งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 กรกฎาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  1. ให้ยกเลิก (1) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือง กําหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ามันดีเซล ( ฉบับที 5) พ. ศ. 2554 (2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือง กําหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ามันดีเซล ( ฉบับที 6) พ. ศ. 2554 (3) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือง กําหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ามันดีเซล ( ฉบับที 7) พ. ศ. 2554  2. ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำมันดีเซลที่ จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายไปนอก ราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางทะเล 

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  3. ให้กําหนดน้ำมันดีเซล เป็น 2 ประเภท คือ (1) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (2) น้ำมันดีเซลหมุนช้า  4. ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลให้ เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ การ เติมสารเติมแต่งในน้ำมันดีเซล ให้ผู้ค้าน้ำมัน แจ้งขอความเห็นชอบและต้องได้รับความ เห็นชอบจากอธิบดี กรมธุรกิจพลังงานก่อน จึง จะดําเนินการได้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ  5. ลักษณะและคุณภาพของน้ามันดีเซลที่ผู้ค้า น้ำมันจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายดังต่อไปนี้ จะ ไม่เป็นไปตามที่กําหนดในรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ก็ได้ แต่ผู้ค้าน้ำมันต้องแจ้งลักษณะและ คุณภาพของน้ำมันดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป ตามที่กําหนดในรายละเอียดแนบท้าย เพื่อขอ ความเห็นชอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซล พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google