งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติกรรมและสัญญา ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ประเภทของนิติกรรม 1. นิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมสองฝ่าย หรือหลายฝ่าย 2. นิติกรรมที่มีผลระหว่างผู้แสดงเจตนามี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติกรรมและสัญญา ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ประเภทของนิติกรรม 1. นิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมสองฝ่าย หรือหลายฝ่าย 2. นิติกรรมที่มีผลระหว่างผู้แสดงเจตนามี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นิติกรรมและสัญญา ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

3 ประเภทของนิติกรรม 1. นิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมสองฝ่าย หรือหลายฝ่าย 2. นิติกรรมที่มีผลระหว่างผู้แสดงเจตนามี ชีวิตอยู่กับนิติกรรมที่มีผลเมื่อผู้แสดง เจตนาเสียชีวิตแล้ว 3. นิติกรรมที่มีค่าตอบแทนกับนิติกรรมที่ไม่ มีค่าตอบแทน 4. นิติกรรมที่มีเงื่อนไข เงื่อนเวลากับนิติ กรรมที่ไม่มีเงื่อนไขเงื่อนเวลา 5. นิติกรรมที่สมบูรณ์โดยการแสดงเจตนา ตามปกติกับนิติกรรมที่สมบูรณ์โดยการ แสดงเจตนาตามแบบที่กฎหมายกำหนด

4 1. นิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมสองฝ่าย หรือหลายฝ่าย - นิติกรรมฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องมีผู้รับซึ่ง การแสดงเจตนา - นิติกรรมฝ่ายเดียวโดยต้องมีผู้รับซึ่งการ แสดงเจตนา

5

6

7

8

9 2. นิติกรรมที่มีผลระหว่างผู้แสดงเจตนามี ชีวิตอยู่กับนิติกรรมที่มีผลเมื่อผู้แสดง เจตนาเสียชีวิตแล้ว พิจารณาว่านิติกรรมนั้นมีผลเมื่อใด

10 3. นิติกรรมที่มีค่าตอบแทนกับนิติ กรรมที่ไม่มีค่าตอบแทน ตัวอย่างนิติกรรมไม่มีค่าตอบแทน - สัญญายืมใช้คงรูป ( ม. 640) - สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง ( ม.650) - สัญญาฝากทรัพย์ ( ไม่มีบำเหน็จ ) ( ม. 657) - สัญญาให้ ( โดยเสน่หา ) ( ม. 521)

11 ตัวอย่างนิติกรรมมีค่าตอบแทน สัญญาซื้อขาย ( ม. 453) สัญญาเช่าทรัพย์ ( ม. 537) สัญญาเช่าซื้อ ( ม. 572) สัญญาหุ้นส่วน ( ม. 1012)

12 4. นิติกรรมที่มีเงื่อนไขเงื่อนเวลากับนิติกรรมที่ ไม่มีเงื่อนไขเงื่อนเวลา เงื่อนไข คือเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งไม่ แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น เงื่อนเวลาคือกำหนดเวลาในอนาคตที่ต้อง มาถึงแน่นอน

13 5. นิติกรรมที่สมบูรณ์โดยการแสดงเจตนา ตามปกติกับนิติกรรมที่สมบูรณ์โดยการ แสดงเจตนาตามแบบที่กฎหมายกำหนด การแสดงเจตนาตามปกติ การแสดงเจตนาด้วยวาจา การแสดงเจตนาด้วยอากัปกิริยา ท่าทาง การแสดงเจตนาโดยลายลักษณ์อักษร การแสดงเจตนาโดยอาณัติสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

14 การแสดงเจตนาตามแบบที่ กฎหมายกำหนด ย่อมเป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ อาทิ - ทำเป็นหนังสือ - ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ - ฯลฯ

15 ความแตกต่างระหว่างการแสดงเจตนา ตามแบบที่กฎหมายกำหนด เช่น การทำเป็น หนังสือ กับการแสดงเจตนาตามปกติ เช่น การทำเป็นหนังสือ


ดาวน์โหลด ppt นิติกรรมและสัญญา ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ประเภทของนิติกรรม 1. นิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมสองฝ่าย หรือหลายฝ่าย 2. นิติกรรมที่มีผลระหว่างผู้แสดงเจตนามี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google