งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 322 372 Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 322 372 Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1

3 แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 322 372 Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ

4 3 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) เงื่อนไขรายวิชา 322 233 File & DB Management - CS สถานภาพของรายวิชา วิชาเลือก - CS ภาคเรียนที่เปิดสอน ภาคเรียนต้น

5 4 เวลา เรียน ปกติ WF 8:30 -10:00 ห้อง SC.8505 โครงการพิเศษ MF 10:30- 12:00 ห้อง SC.7302

6 5 คำอธิบาย รายวิชา การวิเคราะห์ระบบ กรณี การใช้ ตัวแบบ เชิงแนวคิด และพฤติกรรม เชิงระบบ การออกแบบ ระบบเชิงตรรกะ เชิงกายภาพ วิธีการออกแบบ กรอบงาน ลวดลาย และ การคงรูป วัตถุประสงค์การออกแบบ การออกแบบการโต้ตอบผู้ใช้ - คอมพิวเตอร์ การติดต่อ ผู้ใช้ เออร์โกโนมิคส์ ฐานข้อมูล และข่ายงาน

7 6 คำอธิบาย รายวิชา System analysis: use cases, conceptual models, and system behavior; system design: logical, physical; design methodologies: frameworks, patterns, and persistence; design objectives; human-computer interaction: user interfaces, ergonomics, databases, and networks.

8 7 วัตถุประสงค์ รายวิชา หลักการวิเคราะห์ระบบได้ อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเทคนิคการ วิเคราะห์ได้ อธิบายหลักการออกแบบ ระบบได้ถูกหลักวิธี เขียนตัวอย่างการออกแบบ ระบบได้ อธิบายข้อดี - ข้อเสียการ วิเคราะห์ออกแบบระบบได้

9 8 หัวข้อเนื้อหาที่สอน บทที่ 1 Review of Software Development บทที่ 2 Systems Analysis บทที่ 3 Conceptual Models and System Behavior บทที่ 4 Design Methodologies

10 9 หัวข้อเนื้อหาที่สอน ( ต่อ ) บทที่ 5 Human-computer Interaction บทที่ 6 Database and Networks บทที่ 7 Case Studies

11 10 วัสดุและอุปกรณ์การ สอน เอกสารคำสอนรายวิชา 322 372 แผ่นใส แผ่นภาพ รูปภาพ ตัวอย่าง ชิ้นส่วนจริงเครื่อง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอเนื้อหาการ สอน http:// 202.28.94.51 / users/apisak/ 322372

12 11 กิจกรรมและวิธีการ สอน บรรยาย โดยผู้สอน และ วิทยากรพิเศษ อภิปรายในชั้นเรียน โดย นักศึกษา รายงานผลที่ศึกษา เพิ่มเติม - สัมมนา โดยนักศึกษา

13 การประเมินผล ทดสอบย่อย 15% อภิปราย 15% รายงาน 10% Midterm 30% Final 30% รวม 100% สอบกลางภาค พฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 16:30-19:30 น. สอบไล่ พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 16:30-19:30 น.

14 13 เอกสารอ้างอิง รัชนี กัลยาวินัยและ อัจฉรา ธารอุไรกุล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ บริษัท การศึกษาจำกัด กรุงเทพฯ., มปป.

15 14 เอกสารอ้างอิง อำไพ พรประเสริฐกุล การ วิเคราะห์และออกแบบระบบ พิมพ์ครั้งที่ 3 สนง. พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ กทม., 2537.

16 15 เอกสารอ้างอิง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ การ วิเคราะห์และออกแบบระบบ ซี เอ็ดยูเคชั่น กรุงเทพฯ 2545.

17 16 เอกสารอ้างอิง Bentley, Lonnie D. and Whitten, Jeffrey Systems Analysis and Design for the Global Enterprise 7 th ed New York USA : McGraw-Hill Irwin., 2007.

18 17 เอกสารอ้างอิง Dennis, Alan and Wixom, Barbara Systems Analysis Design 3 rd ed USA : John Wiley & sons, Inc., 2005.

19 18 เอกสารอ้างอิง Dennis, Alan, Wixom, Barbara Haley and Tegarden, David Systems Analysis & Design an object-oriented approach with UML 2 nd ed USA : John Wiley & sons, Inc., 2005.

20 19 เอกสารอ้างอิง Hoffer, Jeffrey A.,George, Joey F., and Varacich, Joseph S. Modern Systems A nalysis & Design 2ed USA : Addison Wesley Longman Inc., 1999.

21 20 เอกสารอ้างอิง แปลและเรียบเรียงเป็นฉบับ ภาษาไทยโดย จิตติมา วงศ์ วุฒิวัฒน์ นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา และ ปัญจราศี ปุณณชัยยะ Modern Systems Analysis & Design เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไช น่า กรุงเทพฯ 2547.

22 21 et c.

23 22 ผู้สอน อภิศักดิ์ พัฒนจักร ห้องทำงาน SC.6310 ชั้น 3 อาคาร SC.06 โทร. 043-362189-90 Mobile : 08-9863-0064 โทรสาร. 043-342910 E-Mail apisak@kku.ac.th Web http://www.cs.kku.ac.t h

24 23 ข้อพึงปฎิบัติในการเข้า เรียน ลงชื่อในใบรายชื่อเข้า เรียนทุกครั้ง ขาดเรียนได้ไม่เกิน 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด แต่งกายตามระเบียบ มหาวิทยาลัย ควรศึกษาเพิ่มเติมหลัง ชั่วโมงเรียนทุกครั้ง

25 เชิญรับ ความสำราญได้ ณ บัดนี้


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 322 372 Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google