งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานภาพกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข 1. แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 240,565 ขรก. – 201,751 พรก. – 9,696 ลจป. – 29,118 สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานภาพกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข 1. แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 240,565 ขรก. – 201,751 พรก. – 9,696 ลจป. – 29,118 สำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานภาพกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข 1

2 แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 240,565 ขรก. – 201,751 พรก. – 9,696 ลจป. – 29,118 สำนักงาน รัฐมนตรี 34 ขรก. - 26 พรก. - 1 ลจป. - 7 กลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนา การแพทย์ กรมการ แพทย์ 11,830 ขรก. – 9,275 พรก. - 707 ลจป. – 1,848 กรมพัฒนา การแพทย์แผน ไทยและ การแพทย์ ทางเลือก 226 ขรก. - 189 พรก. - 35 ลจป. - 2 กลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการ สาธารณสุข กรมควบคุมโรค 5,894 ขรก. – 3,173 พรก. - 883 ลจป. – 1,838 กรมอนามัย 3,777 ขรก. – 2,149 พรก. - 493 ลจป. – 1,135 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ - 167,96 5 - กรม สุขภาพจิต 5,240 ขรก. – 3,392 พรก. - 687 ลจป. – 1,161 กลุ่มภารกิจ ด้านสนับสนุนงาน บริการสุขภาพ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ 1,191 ขรก. - 896 พรก. - 86 ลจป. - 209 กรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 1,316 ขรก. – 1,021 พรก. - 111 ลจป. - 184 สำนัก คณะกรรมการ อาหารและยา 679 ขรก. - 622 พรก. - 14 ลจป. - 43 สำนักงาน ปลัดกระทรวง 210,378 ขรก. – 181,008 พรก. – 6,679 ลจป. – 22,691 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

3 โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3

4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ( ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ( แพทย์ ) ระดับสูง ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป - นักจัดการงานทั่วไป - นวก. เงินและบัญชี - นวก. พัสดุ - จพ. การเงินและบัญชี - จพ. ธุรการ - จพ. พัสดุ - นายช่างเทคนิค - นายช่างโยธา - จพ. โสตทัศนศึกษา - นายช่างศิลป์ - จพ. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข - นวก. สาธารณสุข - นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน - นวก. คอมพิวเตอร์ - จพ. สาธารณสุข. - จพ. สถิติ - นวก. สาธารณสุข - จพ. สาธารณสุข - พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ - นวก. สาธารณสุข - จพ. สาธารณสุข กลุ่มงานควบคุม โรค - นิติกร - จพ. ธุรการ กลุ่มงานนิติการกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข - เภสัชกร - นวก. สาธารณสุข - จพ. เภสัชกรรม - จพ. สาธารณสุข กลุ่มงานประกัน สุขภาพ - นวก. สาธารณสุข - นักวิชาการเงิน และบัญชี - จพ. สาธารณสุข. - จพ. สถิติ - จพ. การเงินและ บัญชี - นวก. สาธารณสุข - พยาบาล วิชาชีพ - จพ. สาธารณสุข - นักการแพทย์ แผนไทย กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพและ รูปแบบบริการ - ทันตแพทย์ - นวก. สาธารณสุข - จพ. ทันต สาธารณสุข กลุ่มงานทันต สาธารณสุข โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล - นักทรัพยากร บุคคล - จพ. ธุรการ ** กลุ่มงานอาชีวเวช ศาสตร์และ เวช ศาสตร์สิ่งแวดล้อม ** หมายเหตุ ให้กำหนดเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงโดยมีภาระงานและ กำลังคนที่จะสามารถตั้งกลุ่มงานได้และในระหว่างที่ยังไม่ได้ตั้งกลุ่ม งานให้บทบาทหน้าที่คงอยู่ในกลุ่มงานควบคุมโรคก่อน - นายแพทย์ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) ( เดิม ) - นักวิขาการสาธารณสุข ( ด้านส่งเสริมพัฒนา ) ( เดิม ) - จพ. สาธารณสุข / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักวิชาการ สาธารณสุข ( จบห. สาธารณสุข ( เดิม ) แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โครงสร้าง ใหม่ ว 29/31 ม. ค.55

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt สถานภาพกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข 1. แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 240,565 ขรก. – 201,751 พรก. – 9,696 ลจป. – 29,118 สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google