งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการการผลิตและการดำเนินงานOperations Management บทที่ 7 การจัดการห่วงโซอุปทาน Supply -Chain Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการการผลิตและการดำเนินงานOperations Management บทที่ 7 การจัดการห่วงโซอุปทาน Supply -Chain Management 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการการผลิตและการดำเนินงานOperations Management บทที่ 7 การจัดการห่วงโซอุปทาน Supply -Chain Management 1

2 Outline กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน The Strategic Importance of the Supply-Chain Global Supply-Chain Issues การจัดซื้อ Purchasing Manufacturing Environments Service Environment Make-or-Buy Decisions 2

3 Outline - continued กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน Supply-Chain Strategies
Many Suppliers Few Suppliers Vertical Integration Keiretsu Networks Virtual Companies การเลือกผู้ขาย Vendor Selection Vendor Evaluation Vendor Development Negotiations 3

4 Outline - continued การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Managing the Supply-Chain
การจัดการวัตถุดิบ Materials Management Distribution Systems การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เชิงเปรียบเทียบBenchmarking Supply-Chain Management 4

5 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
อธิบายถึงการจัดการทางด้านห่วงโซ่อุปทาน Explain supply chain management กำหนดความสำคัญของการจัดการจัดซื้อและการจัดการวัตถุดิบ State the importance of purchasing and materials management 5

6 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
กลยุทธ์ในการจัดซื้อ Compare & contrast purchasing strategies ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย Summarize vendor relations issues กระะบวนการในการจัดซื้อและเทคนิค Describe the purchasing process and techniques 5

7 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply-Chain Management
การวางแผน การจัดองค์การ การปฏิบัติ และการควบคุม เกี่ยวกับวัตถุดิบ Planning, organizing, directing, & controlling flows of materials เริ่มต้นจากวัตถุดิบ Begins with raw materials Continues through internal operations สิ้นสุดที่การกระจายสินค้าและบริการ Ends with distribution of finished goods 8

8 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) Supply-Chain Management
Involves everyone in supply-chain Example: Your supplier’s supplier Objective: Maximize value & lower waste 8

9 ห่วงโซ๋อุปทาน The Supply-Chain
VISA Materiall Flow Credit Flow Supplier Manufacturing Retailer Consumer Supplier Wholesaler Retailer Order Cash Schedules Flow Flow

10 ห่วงโซ่อุปทาน The Supply Chain
Supplier Inventory Distributor Manufacturer ลูกค้า Market research data scheduling information Engineering and design data Order flow and cash flow Ideas and design to satisfy end customer Material flow Credit flow

11 ต้นทุนวัตถุดิบสำหรับห่วงโซ่อุปทาน Material Costs in Supply-Chain
11% 31% 58% Material Dir Wages Other 71% 16% 13% COGS Payroll 83% 9% 8% Manufacturing Wholesale Retail

12 เป้าหมายของผู้ขายปัจจัยการผลิต Supplier’s goal
การนำห่วงโซ่อุปทาน มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy เป้าหมายของผู้ขายปัจจัยการผลิต Supplier’s goal Low Cost อุปสงค์และอุปทานพิจารณาจากความเป็นไปได้ที่ต้นทุนต่ำสุด Response มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการเพื่อทำให้เกิดการขาดแคลนสินค้าน้อยที่สุดอย่างทันเวลา Differentiation ร่วมกันวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างทางเลือกในผลิตภัณฑ์

13 เกณฑ์หลักในการคัดเลือก Primary Selection Criteria
การนำห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy เกณฑ์หลักในการคัดเลือก Primary Selection Criteria Low Cost เลือกจากต้นทุน Response เลือกจากกำลังการผลิต ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่น Differentiation เลือกทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

14 ลักษณะของกระบวนการ Process Characteristics
การนำห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy ลักษณะของกระบวนการ Process Characteristics Low Cost รักษาระดับอรรถประโยชน์เฉลี่ยในระดับที่สูง Response ลงทุนให้เกินกำลังการผลิตและมีกระบวนที่มีความยืดหยุ่น Differentiation กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน mass customization

15 ลักษณะของสินค้าคงคลัง Inventory Characteristics
การนำห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy ลักษณะของสินค้าคงคลัง Inventory Characteristics Low Cost ลดสินค้าคงคลังให้ต่ำที่สุดโดยใช้การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน Response พัฒนาระบบการตอบสนองโดยการกำหนดตำแหน่ง ใน Buffer Stock เพื่อสร้างหลักประกันในการหาวัตถุดิบ Differentiation ลดต้นทุนสินค้าคงคลังเพื่อไม่ให้เกิดสินค้าล้าสมัย

16 ลักษณะของเวลาที่รอในการสั่งสินค้า Lead-time Characteristics
การนำห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy ลักษณะของเวลาที่รอในการสั่งสินค้า Lead-time Characteristics Low Cost ระยะเวลาที่รอในการสั่งสินค้าน้อยที่สุด โดยไม่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น Response มีการลงทุนเชิงรุกเพื่อลดระยะเวลาที่รอในการสั่งสินค้าเพื่อการผลิต Differentiation มีการลงทุนเชิงรุกเพื่อลดระยะเวลาที่รอในการสั่งสินค้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

