็นชื่อมาปฏิบัติงาน ) ขั้นตอนการ เดินทางของ เอกสาร เมื่อกลับจากลาศึกษา โรงพยาบาลราช พิพัฒน์ สำนัก การแพทย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนา ข้าราชการ กทม. ผู้ขอ อนุมัติ หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้ากลุ่ม งานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการ อนุมัติ ผู้อำนวยการ อนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำ บันทึกเสนอ ผอ.


ดาวน์โหลด ppt การขอใบต้นสังกัด ( เพื่อประกอบการสมัคร เรียน ) เอกสารประกอบ 1. เขียนแบบฟอร์มขอใบต้นสังกัด 2. หลักสูตรที่จะไปเรียน 3. แผนอนุมัติการลาศึกษา ( ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google