งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของ การวิจัย ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินการ วิจัย ผู้จัดทำสื่อ นำเสนอ หน้าแรก ความเป็นมาและ ความสำคัญ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของ การวิจัย ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินการ วิจัย ผู้จัดทำสื่อ นำเสนอ หน้าแรก ความเป็นมาและ ความสำคัญ วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ประโยชน์ของ การวิจัย ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินการ วิจัย ผู้จัดทำสื่อ นำเสนอ หน้าแรก ความเป็นมาและ ความสำคัญ วัตถุประสงค์ + สมมติฐาน ขอบเขต + คำ จำกัดความ

4 การศึกษาไทยใช้การถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง ไปสู่รุ่นหนึ่ง โดยตำรา ครู ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาค่อนน้อย โอกาสในการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน ลงมือปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็นและร่วมกัน แก้ปัญหา เปิดช่องทางในการศึกษามากขึ้น กลับ สารบัญ

5 วัตถุประสงค์ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิก ซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ป.6 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน สมมติฐาน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 80/80 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน สูงกว่าร้อยละ 50 กลับ สารบัญ

6 ขอบเขตการวิจัย ตัวแปรอิสระ PLB ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ตัวแปรตาม ความก้าวหน้าทางการเรียน เนื้อหา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต, เวิลด์ไวด์เว็บ, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, การค้นหาข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต ประชากร ป.6 ร. ร. อนุราชประสิทธิ์ ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2551 กลุ่มตัวอย่าง สุ่มอย่างง่าย จำนวน 1 ห้องเรียน คำจำกัดความ การจัดกิจกรรมแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดกิจกรรมแบบจิกซอว์ กลับ สารบัญ

7 ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้รูปแบบการสอนการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลับ สารบัญ

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี หลักสูตรอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การเรียนรู้ร่วมกัน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบ เครือข่าย การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนอินเทอร์เน็ต การหาความก้าวหน้าทางการเรียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลับ สารบัญ

9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิชัย (2547) ได้ศึกษาการนำเสนอรูปแบบ การเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีรูปแบบการ เรียนต่างกัน นรินทร์ (2542) ที่ได้ศึกษาวิจัยผลการเรียน แบบร่วมมือรูปแบบ จิกซอว์ที่มีต่อการทำงาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอมอร (2550) ได้ศึกษาการสร้างชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการ เรียนสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลับ สารบัญ

10 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) ศึกษาข้อมูลและหลักสูตรรายวิชา ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กำหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ออกแบบแผนการทดลอง ประเมินความสำคัญของหัวเรื่อง ศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา จัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา การสร้างแบบทดสอบ การเขียนบทดำเนินเรื่อง (Story Board) เครื่องมือที่ใช้พัฒนาบทเรียน หน้า ถัดไป

11 พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคใช้ปัญหา เป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ การออกแบบรูปแบบด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม ออกแบบระบบการจัดการบทเรียน การออกแบบหน้าจอ การสร้างแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ การดำเนินทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ กลับ สารบัญ

12 ชื่อ – สกุล : นายชูชีพ เหลือผล รหัส : 55421231102 สาขา : วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะ : ครุศาสตร์ สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลับ สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของ การวิจัย ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินการ วิจัย ผู้จัดทำสื่อ นำเสนอ หน้าแรก ความเป็นมาและ ความสำคัญ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google