งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เกณฑ์การจัดสรร งบค่าบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2555 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เกณฑ์การจัดสรร งบค่าบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2555 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เกณฑ์การจัดสรร งบค่าบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2555 1

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE งบสนับสนุนและ ส่งเสริมระบบบริการ 0.38 บ/ปชก. (5%) 18,366,540 บาท งบสนับสนุนและ ส่งเสริมระบบบริการ 0.38 บ/ปชก. (5%) 18,366,540 บาท สนับสนุนใช้ยาจาก สมุนไพร 2 บ/ปชก. (26.5%) 96,666,000 บาท สนับสนุนใช้ยาจาก สมุนไพร 2 บ/ปชก. (26.5%) 96,666,000 บาท การนวดไทย 5.19 บ/ปชก. (68.5%) 250,848,270 บาท การนวดไทย 5.19 บ/ปชก. (68.5%) 250,848,270 บาท งบบริการแพทย์แผนไทย 7.57 บาท/ปชก.สิทธิ UC (48,333,000 คน) 365,880,810 บาท งบบริการแพทย์แผนไทย 7.57 บาท/ปชก.สิทธิ UC (48,333,000 คน) 365,880,810 บาท ฟื้นฟูสุขภาพ มารดาคลอด (2,500บx10,000 ราย) 25,000,000 บาท ฟื้นฟูสุขภาพ มารดาคลอด (2,500บx10,000 ราย) 25,000,000 บาท นวด,อบ,ประคบ 4.7 บ/ปชก. 225,848,270 บาท นวด,อบ,ประคบ 4.7 บ/ปชก. 225,848,270 บาท 2 1. กรอบการบริหารงบค่าบริการการแพทย์แผนไทย 2555 ณ หน่วยบริการ ในชุมชน นวดไทย ใช้ยา จากสมุนไพร หลังคลอดเป้าหมาย 10,000 ราย

3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE √ส่งเสริมการนวดไทยให้มีมาตรฐานและ คุณภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการ โดยจำนวน ครั้งบริการนวดไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 √จำนวนแม่หลังคลอดสิทธิUC ได้รับการฟื้นฟู สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 10,000 ราย 3 2. เป้าหมาย ปี 2555

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 3.1 จัดสรรค่าบริการเพิ่มเติม (On top) ให้หน่วยบริการที่ จัดบริการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพ ให้แก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3.2 การจัดสรร - การนวดไทย (ในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ) และการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร จัดสรรแบบวงเงินปลายปิด (Close ended) โดยจ่ายตามผลงานจริง - การฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด จัดสรรครั้งละ 500 บาท ต่อการให้บริการ 1 ชุดบริการ (ครบ 5 กิจกรรม ใน 1 วัน) 4 3. รูปแบบการจัดสรร ปีงบประมาณ 2555

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE รายละเอียด ปี 51-52 (1 บ/ปชก.) ปี 53 (2 บ/ปชก.) ปี 54 (6 บ/ปชก.) ปี 55 (7.57บ/ปชก.) 1. กระตุ้นบริการนวดไทย การรักษาและฟื้นฟู 1.1 นวด,อบ,ประคบ เพื่อ รักษาและฟื้นฟู (ณ หน่วยบริการ) 1.2 นวด,อบ,ประคบ เพื่อ รักษาและฟื้นฟู (ในชุมชน) 1.3 ฟื้นฟูแม่หลังคลอด - 2. ส่งเสริมหน่วยบริการใช้ยา สมุนไพร -- รายละเอียด กิจกรรม

