งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 ธันวาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะทดลองเดินเครื่องจักร ให้แจ้งการทดลองเดินเครื่องจักร ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ (1) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2) โรงงานในเขตจังหวัดอื่นให้แจ้งต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแห่งท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่ การแจ้งให้แจ้งเป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา - ระยะเวลาการแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรให้เป็นไปตามผู้รับใบอนุญาตแจ้ง แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- ก่อนการทดสอบเดินเครื่องจักร ผู้รับใบอนุญาตตามประเภทหรือชนิดที่โรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) กอสรางและติดตั้งเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน ใหเปนไป ตามรายละเอียดของการออกแบบเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานนั้นที่กําหนด ไวในแบบแปลนที่มีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร (2) จัดใหมีเอกสารอธิบายขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุม และระบบปองกันภัยของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน รวมทั้งวิธีการ บํารุงรักษา และวิธีการควบคุมในภาวะฉุกเฉิน โดยจัดใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชปฏิบัติงาน และสามารถแสดงใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได้ (3) ทดสอบอุปกรณแตละชิ้นกอนนําเขาใชงานกับเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่ นํามาใชในโรงงาน เวนแตเปนอุปกรณที่ไมสามารถทดสอบไดและสามารถหยุดการทํางาน ของอุปกรณนั้นไดอยางปลอดภัยเมื่อมีปญหา

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(4) ทดสอบการทํางานของระบบควบคุมและระบบปองกันภัยของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน (5) ฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของใหทราบถึงอันตรายและมีความสามารถในการปฏิบัติ ตามเอกสารหรือวิธีการที่กําหนดไวใน (2) (6) จัดใหมีการซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินตามวิธีการควบคุมในภาวะฉุกเฉินที่กําหนดไวใน (2) เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานตาม (1) (2) หรือ (4) ใหหมายถึงเฉพาะเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใช ในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรงเทานั้น

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
บัญชีทายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ ทดลองเดินเครื่องจักร พ.ศ. 2553 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําเคมีภัณฑสารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งเปนปโตรเคมี โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร พลาสติกหรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว ซึ่งเปนปโตรเคมี โรงงานกลั่นน้ำมัน ปโตรเลียม โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการกลั่นถานหินในเตาโคก ซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซหรือเหล็ก

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google