17 ลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Product-Design Characteristics
การนำห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy ลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Product-Design Characteristics Low Cost ผลการดำเนินงานสูงสุดและต้นทุนต่ำสุด Response ใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้เกิดเวลาในการเตรียมการผลิตที่ต่ำและมีวิธีการผลิตที่รวดเร็วและรัดกุม Differentiation การใช้การออกแบบมาตรฐานเพื่อสร้างความแตกต่างในการเลือนการนำเสนอสินค้าออกสู่ตลาด

18 ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตทั่วโลกGlobal Supply-Chain Issues
Supply chains in a global environment must be: flexible enough to react to sudden changes in parts availability, distribution, or shipping channels, import duties, and currency rates able to use the latest computer and transmission technologies to manage the shipment of parts in and finished products out staffed with local specialists to handle duties, trade, freight, customs and political issues 15

19 การจัดซื้อ Purchasing
เป็นการจัดหาสินค้าและบริการ กิจกรรมในการจัดซื้อ Help decide whether to make or buy Identify sources of supply Select suppliers & negotiate contracts Control vendor performance Importance Major cost center Affects quality of final product 16

20 Purchasing Costs as a Percent of Sales
Industry Percent of Sales All industry Automobile Food Lumber Paper Petroleum Transportation 52% 61% 60% 55% 74% 63%

21 วัตถุประสงค์ของหน้าที่จัดซื้อ Objectives of the Purchasing Function
Help identify the products and services that can be best obtained externally; and Develop, evaluate, and determine the best supplier, price, and delivery for those products and services 19

22 The Purchasing Focus Supply Management Materials Management
-High transportation cost -High inventory costs Supply Management -High costs -Scarcity: national or international Source Management -Unique items -Custom-made items -High technology items Purchasing Management -Commodity items -Standard products

23 กระบวนการจัดซื้อแบบดั่งเดิมTraditional Purchasing Process
Customer Supplier Purchase Mail Order Order Processing Receiving Receivables Report Dock Packing List Mail Accounts Payable Invoice Mail Accounts Receivable Check Reconcile

24 เทคนิคในการจัดซื้อPurchasing Techniques
ลดการขนส่งและการบรรจุหีบห่อ Drop shipping and special packaging มีการสั่งสินค้าหลายอย่างในเวลาเดียวกัน Blanket orders การจัดซื้อที่มีใบรายการน้อยที่สุด Invoiceless purchasing 22

25 เทคนิคในการจัดซื้อ (ต่อ)Purchasing Techniques
มีการสั่งสินค้า และการเคลื่อนย้ายทุนทาง อิเลคทรอนิค Electronic ordering and funds transfer Electronic data interchange (EDI) การจัดซื้อที่มีการเก็บสำรองสินค้าน้อยที่สุด Stockless purchasing มีมาตรฐานในการจัดซื้อ Standardization 22

26 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการผลิตหรือ การซื้อสินค้า Make/Buy Considerations
เหตุผลในการผลิต Making เหตุผลในการซื้อ Buying ต้นทุนในการผลิตต่ำ lower production cost ไม่มีผู้ขายปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม unsuitable suppliers ประกันว่ามีปัจจัยการผลิตอย่างเพียงพอ assure adequate supply มีการนำแรงงานมาใช้มากขึ้นและทำให้เกิดการสนับสนุนการจ้างงานมากขึ้น utilize surplus labor and make a marginal contribution ได้รับสินค้าตามปริมาณที่ต้องการ obtain desired quantity ต้นทุนในการจัดหาต่ำ lower acquisition cost มีความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจัยการผลิต preserve supplier commitment ได้รับเทคนิคหรือความสามารถในการจัดการ obtain technical or management ability กำลังการผลิตไม่เพียงพอ inadequate capacity ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง reduce inventory costs

27 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการผลิตหรือ การซื้อสินค้า (ต่อ) Make/Buy Considerations
เหตุผลในการผลิต Making เหตุผลในการซื้อ Buying ลดปัญหาผู้ขายปัจจัยการผลิตมีการสมรู้ร่วมคิด remove supplier collusion ได้รับรายการเฉพาะอย่างจากการตกตงพิเศษกับผู้ขายปัจจัยการผลิต obtain a unique item that would entail a prohibitive commitment from the supplier รักษาความเชี่ยวชาญในการผลิตขององค์การ maintain organizational talent ปกป้องสิทธิในการออกแบบและคุณภาพ protect proprietary design or quality เพิ่ม/รักษาขนาดของบริษัท increase/maintain size of company มีความยืดหยุ่นและมีทางเลือกในการเลือกผู้จัดจำหน่าย ensure flexibility and alternate source of supply เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน reciprocity รายการมีการปกปกป้องจากสิทธิบัตรและความลับทางการค้า item is protected by patent or trade secret มีการจัดการอย่างเสรีที่เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ frees management to deal with its primary business

