งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Supply -Chain Management การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Operations Management บทที่ 7 การจัดการห่วงโซอุปทาน Supply -Chain Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Supply -Chain Management การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Operations Management บทที่ 7 การจัดการห่วงโซอุปทาน Supply -Chain Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Supply -Chain Management การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Operations Management บทที่ 7 การจัดการห่วงโซอุปทาน Supply -Chain Management

2 2 Outline  กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน The Strategic Importance of the Supply-Chain Global Supply-Chain Issues  การจัดซื้อ Purchasing Manufacturing Environments Service Environment Make-or-Buy Decisions

3 3 Outline - continued  กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน Supply-Chain Strategies Many Suppliers Few Suppliers Vertical Integration Keiretsu Networks Virtual Companies  การเลือกผู้ขาย Vendor Selection Vendor Evaluation Vendor Development Negotiations

4 4 Outline - continued  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Managing the Supply-Chain  การจัดการวัตถุดิบ Materials Management Distribution Systems  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เชิงเปรียบเทียบ Benchmarking Supply-Chain Management

5 5  อธิบายถึงการจัดการทางด้านห่วงโซ่อุปทาน Explain supply chain management  กำหนดความสำคัญของการจัดการจัดซื้อ และการจัดการวัตถุดิบ State the importance of purchasing and materials management วัตถุประสงค์ในการศึกษา

6 6  กลยุทธ์ในการจัดซื้อ Compare & contrast purchasing strategies  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย Summarize vendor relations issues  กระะบวนการในการจัดซื้อและเทคนิค Describe the purchasing process and techniques วัตถุประสงค์ในการศึกษา

7 7  การวางแผน การจัดองค์การ การปฏิบัติ และ การควบคุม เกี่ยวกับวัตถุดิบ Planning, organizing, directing, & controlling flows of materials  เริ่มต้นจากวัตถุดิบ Begins with raw materials  Continues through internal operations  สิ้นสุดที่การกระจายสินค้าและบริการ Ends with distribution of finished goods การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply-Chain Management

8 8  Involves everyone in supply-chain Example: Your supplier ’ s supplier  Objective: Maximize value & lower waste การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) Supply-Chain Management

9 9 Consumer Retailer Manufacturing Materiall Flow VISA ฎ Credit Flow Supplier Wholesaler Retailer Cash Flow Order Flow Schedules ห่วงโซ๋อุปทาน The Supply-Chain

10 10 ห่วงโซ่อุปทาน The Supply Chain Supplier Inventory Distributor Inventory Manufacturer ลูกค้า Market research data scheduling information Engineering and design data Order flow and cash flow Ideas and design to satisfy end customer Material flow Credit flow

11 11 11% 31% 58% Material Dir Wages Other 71% 16% 13% COGS Payroll Other 83% 9% 8% COGS Payroll Other ManufacturingWholesaleRetail ต้นทุนวัตถุดิบสำหรับห่วงโซ่อุปทาน Material Costs in Supply-Chain

12 12 การนำห่วงโซ่อุปทาน มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy เป้าหมายของผู้ขายปัจจัยการ ผลิต Supplier’s goal Low Cost อุปสงค์และอุปทาน พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่ต้นทุน ต่ำสุด Response มีการตอบสนองอย่าง รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในความ ต้องการเพื่อทำให้เกิดการขาดแคลน สินค้าน้อยที่สุดอย่างทันเวลา Differentiation ร่วมกันวิจัยตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้าง ทางเลือกในผลิตภัณฑ์

13 13 การนำห่วงโซ่อุปทาน ( ต่อ ) มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy เกณฑ์หลักในการคัดเลือก Primary Selection Criteria Low Cost เลือกจากต้นทุน Response เลือกจากกำลังการผลิต ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่น Differentiation เลือกทักษะในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

