งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ความเป็นมา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม มีมาตรฐานเท่าเทียมจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูและชุมชน ตลอดจนการบูรณาการ ของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริการ สร้างความตระหนักแก่พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูในคลินิกสุภาพดี (Well Child Clinic)

2 ระยะเวลาการดำเนินการ
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ทุกคนได้รับการเฝ้าระวังและติดตามการส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก และอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ 2.เพื่อคัดกรองและส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการสมวัยของเด็กทุกคนในประเทศไทย ที่เกิดก่อน 1 เมษายน 2558 ตามช่วงอายุ และ 42 เดือน โดยบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ เป้าหมาย เด็กไทยร้อยละ 85 มีพัฒนาการสมวัย ภายใน 3 ปี (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2561) กลุ่มเป้าหมาย -เด็กที่คลอดปกติ -เด็กกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กที่คลอดและมีภาวะ Birth Asphyxia หรือ Birth defect ระยะเวลาการดำเนินการ ระยะที่1 1 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 ระยะที่2 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558

3 กิจกรรมดำเนินการ ระดับเขต ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในภาพรวม และการกำกับ ติดตามและประเมินผลเป็นรายจังหวัด ระดับจังหวัด รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ และสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย การกกับ ติดตามและประเมินผลเป็นรายอำเภอ ระดับอำเภอ รับผิดชอบคัดกรอง ติดตามกระตุ้น/ส่งเสริมพัฒนาการล่าช้า และส่งต่อ รวบรวมข้อมูลสถิติผลงานของอำเภอทุก 3 เดือน วิเคราะห์และรายงานผลการคัดกรองรายตำบล ระดับตำบล รับผิดชอบการคัดกรอง และติดตามส่งเสริมเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าและบันทึกผลการคัดกรองในระบบรายงาน 43 แฟ้ม

4 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และพิธีลงนามข้อตกลง
กำหนดการ KICK OFF โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และพิธีลงนามข้อตกลง วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ********************************* ขอความร่วมมือ แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง โดยพร้อมเพรียงกัน

5 ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานมาถึงบริเวณพิธี
เวลา กิจกรรม 12.30 – 13.2๐ น. ลงทะเบียน 13.20 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานมาถึงบริเวณพิธี 13.30 – น. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดย นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 1 14.00– น. - เชื่อมต่อสัญญาณไปที่ส่วนกลางตามกำหนดการของนายกรัฐมนตรี - ประกอบพิธีเปิดกรวย โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับสัญญาณ ภาพจากส่วนกลาง - การแสดงชุดตีกลองสะบัดชัยและฟ้อนรำอวยพร -โดยนักแสดงชุมชนฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - มอบของที่ระลึกให้ทีมนักแสดง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง สำนักตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 1 - จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ แม่บ้านสาธารณสุข และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ - ถ่ายรูปคณะผู้บริหารร่วมกัน - ประธานเดินเยี่ยมชมนิทรรศการบูทส่งเสริมพัฒนาการเด็กและกิจกรรมสาธิต ประเมินพัฒนาการเด็ก พร้อมมอบ Gift set ส่งเสริม พัฒนาการเด็กและคู่มือ DSPM ให้แก่ผู้ปกครองและเด็กเล็ก ที่มุมนิทรรศการพัฒนาการเด็ก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว


ดาวน์โหลด ppt   โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google