งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assessment and Evaluation System คือ ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและ ประเมินผล ระบบการเงิน ระบบพัสดุและ ทรัพย์สินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assessment and Evaluation System คือ ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและ ประเมินผล ระบบการเงิน ระบบพัสดุและ ทรัพย์สินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Assessment and Evaluation System

3 คือ ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและ ประเมินผล ระบบการเงิน ระบบพัสดุและ ทรัพย์สินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ระบบบัญชี ต้นทุนรายกิจกรรม (Activities Based Costing) ตามโครงสร้างและระบบบริหาร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 วัตถุประสงค์หลักของโครงการทั้ง 3 ประการ  เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ระบบ วางแผน ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน ระบบติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล ระบบการเงิน ระบบพัสดุและ ทรัพย์สินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ระบบบัญชี ต้นทุนรายกิจกรรม (Activities Based Costing)  เพื่อให้มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ รองรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ เงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant)

5 วัตถุประสงค์หลักของโครงการทั้ง 3 ประการ ( ต่อ )  เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการ (Management Information System : MIS, Executive Information System : EIS) เพื่อการตัดสินใจและการ วางแผน (Decision Supported System : DSS)

6 งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานของระบบปัจจุบัน ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล เป็น ระบบที่เอื้อประโยชน์ในการวัดผลการ ดำเนินงานว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ โดย นำข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานไป เปรียบเทียบ วิเคราะห์กับแผนงานที่ได้วางไว้ การจัดทำผลการปฏิบัติงาน, ผลการใช้เงิน และ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกคณะ / หน่วยงานจะต้อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้เงิน และ ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับกองแผนงาน เพื่อ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้เงิน ทุก 3 เดือน และจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างทุก 1 เดือน

7 งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ต่อ ) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. คณะ / หน่วยงานรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้เงิน และ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2. คณะ / หน่วยงานจัดทำบันทึกข้อความส่ง รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้เงิน และ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกับแนบรายงานผล การปฏิบัติงาน ผลการใช้เงิน และผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้กับกองแผนงาน 3. กองแผนงานจัดทำผลการปฏิบัติงาน ผลการ ใช้เงิน และผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบฟอร์มที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

8 ความต้องการของผู้ใช้งาน  สามารถติดตาม และประเมินผล ตามแผนงาน / งาน / โครงการของ คณะ / หน่วยงาน และภาพรวมของ มหาวิทยาลัย  คณะใส่ข้อมูลของโครงการไว้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกต่อ การปรับแผนและติดตามผล  ติดตามการเบิก - จ่ายงบประมาณ ว่า เป็นไปตามการแยกประเภทหมวด รายจ่ายหรือไม่

9 ความต้องการของผู้ใช้งาน ( ต่อ )  ควรจะมีแบบฟอร์มสำหรับ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ  ต้องการเข้าไปดูข้อมูลเองจาก เครือข่ายที่ link กับมหาวิทยาลัย  ควรมีการเชื่อมโยงระหว่างคณะ งานบริหารและธุรการ งานคลัง และพัสดุ เพื่อติดตามการใช้ จ่ายเงิน  ควรมีการติดตาม และประเมินผล การใช้เงินทุกประเภทว่ามีการ เคลื่อนไหว

10 ผลกระทบ 1. การบันทึกข้อมูลในระบบต่างๆ จะต้องมีการ เก็บหลักฐาน รายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้มี การตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในเรื่อง ของการเบิก – จ่ายเงิน วัสดุ หรือสิ่งของ อาจ ส่งผลให้การทำงานของหน่วยงานมีความ ยุ่งยากมากขึ้น 2. ส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานดีขึ้น เพราะทุก หน่วยงานจะมีความตื่นตัวในการทำงานเพื่อ รองรับการถูกตรวจสอบและประเมินผล แต่ทั้งนี้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ไม่ควร รัดกุมจนเกินไป เพราะจะส่งผลให้การ ดำเนินงานเกิดความไม่คล่องตัว และอาจส่งผล ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่ายในการ ทำงานได้

11 ผลกระทบ ( ต่อ ) 3. ควรมีการชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ที่จะมีส่วน เกี่ยวข้องในทุกๆ ระดับให้มีความเข้าใจถึงผลดี ที่จะเกิดขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อ ป้องกันการเกิดทัศนคติที่ไม่ดี เมื่อมีการนำ ระบบมาใช้ทำงานจริง


ดาวน์โหลด ppt Assessment and Evaluation System คือ ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและ ประเมินผล ระบบการเงิน ระบบพัสดุและ ทรัพย์สินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google