งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการให้กับ ผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User) เพื่อใช้เป็นการ ส่วนตัวหรือการใช้ในครัวเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการให้กับ ผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User) เพื่อใช้เป็นการ ส่วนตัวหรือการใช้ในครัวเรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการให้กับ ผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User) เพื่อใช้เป็นการ ส่วนตัวหรือการใช้ในครัวเรือน การตั้งราคาสำหรับการค้าปลีกนิยมบวกกำไร เพิ่ม ( Mark up) ต่อหน่วยในอัตราสูงกว่าการค้าส่ง ทั้งนี้โดยมุ่งหวังกำไรต่อหน่วยมาก ความหมายของ การค้าปลีก

3 บทบาทของ ผู้ค้าปลีก ต่อ ผู้ผลิตหรือ ผู้ค้าส่ง ให้ข่าวสาร ทางการตลาด ช่วยแบกรับ ความเสี่ยง ช่วยเหลือในงาน การตลาด ช่วยขายสินค้า ให้ การขายสินค้าเชื่อ ให้บริการก่อน - หลังการขาย จัดหมวดหมู่และแบ่งสินค้าเพื่อขาย เสาะหาสินค้าเพื่อ ขาย บทบาทของ ผู้ค้าปลีก ต่อ ผู้บริโภค บทบาทของ ผู้ค้าปลีก ในช่องทาง การจัดจำหน่าย ผลการ ดำเนินงาน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน ช่องทางการจัดจำหน่าย

4 1. ร้านค้า ปลีกแบ่ง ตามสาย ผลิตภัณ ฑ์ 2. ร้านค้า ปลีกแบ่ง ตามวิธีการ ดำเนินงาน 3. ร้านค้า ปลีกแบ่ง ตามรูปแบบ การเป็น เจ้าของ

5 1. ร้านขายสินค้าทั่วไป 2. ร้านขายสินค้าเฉพาะสาย ผลิตภัณฑ์ 3. ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง 4. ร้านขายสินค้าแบบผสม

6 1. ร้านค้าสะดวกซื้อ 2. ร้านสรรพาหาร 3. ร้านซุปเปอร์สโตร์ / ไฮเปอร์มาร์ท 4. ห้างสรรพสินค้า 5. ร้านจำหน่ายสินค้า ราคาถูก 6. ร้านขายของลดราคา - ร้านค้าของผู้ผลิต - ร้านค้าปลีกอิสระที่ ขายของลดราคา - ร้านคลังสินค้า 7. ร้านแสดงสินค้าตาม แคตตาล็อก 8. การค้าปลีกแบบไม่มี ร้านค้า - การขายโดยบุคคล - การขายแบบใช้เครื่อง อัตโนมัติ - การตลาดทางตรง

7 1. ร้านค้าปลีกอิสระ 2. ร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ 3. ร้านค้าปลีกลูกโซ่แบบ สมัครใจ 4. ร้านค้าปลีกที่ได้รับ สิทธิ์ทางการค้า 5. สหกรณ์ผู้บริโภค 6. ร้านค้าปลีกของผู้ผลิต 7. ร้านค้าปลีกของ รัฐบาล

8 การตัดสินใจทาง การตลาดของผู้ค้าปลีก ►ก►ก►ก►การเลือกลูกค้าเป้าหมาย ►ก►ก►ก►การเลือกทำเลที่ตั้ง ►ก►ก►ก►การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ จำหน่าย ►ก►ก►ก►การกำหนดราคาขาย ►ก►ก►ก►การจัดบรรยากาศและ บริการของร้าน ►ก►ก►ก►การจัดซื้อ ►ก►ก►ก►การควบคุมสินค้าคงคลัง ►ก►ก►ก►การส่งเสริมการตลาด

9 บริการ ของ ร้านค้าปลีก การบริการก่อนการขาย - จัดแสดงสินค้าหน้าร้านและภายในร้าน - โฆษณาสินค้า - บริการตัวอย่างให้ทดลองใช้ - บริการห้องลองสินค้า - บริการรับคำสั่งซื้อผ่านสื่อต่างๆ - บริการรับคำสั่งซื้อตลอด 24 ชม. - บริการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ ลูกค้าต้องการ - บริการรับจอง การบริการหลังการขาย - บริการหีบห่อสินค้า / ของขวัญ - บริการจัดส่งสินค้า - บริการติดตั้ง - บริการรับเปลี่ยน / ซ่อมแซมสินค้า - บริการรับประกันสินค้า - บริการรับคำตำหนิจากลูกค้า - บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / เช็ค การบริการอื่นๆ - บริการที่จอดรถฟรี - บริการใช้เบอร์โทรฟรี - ให้เครดิตกับลูกค้า - บริการห้องรับรองหรือห้องน้ำ

10 การพัฒนาการค้าปลีก ► การพัฒนาการค้าปลีกรูปแบบ ใหม่ ► พัฒนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ ► พัฒนาระบบการตลาดใน แนวตั้ง ► การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราของกิจการ ► การพัฒนาสู่ตลาด ต่างประเทศ

11


ดาวน์โหลด ppt การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการให้กับ ผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User) เพื่อใช้เป็นการ ส่วนตัวหรือการใช้ในครัวเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google