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE งบสนับสนุนและ ส่งเสริมระบบบริการ 0.38 บ/ปชก. (5%) 18,366,540 บาท งบสนับสนุนและ ส่งเสริมระบบบริการ 0.38 บ/ปชก. (5%) 18,366,540 บาท สนับสนุนใช้ยาจาก สมุนไพร 2 บ/ปชก. (26.5%) 96,666,000 บาท สนับสนุนใช้ยาจาก สมุนไพร 2 บ/ปชก. (26.5%) 96,666,000 บาท การนวดไทย 5.19 บ/ปชก. (68.5%) 250,848,270 บาท การนวดไทย 5.19 บ/ปชก. (68.5%) 250,848,270 บาท งบบริการแพทย์แผนไทย 55 7.57 บาท/ปชก.สิทธิ UC (48,333,000 คน) 365,880,810 บาท งบบริการแพทย์แผนไทย 55 7.57 บาท/ปชก.สิทธิ UC (48,333,000 คน) 365,880,810 บาท ฟื้นฟูสุขภาพ มารดาคลอด (2,500บx10,000 ราย) 25,000,000 บาท ฟื้นฟูสุขภาพ มารดาคลอด (2,500บx10,000 ราย) 25,000,000 บาท นวด,อบ,ประคบ 4.7 บ/ปชก. 225,848,270 บาท นวด,อบ,ประคบ 4.7 บ/ปชก. 225,848,270 บาท 6 ณ หน่วยบริการ ในชุมชน นวดไทย ใช้ยา จากสมุนไพร หลังคลอดเป้าหมาย 10,000 ราย

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE - จัดสรรแบบวงเงินปลายปิด (Close ended) - เพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพเท่านั้น - หน่วยบริการสามารถ ให้บริการตั้งรับ (ในหน่วยบริการ) สำหรับผู้ป่วยทั่วไป ให้บริการเชิงรุก (นอกหน่วยบริการ) สำหรับผู้พิการ,หรือ ผู้ป่วยstroke ( สามารถให้บริการและบันทึกแยกกับนักกายภาพได้ กรณีลงปฏิบัติงานพร้อมกัน) 7 เกณฑ์การจัดสรรนวดไทย ปี 55

8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE Point ตั้งต้น ( เหมือนปี 54) ก ) การให้บริการในหน่วยบริการ - นวดครั้งละ 1.0 คะแนน - ประคบครั้งละ 0.8 คะแนน - อบไอน้ำสมุนไพรครั้งละ 0.2 คะแนน ข ) การให้บริการนอกหน่วยบริการกรณีผู้ป่วยผู้พิการ และผู้ป่วย Stroke - นวดครั้งละ 1.5 คะแนน - ประคบครั้งละ 1.2 คะแนน

9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การคำนวณค่า K ของแต่ละหน่วยบริการ ( นำค่า K คูณ ผลรวม Point = Point ที่นำไปคิดเงิน ) K= (0.8xA) + (0.2xB)+ C A คือ จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะ ที่ประจำในหน่วย บริการนั้น B คือ จำนวนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่จบหลักสูตร อย่างน้อย 330 ชั่วโมงขึ้นไปจากสถาบันที่ได้รับการ รับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์ แผนไทยและผู้ที่จบหลักสูตรแพทย์แผนไทย / แพทย์ แผนไทยประยุกต์ที่ยังไม่ได้ใบประกอบโรคศิลปะฯ ที่ประจำในหน่วยบริการนั้น C คือ A:B โดยกำหนดไว้ดังนี้ กรณีที่ 1 สัดส่วน 1 : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 [1/1 ถึง 1/4 ]= 0.25 ถึง 1 คะแนน C = 2.0 กรณีที่ 2 สัดส่วน 1 : 5-10 [1/5 ถึง 1/10] = 0.1 ถึง 0.2 คะแนน C = 0.5

10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การคำนวณค่า K ของแต่ละหน่วยบริการ ( นำค่า K คูณ ผลรวม Point = Point ที่นำไปคิดเงิน ) K= (0.8xA) + (0.2xB)+ C ตัวอย่าง รพ. ใจดี มี Point ไตรมาสที่ 1 = 2,000 point มีนักการแพทย์แผนไทยฯมีใบประกอบโรคศิลปะ 2 คน มี ผช.330 372 และ 800 ชม. รวม 10 คน คำนวณดังนี้ K = [(0.8x2)+(0.2x10)] + [(2)/(10)]…… = [(1.6+2)]+ [0.5] = [2.6]+ [0.5] = 3.1 ดังนั้น Point ที่นำไปคิด = 2,000*K = 2,000*3.1 = 6,200 Point [1/1 ถึง 1/4] = 0.25 ถึง 1 คะแนน C = 2.0 [1/5 ถึง 1/10] = 0.1 ถึง 0.2 คะแนน C = 0.5