14 14 การนำห่วงโซ่อุปทาน ( ต่อ ) มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy ลักษณะของกระบวนการ Process Characteristics Low Cost รักษาระดับอรรถประโยชน์ เฉลี่ยในระดับที่สูง Response ลงทุนให้เกินกำลังการผลิต และมีกระบวนที่มีความยืดหยุ่น Differentiation กระบวนการผลิตที่มี มาตรฐาน mass customization

15 15 การนำห่วงโซ่อุปทาน ( ต่อ ) มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy ลักษณะของสินค้าคงคลัง Inventory Characteristics Low Cost ลดสินค้าคงคลังให้ต่ำที่สุด โดยใช้การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน Response พัฒนาระบบการตอบสนอง โดยการกำหนดตำแหน่ง ใน Buffer Stock เพื่อสร้างหลักประกันในการหา วัตถุดิบ Differentiation ลดต้นทุนสินค้าคง คลังเพื่อไม่ให้เกิดสินค้าล้าสมัย

16 16 การนำห่วงโซ่อุปทาน ( ต่อ ) มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy ลักษณะของเวลาที่รอในการสั่ง สินค้า Lead-time Characteristics Low Cost ระยะเวลาที่รอในการสั่ง สินค้าน้อยที่สุด โดยไม่ทำให้ต้นทุน เพิ่มขึ้น Response มีการลงทุนเชิงรุกเพื่อลด ระยะเวลาที่รอในการสั่งสินค้าเพื่อการ ผลิต Differentiation มีการลงทุนเชิงรุกเพื่อ ลดระยะเวลาที่รอในการสั่งสินค้าเพื่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

17 17 การนำห่วงโซ่อุปทาน ( ต่อ ) มาใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ Supply-Chain Support for Overall Strategy ลักษณะของการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ Product-Design Characteristics Low Cost ผลการดำเนินงานสูงสุดและ ต้นทุนต่ำสุด Response ใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้เกิดเวลาในการเตรียมการ ผลิตที่ต่ำและมีวิธีการผลิตที่รวดเร็วและ รัดกุม Differentiation การใช้การออกแบบ มาตรฐานเพื่อสร้างความแตกต่างในการ เลือนการนำเสนอสินค้าออกสู่ตลาด

18 18 ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตทั่วโลก Global Supply-Chain Issues  Supply chains in a global environment must be: flexible enough to react to sudden changes in parts availability, distribution, or shipping channels, import duties, and currency rates able to use the latest computer and transmission technologies to manage the shipment of parts in and finished products out staffed with local specialists to handle duties, trade, freight, customs and political issues

19 19  เป็นการจัดหาสินค้าและบริการ  กิจกรรมในการจัดซื้อ Help decide whether to make or buy Identify sources of supply Select suppliers & negotiate contracts Control vendor performance  Importance  Major cost center  Affects quality of final product การจัดซื้อ Purchasing

20 20 Purchasing Costs as a Percent of Sales  All industry  Automobile  Food  Lumber  Paper  Petroleum  Transportation  52%  61%  60%  61%  55%  74%  63% IndustryPercent of Sales

21 21 วัตถุประสงค์ของหน้าที่จัดซื้อ Objectives of the Purchasing Function  Help identify the products and services that can be best obtained externally; and  Develop, evaluate, and determine the best supplier, price, and delivery for those products and services

22 22 The Purchasing Focus Materials Management -High transportation cost -High inventory costs Supply Management -High costs -Scarcity: national or international Source Management -Unique items -Custom-made items -High technology items Purchasing Management -Commodity items -Standard products

23 23 Receiving Dock Purchase Order Packing List Order Processing Invoice Receivables Report Check Accounts Receivable Accounts Payable Mail Reconcile Mail Customer Supplier กระบวนการจัดซื้อแบบดั่งเดิม Traditional Purchasing Process

24 24 เทคนิคในการจัดซื้อ Purchasing Techniques  ลดการขนส่งและการบรรจุหีบห่อ Drop shipping and special packaging  มีการสั่งสินค้าหลายอย่างในเวลาเดียวกัน Blanket orders  การจัดซื้อที่มีใบรายการน้อยที่สุด Invoiceless purchasing

