งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานซ่อมบำรุงปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) 28 กันยายน 2555 ส่วน บูรณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานซ่อมบำรุงปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) 28 กันยายน 2555 ส่วน บูรณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานซ่อมบำรุงปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) 28 กันยายน 2555 ส่วน บูรณะ

2 สำนักทางหลวง ชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) สำนักทางหลวง ชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) พื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด 1. อุบลราชธานี 2. ศรีสะเกษ 3. ยโสธร 4. อำนาจเจริญ โครงข่าย 224 สาย 3,904 กม.

3 1 2 3 4 แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ที่ศูนย์บำรุงทางจังหวัด 1 ม่วงสามสิบ อุบลราชธา นี 2 ตระการพืชผล อุบลราชธา นี 3 เดชอุดม อุบลราชธา นี 4 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 5 พิบูลมังสาหารอุบลราชธา นี 6 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 7 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6 7 5

4

5 ผส. ทช ที่ 7 ขับเคลื่อน งานซ่อม บำรุงปกติ ขับเคลื่อน งานซ่อม บำรุงปกติ ปี 2555

6 ตารางสรุป ระยะทาง CRD งานซ่อมบำรุงปกติ ตารางสรุป ระยะทาง CRD งานซ่อมบำรุงปกติ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม ที่หน่วยงานสายทาง ประเภทถนน หมายเหตุ ลาดยางลูกรังคอนกรีต 1ทชจ.อุบลราชธานี88 1,233.485349.647100.976 มี 4 ศบช. 2ทชจ.ศรีสะเกษ80 1061.183129.1658.833 มี 3 ศบช. 3ทชจ.ยโสธร32 549.554 37.261 14.022 4ทชจ.อำนาจเจริญ24 321.027 60.710 16.348 รวม2243,165.249576.783140.179 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) รวม = 3,882.211 กม.

7 กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 55 กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 55 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม ที่หน่วยงานสายทาง ผิวทาง (กม.) รวม ( ลบ.) ลาดยางลูกรังคอนกรีต 1 ทชจ.อบ.( AREA ) 19201.196261.93045.83710.515 2 ศบช.ม่วงสามสิบ 1950.858-14.1127.173 3 ศบช.ตระการพืชผล 20217.71165.31418.6217.332 4 ศบช.เดชอุดม 19243.054-15.8207.015 5 ศบช.พิบูลมังสาหาร 11212.868-20.9506.359 รวม88925.687327.244115.3438.384 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี รวม = 1,360.271 กม. 38.384 ลบ.

8 กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 55 กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 55 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม ที่หน่วยงานสายทาง ผิวทาง (กม.) รวม ( ลบ.) ลาดยางลูกรังคอนกรีต 6 ทชจ.ศก.( AREA ) 40360.51130.3658.9311.718 7 ศบช.กันทรลักษ์ 12213.587--5.801 8 ศบช.อุทุมพรพิสัย 15216.66--5.880 9 ศบช.ขุขันธ์ 13215.861--5.860 รวม801,006.618130.3658.9329.259 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) สำนักงานทางหลวงชนบทศรีสะเกษ รวม = 1,145.913 กม. 29.259 ลบ.

9 กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 55 กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 55 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม ที่หน่วยงาน สาย ทาง ประเภทผิวทาง งบ ประมาณ รวม ( ลบ.) ลาดยางลูกรังคอนกรีต 10 ทชจ.ยโสธร 32547.8727.09817.7315.371 11 ทชจ. อำนาจเจริญ 24307.3055.07516.3489.746 รวม 4 จังหวัด 224 2,987.47539.78158.35192.771 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) รวมทั้งสิ้น = 3,685.601 กม. รวม = 92.771 ลบ.

10 กราฟแสดงภาพรวมระยะทางบำรุงปกติ กราฟแสดงภาพรวมระยะทางบำรุงปกติ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) รวมทั้งสิ้น = 3,685.601 กม.

