งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูล. 4.1 การจัดเก็บข้อมูลด้วย แฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย ระบบ เงินเดือน ระบบบริการ หลังการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูล. 4.1 การจัดเก็บข้อมูลด้วย แฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย ระบบ เงินเดือน ระบบบริการ หลังการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูล

2 4.1 การจัดเก็บข้อมูลด้วย แฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย ระบบ เงินเดือน ระบบบริการ หลังการ ขาย ระบบสิน้า คงคลัง สลิป เงินเดือน รายงาน ใบสั่งซื้อ

3 4.2 การประมวลผลในลักษณะ ฐานข้อมูล ข้อมูล พนักงานขาย ข้อมูล ลูกค้า ข้อมูล Supplier คำอธิบาย ข้อมูล ระบบ จัดการ ฐานข้อมู ล DBMS ระบบ เงินเดือน ระบบบริการ หลังการ ขาย ระบบสินค้า คงคลัง ……

4 ความหมายของ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถูกนำมาใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ด้าน ธนาคาร จะมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเงินฝาก ข้อมูลการให้สินเชื่อ งานด้านการรักษาพยาบาล ก็จะมี ฐานข้อมูลประวัติคนไข้ งานด้านการตลาดก็จะมี ฐานข้อมูลลูกค้า ประวัติพนักงานขาย เป็นต้น องค์ประกอบของฐานข้อมูล Hardware หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีหน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง หน่วยประมวลผล อุปกรณ์ input, output เป็นต้น

5 Software หรือโปรแกรม เป็นสิ่งที่ใช้ประมวลผลฐานข้อมูล เหล่านั้น มักเรียกรวมกันว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System หรือ DBMS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มี ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถเรียกดู เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ ข้อมูล (Data) ข้อมูลคือสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเรียกใช้ จัดเก็บ เพิ่มเติม แก้ไข ข้อมูลในลักษณะเป็นฐานข้อมูลจะถูกเรียกใช้ ร่วมกันได้ ระหว่างผู้ใช้งานต่างกัน บุคลากร คือผู้ใช้ฐานข้อมูล มีผู้ใช้เกี่ยวข้องกันดังนี้

6 ผู้ใช้ทั่วไป เป็นผู้ที่ต้องใช้ฐานข้อมูลจากระบบงาน เพื่อให้ทำงาน สำเร็จ เช่น พนักงานในห้างสรรพสินค้าในระดับแสกนบาร์โค้ด พนักงานปฏิบัติการ ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล คอยป้อนข้อมูลเข้า แก้ไข ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เฝ้าระวัง นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นผู้ที่วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลและ ออกแบบระบบงานที่จะนำมาใช้ ผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน เขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ เรียกใช้ ข้อมูล และงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้บริหารฐานข้อมูล เป็นผู้ที่ต้องตัดสินใจว่าจะรวบรวมข้อมูลอะไรไว้ บ้างในระบบ จัดเก็บโดยวิธีใด ใช้เทคนิคใดเรียกดู กำหนดระบบ รักษาความปลอดภัยข้อมูล สำรอง กู้คืน กำหนดระดับสิทธิ์การเข้าใช้ เป็นต้น

7 ข้อดี หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รักษาความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล กำหนดความเป็นมาตรฐานของข้อมูลได้ กำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ ข้อมูลและโปรแกรมเป็นอิสระต่อกัน

8 ข้อเสีย มีต้นทุนสูง มีความซับซ้อน เสี่ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ

9


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูล. 4.1 การจัดเก็บข้อมูลด้วย แฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย แฟ้มข้อมูล พนักงานขาย ระบบ เงินเดือน ระบบบริการ หลังการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google