งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย
โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด เลขที่ใบอนุญาต P ๕๔๕๐๑๙/๒๕๕๓ ได้รับเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรด

3 โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย
โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย ๒.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงมอก เลขที่ใบอนุญาต PC๕๔๕๐๒๑/๒๕๕๔ ได้รับเมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

4 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงมอก

5 กระบวนการฆ่าสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลล้อมแรด
กระบวนการฆ่าสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลล้อมแรด

6 ๑.การขนส่งสุกรเข้าคอกพักสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

7 ๒.นำสุกรเข้าคอกพักสัตว์อย่างน้อย ๒ ชั่วโมงก่อนฆ่า และทำการสเปรย์น้ำ เพื่อลดความเครียดของสุกร

8 ๓.พนักงานตรวจโรคสัตว์ทำการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า

9 ๔. ทำการจัดลำดับการเข้าฆ่าสุกรตามลำดับการมารับซากของผู้ประกอบการ

10 ๕. ทำการช็อคสลบด้วยเครื่องซ๊อตโดยใช้ไฟฟ้าขนาด 250 – 300 V นาน 10 – 15 วินาที

11 ๖.ทำการแทงคอเพื่อเอาเลือดออกด้วยมีดยาว 6 – 7 นิ้ว นาน 2- 4 นาที

12 ๗. ทำการขูดขนด้วยเครื่องขูดขนอัตโนมัติ อุณหภูมิน้ำ 60 – 63 ๐C นาน 3 – 5 นาที

13 ๘. พนักงานตรวจโรคสัตว์ทำการตรวจซากหลังฆ่า

14 ๙. เมื่อพนักงานตรวจโรควินิจฉัยให้จำหน่ายได้ เจ้าหน้าที่ทำการประทับซาก โดยใช้สัญลักษณ์ของโรงฆ่าเทศบาลตำบลล้อมแรด

15 ๑๐. ทำการล้างทำความสะอาดซากหลังฆ่าก่อนที่จะส่งมอบผู้ประกอบการ

16 ๑๑.ทำการส่งมอบซากสุกรให้กับผู้ประกอบการ บริเวณจุดรับซาก

17 การตรวจเนื้อสัตว์ของพนักงานตรวจโรค

18 การตรวจสุขภาพก่อนฆ่า

19 การตรวจซากสัตว์หลังการฆ่า

20 พบวิการของโรคที่ผิวหนัง

21 พบวิการไส้เลื่อน

22 วิการก้อนฝีหนองภายนอก
พบก้อนฝีบริเวณราวนมซ้าย

23 วิการฝีหนองที่ม้าม

24 วิการฝีหนองที่ตับ

25 พบพยาธิภายในลำไส้

26 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่ากับการจ่ายอาชญาบัตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555
จำนวน(ตัว) 5886 6255

27 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่ากับการจ่ายอาชญาบัตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555
พ.ศ./เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. รวม ส่งโรงฆ่าสัตว์ 524 559 590 543 499 491 506 548 591 476 5886 อาชญาบัตร 520 624 606 544 541 608 521 530 574 610 577 6255

28 สถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่าเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2553 ,ปี 2554,ปี2555
พ.ศ./เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. รวม 2553 649 626 640 821 692 730 566 641 638 711 642 7356 2554 524 559 590 646 549 621 530 580 631 595 6451 2555 543 499 491 506 548 591 476 4213

29 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรดระหว่าง เดือน มกราคม – สิงหาคม ปี 2553,2554,2555 ปี 2553 2554 2555 จำนวน(ตัว) 5441 4778 4213


ดาวน์โหลด ppt โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google