งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เพศ  ชื่อ – นามสกุล  เลขประจำตัวประชาชน  รหัสโรงเรียน  เลขประจำตัวนักเรียน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เพศ  ชื่อ – นามสกุล  เลขประจำตัวประชาชน  รหัสโรงเรียน  เลขประจำตัวนักเรียน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เพศ  ชื่อ – นามสกุล  เลขประจำตัวประชาชน  รหัสโรงเรียน  เลขประจำตัวนักเรียน 2

3 1. กรอกแบบคำขอแก้ไขข้อมูล (สทศ.6) 2. แนบหลักฐานประกอบ แสดงต่อกก. คุมสอบทุกคาบ กก. คุมสอบคาบสุดท้ายเก็บ 3

4 แก้ไขข้อมูลใน สทศ.6 แนบสำเนาบัตรประชาชน มิฉะนั้น จะมีปัญหา ตอนประกาศผลสอบ 4

5 5

6 1. มีนักเรียนย้ายเข้า 2. รายชื่อตกหล่น 3. นักเรียนย้ายออก 6

7 กรณีย้ายเข้า/ชื่อตกหล่น จะแจ้ง สทศ. ปรับปรุงข้อมูล และกำหนดเลขที่นั่งสอบใหม่ กรณีย้ายเข้า/ชื่อตกหล่น จะแจ้ง สทศ. ปรับปรุงข้อมูล และกำหนดเลขที่นั่งสอบใหม่ ด่วน !!! 7

8 ข้อมูลที่ต้องแจ้ง 1. ชื่อโรงเรียน 2. ชื่อ – สกุล นักเรียน 3. เลขประชาชน 4. เลขประจำตัวนักเรียน 8

9 ข้อมูลที่ต้องแจ้ง (ต่อ) 4. เหตุผล : - ย้ายเข้ามาจาก... - เพิ่มชื่อใหม่เนื่องจาก... - ย้ายออกไปที่... 5. ความผิดปกติ (ถ้ามี) 9

10 สทศ. จะพิจารณาอนุมัติเพิ่มให้ เฉพาะกรณีที่มีที่นั่งสอบ ข้อสอบและกระดาษคำตอบ เพียงพอเท่านั้น ประกาศ 10

11 กรณีย้ายเข้าใหม่และ มีเลขที่นั่งสอบใหม่แล้ว ให้ไปสอบกับสนามสอบ เดียวกับ ร.ร.ใหม่ 11

12 ถ้าย้ายเข้าใหม่แต่ ไม่ได้แจ้งปรับปรุงฯ ต้องไปสอบกับสนามสอบ ของ ร.ร.เดิม และ ผลสอบจะไปที่ร.ร.เดิม 12

13 ไม่มีชื่อในใบลงลายมือฯ กรณีมีเลขที่นั่งสอบใหม่แล้ว ลงชื่อใน สทศ. 3 “ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ” ใช้กระดาษคำตอบสำรอง สอบห้องสุดท้าย 13

14 - เข้าระบบฯ O-NET ในเว็ป สทศ. - ตรวจสอบว่า สทศ. อนุมัติเพิ่มข้อมูล ? - ถ้าอนุมัติ : ให้จดเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ สนามสอบ ให้นักเรียนเพื่อนำไปสอบ ดังนั้น โรงเรียนต้องดำเนินการ 14

15 - เข้าระบบ O-NET เว็ป สทศ. - ใช้ username / password - ต้องการหาข้อมูลนักเรียน - ต้องการทราบเลขที่นั่งสอบ - ต้องการทราบห้องสอบ การค้นหาข้อมูลนักเรียนในสนามสอบ ค้นใน CD ที่ให้ไป 15

16 กรอกข้อมูล Click 16

17 17

18 busaba@sut.ac.th หรือ 087-3751882

19


ดาวน์โหลด ppt  เพศ  ชื่อ – นามสกุล  เลขประจำตัวประชาชน  รหัสโรงเรียน  เลขประจำตัวนักเรียน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google