งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 ธันวาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ( พ. ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ. 2535

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะทดลองเดิน เครื่องจักร ให้แจ้งการทดลองเดินเครื่องจักร ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ (1) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้งต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2) โรงงานในเขตจังหวัดอื่นให้แจ้งต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแห่งท้องที่ที่ โรงงานตั้งอยู่ การแจ้งให้แจ้งเป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรม โรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา - ระยะเวลาการแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรให้ เป็นไปตามผู้รับใบอนุญาตแจ้ง แต่ต้องไม่ เกิน 60 วัน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - ก่อนการทดสอบเดินเครื่องจักร ผู้รับใบอนุญาต ตามประเภทหรือชนิดที่โรงงานตามบัญชีท้าย กฎกระทรวงนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) กอสรางและติดตั้งเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน ใหเปนไป ตาม รายละเอียดของการออกแบบเครื่องจักร เครื่องอุป กรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานนั้นที่กําหนด ไว ในแบบแปลนที่มีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร (2) จัดใหมีเอกสารอธิบายขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุม และระบบปอง กันภัยของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่ นํามาใชในโรงงาน รวมทั้งวิธีการ บํารุงรักษา และวิธีการควบคุมในภาวะฉุกเฉิน โดยจัดใหอยูใน สภาพที่พรอมจะใชปฏิบัติงาน และสามารถแสดง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได้ (3) ทดสอบอุปกรณแตละชิ้นกอนนําเขาใชงานกับ เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่ นํามาใชใน โรงงาน เวนแตเปนอุปกรณที่ไมสามารถทดสอบ ไดและสามารถหยุดการทํางาน ของอุปกรณนั้นได อยางปลอดภัยเมื่อมีปญหา

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (4) ทดสอบการทํางานของระบบควบคุมและระบบป องกันภัยของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่ นํามาใชในโรงงาน (5) ฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของใหทราบถึง อันตรายและมีความสามารถในการปฏิบัติ ตาม เอกสารหรือวิธีการที่กําหนดไวใน (2) (6) จัดใหมีการซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินตาม วิธีการควบคุมในภาวะฉุกเฉินที่กําหนดไวใน (2) เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชใน โรงงานตาม (1) (2)  หรือ (4) ใหหมายถึงเฉพาะเครื่องจักร เครื่องอุป กรณ หรือสิ่งที่นํามาใช ในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุหรือ อุบัติภัยรายแรงเทานั้น

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ บัญชีทายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ ทดลองเดินเครื่องจักร พ. ศ. 2553 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําเคมี ภัณฑสารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งเปนปโตร เคมี โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ ผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร พลาสติกหรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว ซึ่งเปนปโตรเคมี โรงงานกลั่นน้ำมัน ปโต รเลียม โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ กลั่นถานหินในเตาโคก ซึ่งไมเปนสวนหนึ่ง ของการผลิตกาซหรือเหล็ก

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google