11 แผนภูมิระยะทาง ซ่อมบำรุงปกติ ปี 2555 แผนภูมิระยะทาง ซ่อมบำรุงปกติ ปี 2555 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม ภาพรวม สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) รวม ระยะทาง = 3,685.530 กม. 224 สาย ทาง รวม ระยะทาง = 3,685.530 กม. 224 สาย ทาง งบซ่อมปกติรวม = 92.771 ลบ.

12 แผนภูมิงบ ซ่อมบำรุงปกติ ปี 2555 แผนภูมิงบ ซ่อมบำรุงปกติ ปี 2555 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม ภาพรวม สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) รวมงบประมาณที่ได้รับ ลบ. รวม ระยะทาง = 3,685.60 กม. รวม ระยะทาง = 3,685.60 กม. รวม งบประมา ณ = 92.771 ลบ. รวม งบประมา ณ = 92.771 ลบ.

13 แผนภูมิงบซ่อมบำรุงปกติ ปี 2555 แผนภูมิงบซ่อมบำรุงปกติ ปี 2555 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม

14

15

16 แนวทางการบริหารงานซ่อมบำรุงปกติ ปีงบประมาณ 2556 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) สทช. 7

17

18

19 DATA BASE ครบถ้วนทุกมิติ

20 ตาราง AS Built สาย อบ.4031

21 9. บริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัด ในความขาดแคลน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สูงสุด 9. บริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดในความขาดแคลน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 8. งบประมาณ เพียงพอ เหมาะสม ** 7. บุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดี และเพียงพอเหมาะสม 6. เครื่องจักรกล มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม ** 5. ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วย “ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับความสำเร็จ ” 4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล เป็นระบบ (P.D.C.A) 3. DATA BASE สายทางครบถ้วนทุกมิติ 2. WORK LOADS เหมาะสม 1. โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน (4 ทชจ. + 7 ศบช. รวม 11 หน่วย )

22 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี ) กรมทางหลวงชนบน กระทรวงคมนาคม เครื่องจักรกลชุดซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง

23 ตารางสรุปบัญชี เครื่องจักรกล ชุดซ่อมผิวทางลาด ยาง สทช.7

24 วางแผนการสำรวจ + ประมาณราคา ตามแบบฟอร์ม ครู ก. 1 1.1 เฉพาะไตรมาสที่ 1 ทุกหน่วยที่จะซ่อม ( ต. ค. / พ. ย. / ธ. ค. 55 ) ส่งภายใน 28 ก. ย. 55 เพื่อส่ง สบร. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซ่อมบำรุงปกติของไตรมาสที่ 1 / 56 1.2 ไตรมาสที่ 2,3,4 ภายใน 30 พ. ย. 55 เพื่อขอรับการสนับสนุนซ่อมบำรุงปกติ ไตร มาสที่ 2 /3/4 ปี 56

25 ทุกหน่วยดำเนินการซ่อมบำรุงตาม แผนงาน ไตรมาส ที่ 1/2/3 /4 ตามกรอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2 ผส. ทช. ที่ 7 / ผอ. ทชจ./ ผอ. ศบช./ ผอ. สบณ ตรวจติดตามงานซ่อมบำรุงปกติทุกๆ เดือน / ทุกรายไตรมาส / ประเมินผล 4 S เพื่อ สรุปผล / ปัญหา อุปสรรคและการสนับสนุน หน่วยปฏิบัติให้การซ่อมมีประสิทธิภาพสูงสุด 3

26 รายงานผลการดำเนินงานตาม แบบฟอร์มที่ สบร. กำหนด ทุกวันที่ 25 ของเดือน 4 บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับงาน ซ่อมบำรุงปกติ : ถ่ายทอด + แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการซ่อมบำรุง ตามแนวทาง ครู ก. และที่ สบร. / สอป. กำหนด 5

27 สรุปผลการสำรวจและ ประมาณราคา สทช.7 ครู ก. A3-1 และ A3-2 ( แผนไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2556) รายงาน ส่ง สบร. เมื่อ 27 กย. 55 จำนวน สายทาง ระยะทาง ( กม. ) งบประมาณ ( ลบ.) เฉลี่ย บาท / กม. 54828.48245.94855,460

28


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานซ่อมบำรุงปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) 28 กันยายน 2555 ส่วน บูรณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google