งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาหลังวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาหลังวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาหลังวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
การจัดระบบ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาหลังวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อไว้แล้วแต่ประเทศต้นทางยังไม่ออกเอกสารให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน ๑ ปี โดยคนต่างด้าวต้องไปรายงานตัวทำทะเบียนประวัติ(ท.ร.๓๘/๑)

3 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (อนุญาตทำงานตามมาตรา ๑๓/๒ โดยต้องขออนุมัติครม.ใช้มาตรา ๑๗ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราว และจัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงาน)

4 ขั้นตอนดำเนินการ ๑.นายจ้างนำหลักฐานไปขอ หนังสือรับรองจากสำนักงาน จัดหางานจังหวัด/สำนักจัดหา งานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐/ กรมการจัดหางาน

5 หลักฐานประกอบด้วย สำเนาหนังสือแสดงความต้องการ จ้างแรงงานต่างด้าว (Demand Letter) สำเนาบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (Name List) สำเนาแบบประวัติแรงงานต่างด้าว รายบุคคลลงตราประทับกรมการ จัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน จังหวัด ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ กำกับ

6 ตัวอย่าง Demand Letter

7 ตัวอย่าง แบบบัญชีรายชื่อ (Name List)

8 แบบประวัติแรงงานต่างด้าว

9

10

11 แนวทางดำเนินการ ๒. สำนักงานจัดหางาน จังหวัด/สำนักจัดหางาน กรุงเทพเขตพื้นที่๑-๑๐ ตรวจสอบและ ออกหนังสือ ถึงสำนักทะเบียนเพื่อให้ไปทำ ทะเบียนประวัติ(ท.ร.๓๘/๑)

12 แนวทางดำเนินการ ๓. หลังจากทำทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘/๑) ให้พาแรงงานต่าง ด้าวไปตรวจสุขภาพและ ทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของ รัฐ

13 แนวทางดำเนินการ ๔. พาแรงงานต่างด้าว พร้อมท.ร.๓๘/๑ ใบรับรอง แพทย์ มาขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด/ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขต พื้นที่๑-๑๐ โดยยื่นแบบตท.๘ พร้อม เอกสารหลักฐานต่างๆ

14 การอนุญาตทำงาน อนุญาตตามมาตรา ๑๓(๒) ทำงานเฉพาะงาน กรรมกรและผู้รับใช้ในบ้านเท่านั้น ใบอนุญาตทำงานเป็นการชั่วคราว ๑ ปี

15 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
งานกรรมกร และรับใช้ในบ้าน - เขตกรุงเทพและปริมณฑล ปีละ 1,800 บาท - ยกเว้นกิจการเกษตร ปศุสัตว์ ประมงต่อเนื่อง ปีละ 900 บาท - คำขอ 100 บาท - ระยะเวลาการออกใบอนุญาตทำงานครั้งละไม่เกิน 1 ปี

16 ตัวอย่างใบอนุญาตทำงาน

17 ตัวอย่างใบอนุญาตทำงาน

18 การเปลี่ยนนายจ้าง เว้นแต่ นายจ้างเสียชีวิต นายจ้างเลิกจ้าง/เลิกกิจการ
นายจ้างกระทำทารุณกรรม นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

19 การเดินทาง ต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด -การรักษาพยาบาล
-การเป็นพยานศาล -ถูกหน่วยงานรัฐเรียกตัว -ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนท้องที่การทำงาน

20 สิทธิการอยู่ในราชอาณาจักร
สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ใน ๒ ลักษณะ ๑) ช่วงแรก อยู่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (สิ้นสุด ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) ๒) ช่วงที่ ๒ ตามระยะเวลาที่ได้รับวีซ่า

21 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาหลังวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google