งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ความเป็นมา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ความเป็นมา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ความเป็นมา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อให้ เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ เหมาะสม มีมาตรฐานเท่าเทียมจากพ่อแม่ ผู้ เลี้ยงดูและชุมชน ตลอดจนการบูรณาการ ของ บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริการ สร้าง ความตระหนักแก่พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูในคลินิก สุภาพดี (Well Child Clinic)

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ทุกคนได้รับการ เฝ้าระวังและติดตามการส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่าง ต่อเนื่อง โดยพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก และอาสาสมัครสาธารณสุข เชี่ยวชาญและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เพื่อคัดกรองและส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการสมวัยของเด็ก ทุกคนในประเทศไทย ที่เกิดก่อน 1 เมษายน 2558 ตามช่วง อายุ 9 18 30 และ 42 เดือน โดยบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ เป้าหมาย เด็กไทยร้อยละ 85 มีพัฒนาการสมวัย ภายใน 3 ปี ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2561) กลุ่มเป้าหมาย - เด็กที่คลอดปกติ - เด็กกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กที่คลอดและมีภาวะ Birth Asphyxia หรือ Birth defect ระยะเวลาการดำเนินการ ระยะที่ 1 1 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 ระยะที่ 2 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558

3 กิจกรรมดำเนินการ ระดับเขต ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในภาพรวม และ การกำกับ ติดตามและประเมินผลเป็นรายจังหวัด ระดับจังหวัด รับผิดชอบการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ และ สนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย การกกับ ติดตามและประเมินผลเป็นรายอำเภอ ระดับอำเภอ รับผิดชอบคัดกรอง ติดตามกระตุ้น / ส่งเสริมพัฒนาการล่าช้า และส่งต่อ รวบรวมข้อมูล สถิติผลงานของอำเภอทุก 3 เดือน วิเคราะห์และ รายงานผลการคัดกรองรายตำบล ระดับตำบล รับผิดชอบการคัดกรอง และติดตาม ส่งเสริมเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าและบันทึกผล การคัดกรองในระบบรายงาน 43 แฟ้ม

4 กำหนดการ KICK OFF โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และพิธีลงนาม ข้อตกลง วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ. ศ.2558 ณ ห้องประชุมชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ************************** ******* ขอความร่วมมือ แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง โดยพร้อมเพรียงกัน

5 เวลากิจกรรม 12.30 – 13.2 ๐ น. ลงทะเบียน 13.20 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานมาถึงบริเวณพิธี 13.30 – 14.00 น. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่อง ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดย นพ. สุธิต คุณประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 1 14.00– 16.00 น. - เชื่อมต่อสัญญาณไปที่ส่วนกลางตามกำหนดการของ นายกรัฐมนตรี - ประกอบพิธีเปิดกรวย โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับ สัญญาณ ภาพจากส่วนกลาง - การแสดงชุดตีกลองสะบัดชัยและฟ้อนรำอวยพร - โดยนักแสดงชุมชนฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ - มอบของที่ระลึกให้ทีมนักแสดง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง สำนักตรวจราชการ กระทรวง สาธารณสุขสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด และศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 1 - จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ แม่บ้านสาธารณสุข และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ - ถ่ายรูปคณะผู้บริหารร่วมกัน - ประธานเดินเยี่ยมชมนิทรรศการบูทส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ กิจกรรมสาธิต ประเมินพัฒนาการเด็ก พร้อมมอบ Gift set ส่งเสริม พัฒนาการเด็กและคู่มือ DSPM ให้แก่ผู้ปกครองและเด็กเล็ก ที่มุม นิทรรศการพัฒนาการเด็ก - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว


ดาวน์โหลด ppt โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ความเป็นมา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google