งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดี ๒. ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและลักษณะอักขระวิธีสมัยต่าง ๆ ๓. ได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดี ๒. ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและลักษณะอักขระวิธีสมัยต่าง ๆ ๓. ได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ๑. ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดี ๒. ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและลักษณะอักขระวิธีสมัยต่าง ๆ ๓. ได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยต่าง ๆ ๔. ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สภาพ สังคม และเหตุการณ์บ้านเมือง ควบคู่ กันไปกับวิวัฒนาการของวรรณคดีใน สมัยต่าง ๆ

4

5 กวีสอดแทรกคติ คำสอน และ ศีลธรรม ไว้ในเนื้อเรื่องบ้าง ถ้อยคำบรรยายบ้าง ในถ้อยคำ สนทนาบ้าง ผู้อ่านรับคติ ข้อคิดที่ดี งามไปโดยไม่รู้ตัว ๑. คุณค่าทางศีลธรรม

6 ผู้อ่านจะได้รับความรู้ เพิ่มขึ้นได้ข้อคิด ขยาย ทัศนคติให้กว้างขวางขึ้น ๒. คุณค่าทางปัญญา

7 ทำให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมชาติของ มนุษย์ในเรื่องความรู้สึกและอารมณ์ ต่าง ๆ ของตัวละคร ทั้งความดีใจ ความเสียใจ ความโกรธ ความรัก ความกลัว เป็นต้น ทำให้ผู้อ่านเกิด อารมณ์คล้อยตามหรืออารมณ์ สะเทือนใจไปด้วย ๓. คุณค่าทางอารมณ์

8 วรรณคดีทำหน้าที่สืบต่อวัฒนธรรม ของชาติ จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น หนึ่ง วรรณคดีจะสอดแทรกวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นมนุษย์ ประเพณีต่าง ๆ ของสังคม วรรณคดีทำหน้าที่สืบต่อวัฒนธรรม ของชาติ จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น หนึ่ง วรรณคดีจะสอดแทรกวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นมนุษย์ ประเพณีต่าง ๆ ของสังคม ๔. คุณค่าทางวัฒนธรรม

9 ถ้าอ่านประวัติศาสตร์ จะเบื่อหน่าย หลงลืม แต่ถ้าอ่านวรรณคดี เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย จะจำเรื่องยุทธ์ หัตถีได้ดีขึ้น และเห็นความสำคัญ ของเหตุการณ์กับบ้านเมือง ๕. คุณค่าทางประวัติศาสตร์

10 ผู้มีจินตนาการ มักเป็นผู้ มองเห็นการณ์ไกล ทำสิ่ง ใดด้วยความรอบคอบ ๖. คุณค่าทางจินตนาการ

11 ๗. คุณค่าทางทักษะ เชิงวิจารณ์ การอ่านมาก เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ชีวิต วรรณคดีเป็นสิ่งยั่วยุให้ผู้อ่าน ใช้ความคิดตรึกตรอง ตัดสินว่า สิ่งใดดีหรือไม่ดี เป็นการฝึก การใช้วิจารณญาณ ก่อให้เกิด ทักษะเชิงวิจารณ์

12 คือคุณค่าในด้านการใช้ ถ้อยคำที่ไพเราะ มีการ บรรยายการเปรียบเทียบได้ ชัดเจนทำให้ผู้อ่านเกิดจินต ภาพมีถ้อยคำสำนวนที่ ให้แง่ คิด คติสอนใจ ผู้อ่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน ๘. คุณค่าในด้านวรรณศิลป์

13 ทำให้ผู้อ่านได้ทราบสภาพ ชีวิต ความเป็นอยู่ ความรู้สึก นึกคิดของผู้คนและบ้านเมือง ในสมัยนั้น และบางเรื่อง กวีได้ นำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มาเป็นข้อมูลในการแต่ง ซึ่ง ผู้อ่านสามารถนำมา เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ใน ชีวิตประจำวันได้ ทำให้ผู้อ่านได้ทราบสภาพ ชีวิต ความเป็นอยู่ ความรู้สึก นึกคิดของผู้คนและบ้านเมือง ในสมัยนั้น และบางเรื่อง กวีได้ นำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มาเป็นข้อมูลในการแต่ง ซึ่ง ผู้อ่านสามารถนำมา เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ใน ชีวิตประจำวันได้ ๙. คุณค่าในด้านสภาพ ชีวิตสมัยบรรพบุรุษ

14 วรรณคดีแต่ละเรื่องยังให้ ความรู้ความเพลิดเพลิน แก่ผู้อ่านในด้านศิลปะต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม เพลง ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น ๑ O. คุณค่าในด้านศิลปะอื่น ๆ

15 สรุป วรรณกรรมและวรรณคดีล้วนแต่ คุณค่าและความสำคัญกับเราใน หลายๆแง่มุม ทั้งความคิดและ ความรู้สึก ดังนั้น เราทุกควร อนุรักษ์และเผยแผ่ให้มรดกของ แผ่นดินไทยคงอยู่สืบไป วรรณกรรมและวรรณคดีล้วนแต่ คุณค่าและความสำคัญกับเราใน หลายๆแง่มุม ทั้งความคิดและ ความรู้สึก ดังนั้น เราทุกควร อนุรักษ์และเผยแผ่ให้มรดกของ แผ่นดินไทยคงอยู่สืบไป


ดาวน์โหลด ppt ๑. ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดี ๒. ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและลักษณะอักขระวิธีสมัยต่าง ๆ ๓. ได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google