งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานภาพกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานภาพกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานภาพกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข
1

2 แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง กระทรวงสาธารณสุข
240,565 ขรก. – 201,751 พรก. – 9,696 ลจป. – 29,118 สำนักงานรัฐมนตรี 34 ขรก. - 26 พรก. - 1 ลจป. - 7 กลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการแพทย์ กลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข กลุ่มภารกิจ ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง 210,378 ขรก. – 181,008 พรก. – 6,679 ลจป. – 22,691 กรมการแพทย์ 11,830 ขรก. – 9,275 พรก ลจป. – 1,848 กรมควบคุมโรค 5,894 ขรก. – 3,173 พรก ลจป. – 1,838 กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ 1,191 ขรก พรก ลจป กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 226 ขรก พรก ลจป กรมอนามัย 3,777 ขรก. – 2,149 พรก ลจป. – 1,135 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 1,316 ขรก. – 1,021 พรก ลจป กรมสุขภาพจิต 5,240 ขรก. – 3,392 พรก ลจป. – 1,161 สำนักคณะกรรมการ อาหารและยา 679 ขรก พรก ลจป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ,965 - 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

3 โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
3

4 แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงสร้างใหม่ ว 29/31 ม.ค.55 โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง) นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (เดิม) นักวิขาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (เดิม) จพ.สาธารณสุข/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการสาธารณสุข (จบห.สาธารณสุข (เดิม) กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ นวก.สาธารณสุข - จพ.สาธารณสุข กลุ่มงานควบคุม โรค - นิติกร - จพ.ธุรการ กลุ่มงานนิติการ นักจัดการงานทั่วไป - นวก.เงินและบัญชี - นวก.พัสดุ - จพ.การเงินและบัญชี - จพ.ธุรการ - จพ.พัสดุ - นายช่างเทคนิค - นายช่างโยธา - จพ.โสตทัศนศึกษา - นายช่างศิลป์ - จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - นวก.สาธารณสุข - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นวก.คอมพิวเตอร์ - จพ.สาธารณสุข . - จพ.สถิติ - นวก.สาธารณสุข - จพ.สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข -เภสัชกร - นวก.สาธารณสุข - จพ.เภสัชกรรม - จพ.สาธารณสุข กลุ่มงานประกัน สุขภาพ -นวก.สาธารณสุข -นักวิชาการเงินและบัญชี - จพ.สาธารณสุข . - จพ.สถิติ - จพ.การเงินและบัญชี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงานทันต สาธารณสุข กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล - นักทรัพยากรบุคคล - จพ.ธุรการ - ทันตแพทย์ นวก. สาธารณสุข จพ.ทันตสาธารณสุข -นวก.สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ จพ.สาธารณสุข นักการแพทย์แผนไทย **กลุ่มงานอาชีวเวช ศาสตร์และ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม **หมายเหตุ ให้กำหนดเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงโดยมีภาระงานและกำลังคนที่จะสามารถตั้งกลุ่มงานได้และในระหว่างที่ยังไม่ได้ตั้งกลุ่มงานให้บทบาทหน้าที่คงอยู่ในกลุ่มงานควบคุมโรคก่อน ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt สถานภาพกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google