งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจ พลังงานรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจ พลังงานรับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจ พลังงานรับผิดชอบ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  วัตถุอันตราย หมาย ความว่า ก๊าซปิโตรเลียม เหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความใน มาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - การยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ อันตรายทุกกรณี ให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ (1) ในเขต กทม ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขต กทม ให้ยื่น ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการ นั้นตั้งอยู่  เมื่อได้รับคำขอ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ รวบรวมคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ส่งต่อไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่  บรรดาการยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนประกาศนี้มีผล ใช้บังคับ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ โดยถือว่าวันที่ได้รับเรื่องไว้แล้วเป็นวันที่ได้รับเรื่อง พิจารณาตามประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจ พลังงานรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google