งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “ สถาบัน การอาชีวศึกษา ” โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาค กลาง ๓ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ. สีดารีสอร์ท อ. เมือง จ. นครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “ สถาบัน การอาชีวศึกษา ” โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาค กลาง ๓ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ. สีดารีสอร์ท อ. เมือง จ. นครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “ สถาบัน การอาชีวศึกษา ” โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาค กลาง ๓ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ. สีดารีสอร์ท อ. เมือง จ. นครนายก โดย นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “ สถาบัน การอาชีวศึกษา ” เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานวัดผล หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้างานแนะ แนวอาชีพและการจัดหางานของสถานศึกษาสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่หัวหน้าสถานศึกษา รอง ผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานวัดผล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างาน ทะเบียน และหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา อาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพื่อสร้างความตระหนักของบุคลากรในสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ วัตถุประสงค์

3 หัวหน้าสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานวัดผล หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานทะเบียน และ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหา งานของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จำนวน ๑๙ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการจัดการสถาบันการ อาชีวศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “ สถาบันการ อาชีวศึกษา ” เป้าหมาย เป้าหมายเชิงปริมาณ

4 บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการจัดตั้งสถาบันฯ สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถดำเนินการบริหารจัดการ อาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถบริหาร จัดการการอาชีวศึกษาตามรูปแบบและระบบกลไกการ ดำเนินงานในการขับเคลื่อนสถาบันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้านทรัพยากร ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการเรียนการ สอน ด้านการผลิตกำลังคน ด้านการพัฒนาครูและ บุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยี และ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “ สถาบัน การอาชีวศึกษา ” เป้าหมาย เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5 คุณภาพของการอาชีวศึกษา ตัวผู้เรียน ครูผู้สอน สิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร และการบริหาร จัดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “ สถาบัน การอาชีวศึกษา ”

6 ปริมาณนักเรียนที่มีแนวโน้มลดลง คุณภาพผู้เรียนต่ำลง การแข่งขันการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา สูงขึ้น ความไว้วางใจของผู้ปกครองที่มีต่อ ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา งบประมาณที่มีจำกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “ สถาบัน การอาชีวศึกษา ” สิ่งท้าทายของคนอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

7 บุคลากรทางการ ศึกษาอื่นๆ 1234 ผู้บริหารและรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา ครูผู้สอน การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “ สถาบัน การอาชีวศึกษา ” เราจะร่วมมือกันผ่าสิ่งท้าทายนี้อย่างไรในแต่ละบทบาทหน้าที่เราจะร่วมมือกันผ่าสิ่งท้าทายนี้อย่างไรในแต่ละบทบาทหน้าที่

8 สวัสดี นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “ สถาบัน การอาชีวศึกษา ” โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาค กลาง ๓ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ. สีดารีสอร์ท อ. เมือง จ. นครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google