28 กลยุทธ์ในการจัดซื้อ Purchasing Strategies
Plan Plans to help achieve company mission Affect long-term competitive position กลยุทธ์ ผู้ขายปัจจัยการผลิตหลายราย Many suppliers ผู้ขายปัจจัยการผลิตน้อยหลาย Few suppliers เครือข่าย Keiretsu การรวมในแนวดิ่ง Vertical integration บริษัท Virtual

29 กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน Supply-Chain Strategies
Negotiate with many suppliers; play one supplier against another Develop long-term “partnering” arrangements with a few suppliers who will work with you to satisfy the end customer Vertically integrate; buy the actual supplier Keiretsu - have your suppliers become part of a company coalition Create a virtual company that uses suppliers on an as-needed basis. 25

30 กลยุทธ์ผู้ขายปัจจัยการผลิตหลายราย Many Suppliers Strategy
Many sources per item Adversarial relationship Short-term Little openness Negotiated, sporadic PO’s High prices Infrequent, large lots Delivery to receiving dock ฉ 1995 Corel Corp.

31 กลยุทธ์ผู้ขายปัจจัยการผลิตน้อยหลาย Few Suppliers Strategy
1 or few sources per item Partnership (JIT) Long-term, stable On-site audits & visits Exclusive contracts Low prices (large orders) Frequent, small lots Delivery to point of use ฉ 1995 Corel Corp.

32 กลยุทธ์การรวมในแนวดิ่ง Vertical Integration Strategy
Ability to produce goods previously purchased Setup operations Buy supplier Make-buy issue Major financial commitment Hard to do all things well Raw Material (Suppliers) Backward Integration Current Transformation Forward Integration Finished Goods (Customers)

33 Forms of Vertical Integration
Iron Ore Silicon Farming Raw Material (Suppliers) Steel Flour Milling Backward Integration Integrated Circuits Current Transformation Automobiles Distribution System Forward Integration Circuit Boards Computers Watches Calculators Finished Goods (Customers) Dealers Baked Goods

34 กลยุทธ์เครือข่าย Keiretsu Keiretsu Network Strategy
Japanese word for ‘affiliated chain’ System of mutual alliances and cross-ownership Company stock is held by allied firms Lowers need for short-term profits Links manufacturers, suppliers, distributors, & lenders ‘Partnerships’ extend across entire supply chain 31

35 กลยุทธ์บริษัท Virtual Virtual Company Strategy
Network of independent companies Linked by technology PC’s, faxes, Internet etc. Each contributes core competencies Typically provide services Payroll, editing, designing May be long or short-term Usually, only until opportunity is met ฉ 1995 Corel Corp.

36 ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ขาย Vendor Selection Steps
การประเมินผู้ขาย Vendor evaluation Identifying & selecting potential vendors การพัฒนาผู้ขาย Vendor development Integrating buyer & supplier Example: Electronic data exchange การเจรจาต่อรอง Negotiations Results in contract Specifies period of agreement, price, delivery terms etc. 33

37 เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิต Supplier Selection Criteria
Company Financial stability Management Location Product Quality Price Service Delivery on time Condition on arrival Technical support Training 34

38 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง Negotiation Strategies
Three types: 1. แบบจำลองราคาโดยใช้ฐานจากต้นทุน cost-based price model - supplier opens its books to purchaser; price based upon fixed clause plus escalation clause for materials and labor 35

39 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง (ต่อ) Negotiation Strategies
Three types: 2. แบบจำลองราคาโดยใช้ฐานจากราคาตลาด market-based price model - published price or index 35

40 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง (ต่อ) Negotiation Strategies
Three types: 3. การเสนอราคาจากการแข่งขัน competitive bidding - potential suppliers bid for contract 35

41 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Managing the Supply-Chain
Options: Postponement Channel assembly Drop shipping Blanket orders Invoiceless purchasing Electronic ordering and funds transfer Stockless purchasing Standardization 36

42 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Managing the Supply-Chain - Other Options
Establishing lines of credit for suppliers Reducing bank “float” Coordinating production and shipping schedules with suppliers and distributors Sharing market research Making optimal use of warehouse space 37

43 การจัดการวัตถุดิบ Materials Management
Integrates all materials functions การจัดซื้อ Purchasing การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory management การควบคุมการผลิต Production control Inbound traffic โกดังและร้านค้า Warehousing and stores การควบคุมคุณภาพ Incoming quality control Objective: Efficient, low cost operations

44 การเคลื่อนย้ายสินค้า Goods Movement Options
รถบรรทุก Trucking รถไฟ Railways ทางอากาศ Airfreight ทางน้ำ Waterways ทางท่อ Pipelines 39

45 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงเปรียบเทียบ Benchmarking Supply-Chain Management
Number of suppliers per purchasing agent Purchasing costs as percent of purchases Lead time (weeks) Time spent placing an order 34 3.3% 15 42 minutes 5 .8% 8 15 minutes Typical Firms Benchmark Firms

46 Supply-Chain Performance Compared


ดาวน์โหลด ppt การจัดการการผลิตและการดำเนินงานOperations Management บทที่ 7 การจัดการห่วงโซอุปทาน Supply -Chain Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google