25 25 เทคนิคในการจัดซื้อ (ต่อ)Purchasing Techniques  มีการสั่งสินค้า และการเคลื่อนย้ายทุนทาง อิเลคทรอนิค Electronic ordering and funds transfer  Electronic data interchange (EDI)  การจัดซื้อที่มีการเก็บสำรองสินค้าน้อยที่สุด Stockless purchasing  มีมาตรฐานในการจัดซื้อ Standardization

26 26 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการผลิตหรือ การซื้อสินค้า Make/Buy Considerations  ต้นทุนในการผลิตต่ำ lower production cost  ไม่มีผู้ขายปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม unsuitable suppliers  ประกันว่ามีปัจจัยการผลิตอย่าง เพียงพอ assure adequate supply  มีการนำแรงงานมาใช้มากขึ้นและทำ ให้เกิดการสนับสนุนการจ้างงานมาก ขึ้น utilize surplus labor and make a marginal contribution  ได้รับสินค้าตามปริมาณที่ต้องการ obtain desired quantity  ต้นทุนในการจัดหาต่ำ lower acquisition cost  มีความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจัยการผลิต preserve supplier commitment  ได้รับเทคนิคหรือความสามารถในการจัดการ obtain technical or management ability  กำลังการผลิตไม่เพียงพอ inadequate capacity  ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง reduce inventory costs เหตุผลในการผลิต Making เหตุผลใน การซื้อ Buying

27 27 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการผลิตหรือ การซื้อสินค้า (ต่อ) Make/Buy Considerations  ลดปัญหาผู้ขายปัจจัยการผลิตมีการสมรู้ร่วม คิด remove supplier collusion  ได้รับรายการเฉพาะอย่างจากการตกตง พิเศษกับผู้ขายปัจจัยการผลิต obtain a unique item that would entail a prohibitive commitment from the supplier  รักษาความเชี่ยวชาญในการผลิตของ องค์การ maintain organizational talent  ปกป้องสิทธิในการออกแบบและคุณภาพ protect proprietary design or quality  เพิ่ม/รักษาขนาดของบริษัท increase/maintain size of company  มีความยืดหยุ่นและมีทางเลือกในการเลือกผู้ จัดจำหน่าย ensure flexibility and alternate source of supply  เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน reciprocity  รายการมีการปกปกป้องจากสิทธิบัตรและ ความลับทางการค้า item is protected by patent or trade secret  มีการจัดการอย่างเสรีที่เกี่ยวกับหลักในการ ดำเนินธุรกิจ frees management to deal with its primary business เหตุผลในการผลิต Making เหตุผลใน การซื้อ Buying

28 28  Plans to help achieve company mission  Affect long-term competitive position  กลยุทธ์  ผู้ขายปัจจัยการผลิตหลายราย Many suppliers  ผู้ขายปัจจัยการผลิตน้อยหลาย Few suppliers  เครือข่าย Keiretsu  การรวมในแนวดิ่ง Vertical integration  บริษัท Virtual Plan กลยุทธ์ในการจัดซื้อ Purchasing Strategies

29 29 กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน Supply-Chain Strategies  Negotiate with many suppliers; play one supplier against another  Develop long-term “ partnering ” arrangements with a few suppliers who will work with you to satisfy the end customer  Vertically integrate; buy the actual supplier  Keiretsu - have your suppliers become part of a company coalition  Create a virtual company that uses suppliers on an as-needed basis.

