งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายพลังงาน - ปตท. และ ก๊าซ CBG(2) นโยบายพลังงานทดแทนของประเทศไทยร้อยละ 20.3 ของพลังงานขั้นสุดท้ายนั้น พลังงานทดแทนก๊าซ NGV หรือ CBG มีเป้าหมายสูงถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายพลังงาน - ปตท. และ ก๊าซ CBG(2) นโยบายพลังงานทดแทนของประเทศไทยร้อยละ 20.3 ของพลังงานขั้นสุดท้ายนั้น พลังงานทดแทนก๊าซ NGV หรือ CBG มีเป้าหมายสูงถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายพลังงาน - ปตท. และ ก๊าซ CBG(2) นโยบายพลังงานทดแทนของประเทศไทยร้อยละ 20.3 ของพลังงานขั้นสุดท้ายนั้น พลังงานทดแทนก๊าซ NGV หรือ CBG มีเป้าหมายสูงถึง 5,881 ktoe โอกาสบรรลุเป้าหมาย ทำได้ยาก ถ้ารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Energy Regulatory Commission หรือ กกพ./ERC ยังไม่เห็นความสำคัญและให้สิ่งจูงใจมากกว่า นี้

2 มูลค่าด้านพลังงานของ BIOGAS ในปัจจุบัน BIOGAS 1.0 ลบม. มีมูลค่า 6-7 บาทถ้านำมา ผลิตไฟฟ้า มีมูลค่า 11.50 บาทถ้าใช้ แทนน้ำมันดีเซล มีมูลค่า 18.80 บาท ถ้าใช้ แทนน้ำมันเบนซิล

3 มูลค่าด้านพลังงานของ Biome thane (CBG) เทียบกับ FOSSIL FUEL ประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันเกินหนึ่งล้านล้านบาท ต่อปี CBG 1 กก. ให้พลังงานมากกว่าน้ำมันดีเซลถึง 20% (CH 4 @ 95%) CBG สามารถผลิตได้จากพืชพลังงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้ เกษตรกรในชนบท ผู้ใช้รถสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้ในพื้นที่ที่ไม่มี CNG ขาย CNG ไม่สามารถจำหน่ายได้ในพื้นที่ห่างไกลจากแนวท่อ แก๊ซเพราะค่าใช้จ่ายสูง

4

5 รัฐบาลเยอรมันมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนด้านก๊าซชีวภาพ (Biogas) และ ก๊าซ Biomethane(CBG) โดยให้เงินส่งเสริมพิเศษและให้การลดหย่อนด้านภาษีเพื่อ ให้สามารถแข่งขันได้กับพลังงานฟอสซิลที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ( ประเทศไทย เคยสั่งฃื้อรถยนต์เมอฃีเดสเบ็นท์จำนวนมากจนเป็นที่ร่ำลือ น่าจะนำเข้าเทคโนโลยี่ Biogas ให้โด่งดังอีกสักครั้ง )

6 วงจรการผลิตก๊าซชีวภาพ Biomethane และก๊าซธรรมชาติของกลุ่มประเทศยุโรป

7 รูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพ - ฟาร์มเกษตรกรและก๊าซ CBG สำหรับการขนส่งที่ประเทศไทย สามารถดำเนินการได้ทุกตำบลทั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้และการจ้างงานให้ประชาชน

8 เปรียบเทียบการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชเกษตรและการผลิตก๊าซชีวภาพ Biomethane ใช้สำหรับการขนส่งจะพบว่า ในพื้นที่เท่ากัน Biomethane ให้พลังงานสูงกว่า

9 เปรียบเทียบผลผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากวัตถุดิบชนิดต่างๆของฟาร์ม การเกษตรจะพบว่ามูลสัตว์นั้นให้ผลผลิต biogas น้อยกว่าพืชพลังงานพวกหญ้า และข้าวโพด

10 ประเทศเยอรมันส่งเสริมโรงงานการผลิตก๊าซชีวภาพ Biogas ทั่วประเทศซึ่งประเทศไทยก็สามารถ ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพได้ทุกตำบลทั่วประเทศ 7000 แห่ง / ตำบลเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่

11 ตัวอย่างการให้สิ่งจูงใจในการผลิตไฟฟ้าจาก Biogas ของเยอรมันนีที่ประเทศไทยสมควรเลียนแบบ เพราะจะก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ทั่วประเทศและไม่ต้องพึ่งพลังงานนิวเคลียร์

12 องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ Biogas มีก๊าซมีเทนร้อยละ 50-75

13 เปรียบเทียบคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ NGV-Biogas-Biomethane(CBG)

14 แนวโน้มพลังงานทดแทนในปี 2020 ของยุโรป ส่วนใหญ่จะมาจากภาคการเกษตร

15 วงจรการผลิตก๊าซชีวภาพ - พลังงานไฟฟ้า - พลังงานความร้อนและ Biomethane

16 ปั้มก๊าซชีวภาพ CBG ประเทศเยอรมันนีใช้ทดแทน NGV

17 ประเทศสวีเดนใช้ Biogas เป็นพลังงานทดแทน NGV สำหรับรถขนส่งมวลชน

18 ประเทศสวีเดนผลิตก๊าซชีวภาพร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติ ซึ่งประเทศไทย สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่สามารถ ผลิตพลังงานทดแทนได้จำนวนมหาศาลมากกว่าสวีเดน เพราะเป็นเขตร้อน

19 แนวโน้มการผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซธรรมชาติที่เติบโตเร็วมาก ของสวีเดน

20 กลุมยุโรปมีเป้าหมายการใช้ Biogas เป็นพลังงานในการขนส่งมากกว่าร้อยละ 20

21 ปัจจัยความสำเร็จในการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน Biogas คือ การเก็บภาษี ที่ต่ำและให้การสนับสนุนด้านต่างๆเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับพลังงานฟอสซิล และส่งเสริมให้ราคา Biogas ต่ำกว่าพลังงานทั่วไปร้อยละ 20-30 เพื่อความยั่งยืนและมั่นคง


ดาวน์โหลด ppt นโยบายพลังงาน - ปตท. และ ก๊าซ CBG(2) นโยบายพลังงานทดแทนของประเทศไทยร้อยละ 20.3 ของพลังงานขั้นสุดท้ายนั้น พลังงานทดแทนก๊าซ NGV หรือ CBG มีเป้าหมายสูงถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google