11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การ Update ข้อมูลบุคลากร ผ่านโปรแกรม Online แพทย์แผน ไทยฯ ( โปรแกรมเดิม ) ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ครั้งที่ 5 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555

12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE หน่วยบริการที่จะได้รับงบเพิ่มเติมการนวด ไทย ปีงบประมาณ 2555 บริการนวดไทย หน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการ ร่วมให้บริการ หน่วยบริการรับการส่งต่อ ที่มีบริการแพทย์ แผนไทย และผ่าน (หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข)ตามเกณฑ์การ ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ผนวก 6) กรณีที่ไม่ ผ่านจะต้องมีแผนพัฒนาและเมื่อพร้อมก็สามารถขอให้ตรวจ ประเมินระหว่างปีได้ฯ 12

13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การดูแลมารดาหลัง คลอด 13

14 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE - การฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด จัดสรรครั้งละ 500 บาท ต่อการให้บริการ 1 ชุดบริการ(ครบ 5 กิจกรรม ใน 1 วัน) 14 เกณฑ์การจัดสรรฟื้นฟูฯแม่หลังคลอด ปี 55 รายละเอียดปี 54ปี 55 เป้าหมาย2,800 ราย10,000 ราย คิดเป็น package (1 ครั้งมีครบ 5กิจกรรม) ครั้งละ 500 บาท กรณีผู้ให้บริการฟื้นฟูแม่หลังคลอด ต้องเป็น ผดุงครรภ์ไทย นวดไทย หรือ แพทย์แผนไทยประยุกต์เท่านั้น

15 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 15 การสมัครร่วมบริการฟื้นฟูฯแม่หลังคลอด ปี 55 1. หน่วยบริการสมัครผ่าน สปสช. เขต 2. สปสช. เขต รวบรวม / ตรวจสอบ ส่งกองทุนฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือน ต. ค. ม. ค. เม. ย. ก. ค. 3. กองทุนฯ อนุมัติและประกาศ ภายในสิ้นเดือน ต. ค. ม. ค. เม. ย. ก. ค.

16 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE

17 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE - จัดสรรแบบวงเงินปลายปิด (Close ended) - สั่งจ่ายเพื่อการรักษาโรค - สั่งจ่ายเฉพาะยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ปัจจุบันมี 71 รายการ ขยายตามประกาศ ยา ED) (ยาจากสมุนไพรนอกบัญชียาหลักฯ หน่วยบริการ สามารถสั่งจ่ายได้แต่จะไม่ได้งบเพิ่มเติม) 17 เกณฑ์การจัดสรรการสั่งจ่ายยาจากสมุนไพร ปี 55

18 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE รายละเอียดปี 55 1. จัดสรรให้ทุกหน่วยบริการร้อยละ 90 จัดสรรรายไตรมาส พิจารณา จาก 1.1 ปริมาณการใช้ยาจากสมุนไพรใน ED โดยที่มีการสั่งใช้ยา 1 รายการคิดเป็น 1 คะแนน คะแนนเพิ่ม หากสัดส่วนมูลค่าการ ใช้ยาสมุนไพร ED ใน OPD ต่อ มูลค่าการใช้ยาแผนปัจจุบันใน OPD ตามเงื่อนไข จะได้คะแนน เพิ่ม 1.2 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการใช้ยา สมุนไพร ED ใน OPD ต่อมูลค่าการใช้ยา แผนปัจจุบันใน OPD รพท.รพศ. 1% รพช. 2% รพ.สต. 3% โดยเอาคะแนนรวมข้อ 1.1 คูณ 2 2. จัดสรรให้เฉพาะหน่วยบริการ ประจำ ร้อยละ 10 จัดสรรรายไตรมาส พิจารณา จาก จำนวนการใช้ยาจากสมุนไพรใน ED 71 รายการ ทดแทนยาแผนปัจจุบัน ตาม กลุ่มอาการของโรค (รายละเอียดอยู่ ระหว่างดำเนินการจากส่วนกลาง)

