งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ เทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ เทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ เทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ผู้วิจัย นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้าถัดไป

2 สารบัญ หน้าแรก ประโยชน์ของการวิจัย ความเป็นมาและความสำคัญ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์+สมมติฐาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต+คำจำกัดความ วิธีการดำเนินการวิจัย ผู้จัดทำสื่อนำเสนอ

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การศึกษาไทยใช้การถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง โดยตำรา ครู ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาค่อนน้อย โอกาสในการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน ลงมือปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็นและร่วมกันแก้ปัญหา เปิดช่องทางในการศึกษามากขึ้น กลับสารบัญ

4 วัตถุประสงค์ + สมมติฐาน
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ป.6 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน สมมติฐาน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 80/80 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สูงกว่าร้อยละ 50 กลับสารบัญ

5 ขอบเขตการวิจัย + คำจำกัดความ
ตัวแปรอิสระ PLB ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ตัวแปรตาม ความก้าวหน้าทางการเรียน เนื้อหา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต, เวิลด์ไวด์เว็บ, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ประชากร ป.6 ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 กลุ่มตัวอย่าง สุ่มอย่างง่าย จำนวน 1 ห้องเรียน คำจำกัดความ การจัดกิจกรรมแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดกิจกรรมแบบจิกซอว์ กลับสารบัญ

6 ประโยชน์ของการวิจัย ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้รูปแบบการสอนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลับสารบัญ

7 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การเรียนรู้ร่วมกัน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่าย การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต การหาความก้าวหน้าทางการเรียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลับสารบัญ

8 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
พิชัย (2547) ได้ศึกษาการนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน นรินทร์ (2542) ที่ได้ศึกษาวิจัยผลการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ จิกซอว์ที่มีต่อการทำงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอมอร (2550) ได้ศึกษาการสร้างชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลับสารบัญ

9 วิธีการดำเนินการวิจัย
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) ศึกษาข้อมูลและหลักสูตรรายวิชา ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กำหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ออกแบบแผนการทดลอง ประเมินความสำคัญของหัวเรื่อง ศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา จัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา การสร้างแบบทดสอบ การเขียนบทดำเนินเรื่อง (Story Board) เครื่องมือที่ใช้พัฒนาบทเรียน หน้าถัดไป

10 วิธีการดำเนินการวิจัย (ต่อ)
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ การออกแบบรูปแบบด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม ออกแบบระบบการจัดการบทเรียน การออกแบบหน้าจอ การสร้างแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ การดำเนินทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ กลับสารบัญ

11 ผู้จัดทำสื่อนำเสนอ ชื่อ – สกุล : นายชูชีพ เหลือผล รหัส : 55421231102
ชื่อ – สกุล : นายชูชีพ เหลือผล รหัส : สาขา : วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะ : ครุศาสตร์ สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลับสารบัญ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ เทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google