งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะเสนอ ข้อคำถามในรูปแบบต่าง ๆเพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะเสนอ ข้อคำถามในรูปแบบต่าง ๆเพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะเสนอ ข้อคำถามในรูปแบบต่าง ๆเพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

3 โครงสร้างและการ สืบไปในบทเรียน บทเรียนช่วยสอน ประเภทแบบฝึกหัด เป็นการนำเสนอข้อ คำถามแทนบทเรียน บทเรียนช่วยสอน ประเภทแบบฝึกหัด เป็นการนำเสนอข้อ คำถามแทนบทเรียน

4 การนำเข้าสู่บทเรียน ช่วยสอน การเลือกข้อคำถาม บทเรียนแบบทดสอบแบบคำถาม Pretest/ prostest การให้ผลย้อนกลับ / รายงาน ผลการเรียน / สถิติ จบบทเรียนช่วยสอน / ออก จากโปรแกรม โครงสร้างบทเรียนช่วย สอนแบบติวเตอร์

5 การนำเข้าสู่ บทเรียนช่วยสอน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1. การเร้าความสนใจ 1. การเร้าความสนใจ 2. บอกวัตถุประสงค์ ของบทเรียน 2. บอกวัตถุประสงค์ ของบทเรียน 3. การทบทวนความรู้ เดิมหรือการให้ความรู้ พื้นฐานของผู้เรียน 3. การทบทวนความรู้ เดิมหรือการให้ความรู้ พื้นฐานของผู้เรียน

6 นอกจากนี้ การนำเข้าสู่บทเรียนช่วย สอน ยังอาจเป็นการชี้แนวทางการ เรียนสำหรับผู้เรียนในลักษณะของคำ ชี้แจงในการใช้บทเรียน (Directions) มีด้วยกัน 2 ลักษณะ 1. คำชี้แจงในการสืบไป ในบทเรียนช่วยสอน เช่น การใช้เครื่องมือ ปุ่ม ไอคอน 2. คำชี้แจงเกี่ยวกับ วิธีการเรียน

7 การนำเข้าสู่ บทเรียนช่วยสอน 1. การเรียงลำดับ แบบตายตัว1. การเรียงลำดับ แบบตายตัว 2. การสุ่มตัวอย่าง ข้อคำถาม2. การสุ่มตัวอย่าง ข้อคำถาม 3. เป็นคิวคำถาม อย่างมีระบบ3. เป็นคิวคำถาม อย่างมีระบบ แบ่ง 2 ประเภท แบ่ง 2 ประเภท

8 3. เป็นคิวคำถามอย่างมี ระบบ แบ่ง 2 ประเภท การตั้งเงื่อนไขลักษณะแฟล ชการ์ด์ (Flash Card) ได้แก่ การให้โปรแกรมเก็บข้อ คำถามที่ผิดไว้ในลำดับ สุดท้ายของคำถามทั้งหมด เมื่อผู้เรียนทำข้อคำถาม หมดแล้วก็จะได้ทบทวนข้อ คำถามที่ตอบผิดและผู้เรียน จะต้องทำจนกว่าจะตอบถูก หมดจึงจะจบบทเรียนได้ การตั้งเงื่อนไขลักษณะแฟล ชการ์ด์ (Flash Card) ได้แก่ การให้โปรแกรมเก็บข้อ คำถามที่ผิดไว้ในลำดับ สุดท้ายของคำถามทั้งหมด เมื่อผู้เรียนทำข้อคำถาม หมดแล้วก็จะได้ทบทวนข้อ คำถามที่ตอบผิดและผู้เรียน จะต้องทำจนกว่าจะตอบถูก หมดจึงจะจบบทเรียนได้

9 3. เป็นคิวคำถามอย่างมี ระบบ แบ่ง 2 ประเภท การตั้งเงื่อนไขลักษณะวีไอ พี (VIP) ย่อมาจาก (Variable Interval Performance ) คือ การออกแบบให้โปรแกรมเก็บ ข้อคำถามที่ผิดและไปแทรำไว้ ที่ต่ำแหน่งต่าง ๆ ของรายการ คำถามที่ยังเหลืออยู่ซึ่ง ผู้ออกแบบสามารถกำหนด ตำแหน่งของคำถามได้ตาม ความเหมาะสม การตั้งเงื่อนไขลักษณะวีไอ พี (VIP) ย่อมาจาก (Variable Interval Performance ) คือ การออกแบบให้โปรแกรมเก็บ ข้อคำถามที่ผิดและไปแทรำไว้ ที่ต่ำแหน่งต่าง ๆ ของรายการ คำถามที่ยังเหลืออยู่ซึ่ง ผู้ออกแบบสามารถกำหนด ตำแหน่งของคำถามได้ตาม ความเหมาะสม

