งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดระบบ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชาหลัง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักบริหารแรงงาน ต่างด้าว กรมการจัดหางาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดระบบ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชาหลัง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักบริหารแรงงาน ต่างด้าว กรมการจัดหางาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดระบบ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชาหลัง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักบริหารแรงงาน ต่างด้าว กรมการจัดหางาน

2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่ ได้ยื่นบัญชีรายชื่อไว้แล้วแต่ ประเทศต้นทางยังไม่ออก เอกสารให้อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่ เกิน ๑ ปี โดยคนต่างด้าว ต้องไปรายงานตัวทำทะเบียน ประวัติ ( ท. ร. ๓๘ / ๑ )

3 พระราชบัญญัติการทำงานของ คนต่างด้าว พ. ศ. ๒๕๕๑ เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคน เข้าเมือง แต่ได้รับการอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อ รอการส่งกลับออกไปนอก ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง ( อนุญาตทำงานตาม มาตรา ๑๓ / ๒ โดยต้องขออนุมัติครม. ใช้มาตรา ๑๗ พ. ร. บ. คนเข้าเมือง ผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราว และจัดทำ ทะเบียนประวัติ และขออนุญาต ทำงาน )

4 ๑. นายจ้างนำหลักฐานไปขอ หนังสือรับรองจากสำนักงาน จัดหางานจังหวัด / สำนักจัดหา งานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ - ๑๐ / กรมการจัดหางาน ขั้นตอนดำเนินการ

5 สำเนาหนังสือแสดงความต้องการ จ้างแรงงานต่างด้าว (Demand Letter) สำเนาบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (Name List) สำเนาแบบประวัติแรงงานต่างด้าว รายบุคคลลงตราประทับกรมการ จัดหางาน / สำนักงานจัดหางาน จังหวัด ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ กำกับ หลักฐานประกอบด้วย

6 ตัวอย่ าง Dem and Lette r

7 ตัวอย่าง แบบบัญชีรายชื่อ (Name List)

8 แบบประวัติ แรงงานต่าง ด้าว

9

10

11 ๒. สำนักงานจัดหางาน จังหวัด / สำนักจัดหางาน กรุงเทพเขตพื้นที่๑ - ๑๐ ตรวจสอบและ ออกหนังสือ ถึงสำนักทะเบียนเพื่อให้ไป ทำทะเบียนประวัติ ( ท. ร. ๓๘ / ๑ ) แนวทางดำเนินการ

12 ๓. หลังจากทำทะเบียน ประวัติ ( ท. ร. ๓๘ / ๑ ) ให้พา แรงงานต่างด้าวไปตรวจ สุขภาพและ ทำประกัน สุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐ แนวทางดำเนินการ

13 ๔. พาแรงงานต่างด้าว พร้อมท. ร. ๓๘ / ๑ ใบรับรอง แพทย์ มาขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางาน จังหวัด / สำนักจัดหางาน กรุงเทพเขตพื้นที่๑ - ๑๐ โดยยื่นแบบตท. ๘ พร้อม เอกสารหลักฐานต่างๆ แนวทางดำเนินการ

14 การอนุญาตทำงาน อนุญาตตามมาตรา ๑๓ ( ๒ ) ทำงานเฉพาะงานกรรมกร และผู้รับใช้ในบ้านเท่านั้น ใบอนุญาตทำงานเป็นการ ชั่วคราว ๑ ปี

15 งานกรรมกร และรับใช้ในบ้าน - เขตกรุงเทพและปริมณฑล ปีละ 1,800 บาท - ยกเว้นกิจการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ต่อเนื่อง ปีละ 900 บาท - คำขอ 100 บาท - ระยะเวลาการออกใบอนุญาตทำงาน ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

16

17

18 การเปลี่ยนนายจ้าง เว้นแต่ นายจ้างเสียชีวิต นายจ้างเลิกจ้าง / เลิกกิจการ นายจ้างกระทำทารุณกรรม นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน

19 การเดินทาง ต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการ จังหวัด - การรักษาพยาบาล - การเป็นพยานศาล - ถูกหน่วยงานรัฐเรียกตัว - ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนท้องที่ การทำงาน

20 สิทธิการอยู่ใน ราชอาณาจักร สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ใน ๒ ลักษณะ ๑ ) ช่วงแรก อยู่ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ( สิ้นสุด ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ) ๒ ) ช่วงที่ ๒ ตามระยะเวลาที่ ได้รับวีซ่า

21


ดาวน์โหลด ppt การจัดระบบ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชาหลัง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักบริหารแรงงาน ต่างด้าว กรมการจัดหางาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google