งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับ ใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย 1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด เลขที่ใบอนุญาต P ๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓ ได้รับเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับ ใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย 1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด เลขที่ใบอนุญาต P ๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓ ได้รับเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับ ใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย 1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด เลขที่ใบอนุญาต P ๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓ ได้รับเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด

3 โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับ ใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย ๒. โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลเวียงมอก เลขที่ใบอนุญาต PC ๕๔๕๐๒๑ / ๒๕๕๔ ได้รับเมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

4 โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลเวียงมอก

5 กระบวนการฆ่าสัตว์ของโรงฆ่า สัตว์ เทศบาลตำบลล้อมแรด

6 ๑. การขนส่งสุกรเข้าคอกพักสัตว์ ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

7 ๒. นำสุกรเข้าคอกพักสัตว์อย่างน้อย ๒ ชั่วโมงก่อนฆ่า และทำการสเปรย์น้ำ เพื่อลดความเครียด ของสุกร

8 ๓. พนักงานตรวจโรคสัตว์ทำการ ตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า

9 ๔. ทำการจัดลำดับการเข้าฆ่าสุกรตามลำดับ การมารับซากของผู้ประกอบการ

10 ๕. ทำการช็อคสลบด้วยเครื่องซ๊อตโดยใช้ไฟฟ้าขนาด 250 – 300 V นาน 10 – 15 วินาที

11 ๖. ทำการแทงคอเพื่อเอาเลือดออกด้วยมีด ยาว 6 – 7 นิ้ว นาน 2- 4 นาที

12 ๗. ทำการขูดขนด้วยเครื่องขูดขนอัตโนมัติ อุณหภูมิ น้ำ 60 – 63 ๐ C นาน 3 – 5 นาที

13 ๘. พนักงานตรวจโรคสัตว์ทำการ ตรวจซากหลังฆ่า

14 ๙. เมื่อพนักงานตรวจโรควินิจฉัยให้ จำหน่ายได้ เจ้าหน้าที่ทำการประทับซาก โดยใช้สัญลักษณ์ของโรงฆ่าเทศบาล ตำบลล้อมแรด

15 ๑๐. ทำการล้างทำความสะอาดซากหลังฆ่า ก่อนที่จะส่งมอบผู้ประกอบการ

16 ๑๑. ทำการส่งมอบซากสุกรให้กับ ผู้ประกอบการ บริเวณจุดรับซาก

17 การตรวจเนื้อสัตว์ของ พนักงานตรวจโรค

18 การตรวจสุขภาพ ก่อนฆ่า

19 การตรวจซากสัตว์หลัง การฆ่า

20 พบวิการของโรค ที่ผิวหนัง

21 พบวิการไส้เลื่อน

22 วิการก้อนฝีหนอง ภายนอก พบก้อนฝีบริเวณ ราวนมซ้าย

23 วิการฝีหนองที่ ม้าม

24 วิการฝีหนองที่ ตับ

25 พบพยาธิ ภายในลำไส้

26 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่า กับการจ่ายอาชญาบัตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555 สุกรเข้าโรงฆ่าการจ่ายอาชญาบัตร จำนวน ( ตัว ) 58866255

27 พ. ศ./ เดือนต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. รวม ส่งโรงฆ่าสัตว์ 5245595905434995594915065485914765886 อาชญาบัตร 5206246065445416085215305746105776255 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่า กับการจ่ายอาชญาบัตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555

28 สถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่าเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2553, ปี 2554, ปี 2555 พ. ศ./ เดือน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. รวม 255364 9 6266408216927305666416387116427356 255452 4 5595906465496215305806266315956451 25550005434995594915065485914764213

29 เปรียบเทียบสถิติการนำสุกรเข้าโรงฆ่า สัตว์เทศบาลตำบลล้อมแรดระหว่าง เดือน มกราคม – สิงหาคม ปี 2553,2554,2555 ปี 255325542555 จำนวน ( ตัว ) 544147784213


ดาวน์โหลด ppt โรงฆ่าสัตว์อำเภอเถินที่ได้รับ ใบอนุญาต มีจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย 1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลล้อมแรด เลขที่ใบอนุญาต P ๕๔๕๐๑๙ / ๒๕๕๓ ได้รับเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google