10 การนำเสนอข้อ คำถาม ข้อคำถามผ่านการ วิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่ง รูปแบบที่เหมาะสม การตั้ง ข้อคำถามนั้น ทำได้หลาย วิธี เช่น จับคู่ เติมคำ ปรนัย ถูกผิด และการ ตอบคำถามสั้น ๆ ข้อคำถามผ่านการ วิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่ง รูปแบบที่เหมาะสม การตั้ง ข้อคำถามนั้น ทำได้หลาย วิธี เช่น จับคู่ เติมคำ ปรนัย ถูกผิด และการ ตอบคำถามสั้น ๆ

11 การเรียงลำดับข้อ คำถาม การเรียงลำดับข้อ คำถาม 1. เลือกเฉพาะข้อคำถาม ที่มีความยากง่ายใน ระดับใก้ลเคียงกัน1. เลือกเฉพาะข้อคำถาม ที่มีความยากง่ายใน ระดับใก้ลเคียงกัน 2. เพิ่มความยากของ คำถามขึ้นเรื่อย ๆ2. เพิ่มความยากของ คำถามขึ้นเรื่อย ๆ 3. แยกคำถาม 2 กลุ่ม เป็นง่ายและยาก3. แยกคำถาม 2 กลุ่ม เป็นง่ายและยาก

12 การให้ผลย้อนกลับ / การ รายงานผล / สถิติ - การให้คำเฉลย เกณฑ์ใน การจบบทเรียนมีความ แตกต่างกันออกไปในแต่ละ โปรแกรม เช่นถือเอาจำนวน ข้อคำถามเป็นเกณฑ์ในการ เรียนบทเรียนช่วยสอน- การให้คำเฉลย เกณฑ์ใน การจบบทเรียนมีความ แตกต่างกันออกไปในแต่ละ โปรแกรม เช่นถือเอาจำนวน ข้อคำถามเป็นเกณฑ์ในการ เรียนบทเรียนช่วยสอน

13 การจบบทเรียนช่วยสอน / การ ออกจากโปรแกรม 1. ส่วนนี้ควรมีคำถามในการ ยืนยันการออกจากโปรแกรม1. ส่วนนี้ควรมีคำถามในการ ยืนยันการออกจากโปรแกรม 2. ส่วนสรุปเพื่อให้ผู้เรียน ยืนยันการกลับเข้าสู่บทเรียน / ออกจากบทเรียน2. ส่วนสรุปเพื่อให้ผู้เรียน ยืนยันการกลับเข้าสู่บทเรียน / ออกจากบทเรียน 3. ส่วนที่ผู้เรียนตรวจสอบ บทเรียนว่าเรียนครบหรือไม่3. ส่วนที่ผู้เรียนตรวจสอบ บทเรียนว่าเรียนครบหรือไม่

14 การจบบทเรียนช่วยสอน / การ ออกจากโปรแกรม 4. คำนวณและเก็บบันทึกและ แสดงคะแนนรวมของผู้เรียน ได้4. คำนวณและเก็บบันทึกและ แสดงคะแนนรวมของผู้เรียน ได้ 5. เปรียบเทียบเกณฑ์การ เรียนของผู้เรียนกับเกณฑ์ที่ตั้ง ไว้5. เปรียบเทียบเกณฑ์การ เรียนของผู้เรียนกับเกณฑ์ที่ตั้ง ไว้ 6. สรุปเนื้อหาและแหล่งความรู้ อื่น ในการศึกษาเพิ่มเติ่ม6. สรุปเนื้อหาและแหล่งความรู้ อื่น ในการศึกษาเพิ่มเติ่ม


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่ง มีการออกแบบบทเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะเสนอ ข้อคำถามในรูปแบบต่าง ๆเพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google