30 30  Many sources per item  Adversarial relationship  Short-term  Little openness  Negotiated, sporadic PO ’ s  High prices  Infrequent, large lots  Delivery to receiving dock ฉ 1995 Corel Corp. กลยุทธ์ผู้ขายปัจจัยการผลิตหลายราย Many Suppliers Strategy

31 31  1 or few sources per item  Partnership (JIT)  Long-term, stable  On-site audits & visits  Exclusive contracts  Low prices (large orders)  Frequent, small lots  Delivery to point of use ฉ 1995 Corel Corp. กลยุทธ์ผู้ขายปัจจัยการผลิตน้อยหลาย Few Suppliers Strategy

32 32 Raw Material (Suppliers) BackwardIntegration CurrentTransformation ForwardIntegration Finished Goods (Customers)  Ability to produce goods previously purchased Setup operations Buy supplier  Make-buy issue  Major financial commitment  Hard to do all things well กลยุทธ์การรวมในแนวดิ่ง Vertical Integration Strategy

33 33 Forms of Vertical Integration Iron Ore Steel Automobiles Distribution System Dealers Silicon Integrated Circuits Circuit Boards Computers Watches Calculators Farming Flour Milling Raw Material (Suppliers) Backward Integration Current Transformation Forward Integration Finished Goods (Customers) Baked Goods

34 34  Japanese word for ‘ affiliated chain ’  System of mutual alliances and cross-ownership Company stock is held by allied firms  Lowers need for short-term profits  Links manufacturers, suppliers, distributors, & lenders ‘ Partnerships ’ extend across entire supply chain กลยุทธ์เครือข่าย Keiretsu Keiretsu Network Strategy

35 35 ฉ 1995 Corel Corp. กลยุทธ์บริษัท Virtual Virtual Company Strategy  Network of independent companies Linked by technology  PC ’ s, faxes, Internet etc. Each contributes core competencies Typically provide services  Payroll, editing, designing  May be long or short-term Usually, only until opportunity is met

36 36  การประเมินผู้ขาย Vendor evaluation Identifying & selecting potential vendors  การพัฒนาผู้ขาย Vendor development Integrating buyer & supplier  Example: Electronic data exchange  การเจรจาต่อรอง Negotiations Results in contract Specifies period of agreement, price, delivery terms etc. ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ขาย Vendor Selection Steps

37 37  Company Financial stability Management Location  Product Quality Price  Service Delivery on time Condition on arrival Technical support Training เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิต Supplier Selection Criteria

38 38 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง Negotiation Strategies  Three types:  1. แบบจำลองราคาโดยใช้ฐานจากต้นทุน cost-based price model - supplier opens its books to purchaser; price based upon fixed clause plus escalation clause for materials and labor

39 39 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง (ต่อ) Negotiation Strategies  Three types:  2. แบบจำลองราคาโดยใช้ฐานจากราคา ตลาด market-based price model - published price or index

40 40 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง (ต่อ) Negotiation Strategies  Three types:  3. การเสนอราคาจากการแข่งขัน competitive bidding - potential suppliers bid for contract

41 41 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Managing the Supply-Chain  Options: Postponement Channel assembly Drop shipping Blanket orders Invoiceless purchasing Electronic ordering and funds transfer Stockless purchasing Standardization

42 42 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Managing the Supply-Chain - Other Options  Establishing lines of credit for suppliers  Reducing bank “ float ”  Coordinating production and shipping schedules with suppliers and distributors  Sharing market research  Making optimal use of warehouse space

43 43 การจัดการวัตถุดิบ Materials Management  Integrates all materials functions  การจัดซื้อ Purchasing  การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory management  การควบคุมการผลิต Production control  Inbound traffic  โกดังและร้านค้า Warehousing and stores  การควบคุมคุณภาพ Incoming quality control  Objective: Efficient, low cost operations

44 44 การเคลื่อนย้ายสินค้า Goods Movement Options  รถบรรทุก Trucking  รถไฟ Railways  ทางอากาศ Airfreight  ทางน้ำ Waterways  ทางท่อ Pipelines

45 45 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงเปรียบเทียบ Benchmarking Supply-Chain Management Number of suppliers per purchasing agent Purchasing costs as percent of purchases Lead time (weeks) Time spent placing an order 34 3.3% 15 42 minutes 5.8% 8 15 minutes Typical Firms Benchmark Firms

46 46 Supply-Chain Performance Compared


ดาวน์โหลด ppt 1 Supply -Chain Management การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Operations Management บทที่ 7 การจัดการห่วงโซอุปทาน Supply -Chain Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google