งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย... นางสาวศิริพร รังษี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย... นางสาวศิริพร รังษี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย... นางสาวศิริพร รังษี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2  องค์ประกอบของการสื่อสาร ผู้ส่งสารสารผู้รับสาร การตอบสนอง สื่อ

3  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารแบ่งเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ 1. วัจนภาษา ซึ่งเป็นถ้อยคำ คือภาษาพูดที่ใช้ สื่อสารกัน 2. อวัจนภาษา ซึ่งไม่ใช่ถ้อยคำ แต่อาจจะเป็น ภาษาสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจได้ตรงกัน เช่น - ภาษาท่าทาง เช่น ผายมือ แสดงถึง การเชื้อ เชิญ ฯลฯ - การใช้สายตาแสดงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ดีใจ เสียใจ สนใจ ฯลฯ - การใช้น้ำเสียง เช่น เสียงค่อย แสดงถึงความไม่ แน่ใจ ฯลฯ - การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น สัญญาณไฟ ป้ายจราจร ฯลฯ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

4   ภาษาที่ไม่เป็น ทางการ  ไม่เคร่งครัดในการ เลือกใช้คำ  มักใช้กับเพื่อนสนิท  จัดอยู่ในภาษา ๒ ระดับ คือ - ภาษาปาก - ภาษากึ่งทางการ  ภาษาที่ไม่เป็น ทางการ  ไม่เคร่งครัดในการ เลือกใช้คำ  มักใช้กับเพื่อนสนิท  จัดอยู่ในภาษา ๒ ระดับ คือ - ภาษาปาก - ภาษากึ่งทางการ ภาษาพูดภาษาเขียน  ภาษาที่เป็นทางการ  เคร่งครัดในการ เลือกใช้คำ  เป็นถ้อยคำที่สุภาพ  คำนึงถึงความถูกต้อง และความสละสลวย  จัดอยู่ในภาษาระดับ ทางการ  ภาษาที่เป็นทางการ  เคร่งครัดในการ เลือกใช้คำ  เป็นถ้อยคำที่สุภาพ  คำนึงถึงความถูกต้อง และความสละสลวย  จัดอยู่ในภาษาระดับ ทางการ

5  ตัวอย่างคำที่ใช้ในภาษาพูดและ ภาษาเขียน


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย... นางสาวศิริพร รังษี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google