19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE งบนวดไทยปี 55 = 225,848,270 บาท แบ่ง 4 ไตรมาสเท่ากัน (25:25:25:25) งบแม่หลังคลอดปี 55 = 25,000,000 บาท จัดสรรตามข้อมูลจริงของแต่ละไตรมาส งบการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรนวดไทยปี 55 = 96,666,000 บาท แบ่ง 4 ไตรมาสเท่ากัน (25:25:25:25) 19 การแบ่งงบจัดสรร 55

20 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบันทึกข้อมูลนวดไทย ข้อมูลแม่หลังคลอดปี 55 ไตรมาส 1 นำข้อมูลจากโปรแกรมแผนไทยฯ และ ข้อมูลผ่าน OP/PP individual (นำมาเปรียบเทียบ) ไตรมาส 2-4 นำข้อมูลจาก OP/PP individual 20 การบันทึกข้อมูลปี 55

21 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบันทึกข้อมูลสั่งจ่ายยาจากสมุนไพร ปี 55 ไตรมาส 1-4 ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูล ผ่าน OP/PP individual data การบันทึกข้อมูลผู้ให้บริการ เพื่อคิดค่า K บันทึกข้อมูลผู้ให้บริการในโปรแกรมแพทย์แผนไทย ตามรอบที่กำหนด จนกว่า สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย จะมีประกาศ ให้ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยทุกคนในประเทศไทย register คุณสมบัติผู้ ให้บริการไปที่ สถาบันการแพทย์แผนไทย 21

22 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE งบสนับสนุนและส่งเสริม ระบบบริการฯ งบสนับสนุนและส่งเสริม ระบบบริการฯ รายละเอียดปี 54ปี 55 1.การจัดสรรให้ สปสช. จังหวัด 1.จัดสรรให้ทุกจังหวัดจังหวัดละ 50,000 บาท 1.คิดจากทุกจังหวัด จังหวัดละ 50,000 บาท โดยผ่าน สปสช.เขต พิจารณา(ไม่รวม กทม.) 2. จัดสรรให้ทุกจังหวัดโดยคำนวณ จากจำนวนหน่วยบริการประจำ (ประมาณ 7,500 บาท/CUP) 2. กันงบไว้ส่วนกลาง ดำเนินการตามนโยบายฯ นำร่องจังหวัดการแพทย์ แผนไทย 2. ขั้นตอนการจัดสรร จัดสรรตรงให้แก่ สปสช.จังหวัดจัดสรรและบริหารจัดการ ผ่าน สปสช.เขต (สามารถบูรณาการงบ 4 กท.ได้)

23 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 23 งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ สาธารณสุข ของกองทุนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน/LevelPPPCTTMDentalRehabDM/HTรวม 1. ส่วนกลาง 200.00 183.00 14.57 42.16 14.93 37.98 492.64 2. สปสช.เขต * ใช้ร่วมกับ ส่วนกลาง 270.00 6.50 84.61 361.11 3. สาขาจังหวัด /สสจ * 300.00 30.00 3.80 48.33 352.13 จำนวนรวม 500.00 453.00 18.37 96.99 99.54 37.98 1,205.88 หน่วย : ล้านบาท หมายเหตุ * งบข้อ 2 และ ข้อ 3 บริหารแบบบูรณาการที่ระดับเขต

