งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 การประเมิน ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผล การซื้อ (Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation) บทที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 การประเมิน ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผล การซื้อ (Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation) บทที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 การประเมิน ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผล การซื้อ (Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation) บทที่ 13 การประเมิน ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผล การซื้อ (Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation)

2 หัวข้อ เนื้อหา 1. เกณฑ์การประเมินทางเลือก 2. กฎการตัดสินใจประเมินทางเลือก 3. การวางแผนการซื้อ 4. ลำดับความสำคัญของการ ตัดสินใจซื้อ 5. การซื้อและการใช้สินค้า บทที่ 13 การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ (Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation) บทที่ 13 การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ (Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation)

3 หัวข้อเนื้อหา ( ต่อ ) 6. ความขัดแย้งภายหลังการซื้อ 7. การกำจัดของเสีย 8. การประเมินความพึงพอใจ ภายหลังการซื้อ 9. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจกับ กลยุทธ์การตลาด บทที่ 13 การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ (Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation) บทที่ 13 การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ (Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation)

4 การประเมินทางเลือก 1. เกณฑ์การ ประเมินทางเลือก 1.1 ประเภทของเกณฑ์การประเมิน ทางเลือก (Types of evaluation alternatives) 1.2 จำนวนของเกณฑ์การประเมิน ทางเลือก (Choices of evaluation alternatives) 1.3 ลำดับความสำคัญของเกณฑ์การ ประเมินทางเลือก (Important degrees of evaluation alternatives)

5 การประเมินทางเลือก ( ต่อ ) 2. กฎการตัดสินใจประเมินทางเลือก (Decision rules) 2. กฎการตัดสินใจประเมินทางเลือก (Decision rules) 2.1 กฎการตัดสินใจที่ใช้ประเมิน ทางเลือกหรือตราสินค้า 2.1.1 กฎการตัดสินใจแบบชดเชย (Compensatory decision rule)

6 การประเมินทางเลือก ( ต่อ ) เกณฑ์ใน การประเมิน ถ่วง น้ำหนัก ความ สำคัญ ระดับ ที่ ยอมรั บได้ ชุดตราสินค้าที่ยอมรับ ตรา ก. ตรา ข. ตรา ค. ตรา ง. ตรา จ. ตรา ฉ. คุณค่าทาง โภชนาการ ราคา รสชาติ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ สะดวกในการ บริโภค คะแนน รวม 30 25 20 10 3333 445 4345 334 3343 533 2533 444 3444 452 2241 124 325360350 380355390 5 5 100

7 การประเมินทางเลือก ( ต่อ ) 2. กฎการตัดสินใจประเมิน ทางเลือก (Decision rules) ( ต่อ ) 2. กฎการตัดสินใจประเมิน ทางเลือก (Decision rules) ( ต่อ ) 2.1.2 กฎการตัดสินใจแบบไม่ชดเชย (Non compensatory rules) 2.1.2.1 กฎการตัดสินใจแบบขจัด ตราสินค้าต่ำกว่า เกณฑ์ (Conjunctive decision rule) 2.1.2.2 กฎการตัดสินใจเพียงบาง เกณฑ์ (Disjunctive decision rule)

8 การประเมินทางเลือก ( ต่อ )

9 2.1.2.3 กฎการตัดสินใจแบบคัดออก (Elimination-by-aspects decision rule)

10 การประเมินทางเลือก ( ต่อ ) 2.1.2.4 กฎการตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่ สำคัญที่สุด (Lexicographic decision rule)

11 การประเมินทางเลือก ( ต่อ ) 2. กฎการตัดสินใจประเมิน ทางเลือก (Decision rules) ( ต่อ ) 2. กฎการตัดสินใจประเมิน ทางเลือก (Decision rules) ( ต่อ ) 2.2 กฎการตัดสินใจประเมินทางเลือก กับกลยุทธ์ การตลาด

12 การตัดสินใจซื้อ 1. การวางแผนการซื้อ 2. ลำดับความสำคัญของการ ตัดสินใจซื้อ 2.1 ให้ความสำคัญที่ตราสินค้าหรือ ร้านค้า 2.2 การตัดสินใจสถานที่ซื้อสินค้า 2.2.1 การซื้อสินค้าในร้านค้าหรือซื้อ แบบมีร้านค้า (In-store shopping) 2.2.2 การซื้อสินค้าโดยไม่ผ่านร้านค้า หรือแบบไม่มีร้านค้า

13 การประเมินผลการ ซื้อ ความ ผูกพันของ ผู้บริโภค การซื้อ ซ้ำ เพิ่มการ ใช้ เปลี่ยนมา ใช้ ตราสินค้า ที่ พึงพอใจ เลิกใช้ ตราสินค้า อื่น เลิกใช้ ตราสินค้า อื่น การซื้อ การใช้ สินค้า การ ประเมิน ความพึง พอใจ ไม่ใช้ สินค้า พฤติกรร มร้อง ทุกข์ ความ ขัดแย้ง ภายหลัง การซื้อ การกำจัด ของเสีย

14 การประเมินผลการ ซื้อ ( ต่อ ) 1. การซื้อสินค้า 2. การใช้และไม่ใช้สินค้า 3. ความขัดแย้งภายหลังการซื้อ 4. การกำจัดของเสีย 5. การประเมินความพึงพอใจ ภายหลังการซื้อ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 การประเมิน ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผล การซื้อ (Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation) บทที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google