24 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การตรวจสอบหลังประมวลผล ข้อมูลงบค่าบริการ ค่าบริการนวด ประคบ อบสมุนไพร ค่าบริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดฯ ค่าสั่งใช้ยาจากสมุนไพร หากพบความผิดปกติ ส่วนกลางจะส่งข้อมูลในเขตตรวจสอบ โดยจะระงับการโอนงบประมาณในไตรมาสนั้น ยกไปจ่ายในไตรมาสสุดท้ายหากผ่านการตรวจสอบ 24

25 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE Q&A 1. 1. การฝังเข็ม เบิกกับ สปสช.ได้หรือไม่? พรบ. หลักประกันฯ 2545 ม.3 ได้ระบุว่า การบริการ ทางการแพทย์และ สธ. รวมถึง การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกด้วย ดังนั้น สปสช. ได้ให้งบรวมกับ รายหัว OP/IP แล้ว และในตอนนี้ สปสช. เพิ่ม On top เฉพาะ นวด ประคบ อบสมุนไพร การดูแลมารดาหลัง คลอด และสมุนไพร ED เท่านั้น และการให้บริการผู้ป่วย UC ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการกับผู้ป่วย เพราะถือว่า เป็นสิทธิของผู้ป่วย 25

26 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 2. รพ.สต.ไม่มีนักการแพทย์แผนไทยจะเปิดบริการและเบิก On top กับ สปสช. ได้หรือไม่? สามารถเปิดบริการและรับ On top ได้ โดยประสานกับ สสจ. ประเมินตามภาคผนวก 6 ของหน่วยปฐมภูมิ และ แจ้งขอรหัสการบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทยผ่านทาง สสจ. เช่นกัน โดยให้ ข้าราชการ ใน รพ. สต. เป็นผู้ตรวจและสั่งการ รักษาได้ ต่างกับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ต้องมีแพทย์ แพทย์ แผนไทยสั่งการรักษา และมี ผช. 330 ขึ้นไปให้บริการ เท่านั้น 26

27 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 3. รพ.สต.บันทึกผลงานเบิก On top กับ สปสช.ได้รับงบประมาณ อย่างไร? คิดตามเกณฑ์ Point คูณค่า K ของหน่วย บริการโดยเป็น Global ระดับประเทศ เงินจะถูก โอนไปที่แม่ข่ายโดยระบุรายละเอียดแยก รพ. สต. ในเครือข่ายให้ แม่ข่ายโอนงบประมาณตาม ผลงานให้ลูกข่ายต่อไป 27

28 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 4. แม่ข่ายไม่โอนงบประมาณ ตามผลงานให้ รพ.สต. จะ ดำเนินการอย่างไร? 1. หน่วยบริการทุกแห่งสามารถตรวจสอบการ โอนงบประมาณของ สปสช. ได้ ทาง http://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/ http://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/ เลือกปีงบประมาณ / สปสช. เขต / จังหวัด / แม่ข่าย แล้วไป Download รายละเอียดการโอนมา ตรวจสอบได้ 2. ประสานแม่ข่ายเพื่อขอรับงบประมาณ 3. หากประสบปัญหา แจ้ง สสจ. หรือ สปสช. เขต. ต่อไป 28

29 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 5. สปสช.จะมีงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้หน่วยบริการหรือไม่ อย่างไร? ไม่มีงบประมาณตรงลงหน่วยบริการ แต่ใน ปีงบประมาณ 53-54 มีงบประมาณสนับสนุนระดับจังหวัด ให้พัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด และ งบประมาณ บูรณาการกองทุนปฐมภูมิงบพัฒนาบุคลากรผู้ช่วยแพทย์ แผนไทย 80 คน จ้างนักการแพทย์แผนไทยฯ 7 คน ปีงบประมาณ 2555 จะมีงบพัฒนาฯ ในระดับเขต โดย จะบริหารโดยคณะกรรมการแพทย์แผนไทยฯของเขต ซึ่ง มาจาก สสจ. และ รพ. พิจารณา โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์ สปสช. เขต 5 ราชบุรี 29


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เกณฑ์การจัดสรร งบค่าบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2555 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google