งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหารแผน ยุทธศาสตร์ โดยผสมผสานเกณฑ์ตัดสินรางวัล คุณภาพแห่งชาติกับ Task Achieving QC Story โดย คุณชยุต สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหารแผน ยุทธศาสตร์ โดยผสมผสานเกณฑ์ตัดสินรางวัล คุณภาพแห่งชาติกับ Task Achieving QC Story โดย คุณชยุต สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการบริหารแผน ยุทธศาสตร์ โดยผสมผสานเกณฑ์ตัดสินรางวัล คุณภาพแห่งชาติกับ Task Achieving QC Story โดย คุณชยุต สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด

2 กระบวนการปฏิบัติงานประจำวัน ( ครอบคลุมทุกเรื่อง ) การปรับปรุงงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน Factors อื่น ๆ Vision Mission SASP TSNM Hoshin HOQCNS QC Story QWP, WS KQI ปัจจุบันนี้ ทำ เฉพาะเรื่อง Customer Needs, Expectation & Opportunities แผนงานประจำปี QM Story เกณฑ์ TQA แผนยุทธศาสตร์

3 1.Customer Needs, Expectation, Opportunities 2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( พัฒนา เทคโนโลยี ) เพื่อความยั่งยืน 3. กฏหมายข้อบังคับของทางราชการ / ทาง การค้า ( ในและต่างประเทศ ) ที่มีผลกระทบต่อการ ดำเนินธุรกิจ 4. แนวโน้มผลผลิตและราคาวัตถุดิบ 5. การพัฒนาระบบบริหาร 6. การพัฒนาผู้นำ 7. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน Criteria for Performance Excellence

4 Task Achieving QM Story

5

6

7

8 พนักงาน เขียน แผน จำนวน แผนงาน Return (MB) นวัตกรรม หน่วยงาน เดิม ให ม่เดิมใหม่เดิมใหม่เดิม ให ม่ Compounding Molding Finishing Engineering TQM QMR HRM Purchase Sales & Marketing Finance , MD รวม

9 คณะกรรมการประเมินคุณค่าของแผนงานประจำปี

10 มูลค่าเพิ่ม, สร้างกำไรเพิ่ม, ประหยัดเพิ่ม (ROI) ตั้งเป้าหมายได้ชัดเจน และท้าทายบนความเป็นไป ได้ แผนปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้สำเร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับเป้าหมาย และส่งผลต่อความสำเร็จของ แนวทาง ( กลยุทธ์ ) เป็นแผนงานที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเป็นอย่างมากเพื่อนำมาสู่ ความสำเร็จของแผนงาน หัวข้อในการพิจารณาประเมินคุณค่าของแผนงาน

11 แนวทาง ในการ ปรับปรุงงาน จากความคิด ที่หลากหลาย

12 ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไข พนักงานขาดความรู้ในเรื่องการ ทำ QM Story อบรมเรื่อง QM Story ให้ พนักงานอีกครั้งพร้อมทำ Workshop ร่วมกัน พนักงานไม่ทราบแหล่งที่มาของ ข้อมูลจึงใช้เวลานานและมีการ แก้ไขแผนงานมาก ได้รับ คำชี้แนะจาก กรรมการ ผู้จัดการ ลูกค้า และหัวหน้างาน ในที่ประชุม พนักงานส่วนใหญ่ไม่เคย วางแผนงานมาก่อนเลยมีความ กลัวอยู่บ้าง ได้รับการชี้แนะให้แผนออกมาดี จึงมีความภาคภูมิใจและมีความ กล้าที่จะทำแผนในปีต่อไป มีความสับสนในเรื่องการหา ความรู้ หาข้อมูลในเรื่องนั้น ๆ ระหว่างการเขียนแผนเพื่อหา ความรู้ กับมีความรู้ก่อนจึงเขียน แผน ให้คำชี้แนะ และในปีต่อไปจะมี Think Box เพื่อให้พนักงาน เขียนแผนใส่ในกล่อง ไม่เข้าใจวิธีการในการหาค่า R และ ROI เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เลือกแนวทาง จัดให้มีการอบรมก่อนการเขียน แผน จัดสัมมนาระหว่างการเขียน แผน จัดให้มีการถามตอบก่อน การนำเสนอแผน ปัญหาและอุปสรรคสำหรับพนักงาน

13 ปัญหาและอุปสรรคสำหรับหัวหน้างาน ปัญหา / อุปสรรคแนวทางแก้ไข หัวหน้างานยังขาดทักษะในการ ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้ลูกน้อง เขียนแผนได้ดี ( เขียนแผนไม่ดี ) กับ comment แผนปรับปรุงแผน ไม่ดี จัดเวทีนำเสนอแผนของ พนักงานทุกคน เพื่อรับ คำปรึกษาและชี้แนะจาก กรรมการผู้จัดการ และ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด โดยเริ่ม จากผู้จัดการฝ่ายจนถึงพนักงาน ทุกคนที่เขียนแผน หัวหน้างานยังไม่มีวิธีการในการ ตรวจวินิจฉัยแผนงานตามรอบ เวลา กำหนดแผนการฝึกอบรมและ OJT ในปี 2549 ในเดือน ก. พ. 2549

14 บทสรุป วิธีการเดิมวิธีการใหม่ การวางแผนเป็นเรื่องของ ผู้จัดการส่วนและฝ่าย การวางแผนเป็นเรื่องของ Officer ทุกคน ทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันแต่มี การพัฒนาความสามารถส่วน บุคคลไปได้ช้า ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการ ทำแผนมากขึ้น แผนงานรวมไม่ชัดเจนได้แผนโจมตีรายลูกค้า และราย ผลิตภัณฑ์ พนักงานมีความรู้สึกว่ามีงาน มากมาย มองเป็นเรื่องเดียวกัน มีความ ชัดเจนมากขึ้น ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการให้ คุณให้โทษมาก ผู้บังคับบัญชาลดบทบาทการให้ คุณให้โทษ มาเพิ่มบทบาทของ การให้คำปรึกษา และเป็นพี่เลี้ยง งบประมาณลงทุนไม่แม่นยำงบประมาณลงทุนแม่นยำมากขึ้น งบประมาณค่าใช้จ่ายใช้ข้อมูล ของปีก่อนหน้าเป็นบรรทัดฐาน ใช้ ค่า Retrun ที่ได้จากแผนงาน ประจำปีมาเป็นตัวปรับลด งบประมาณค่าใช้จ่าย

15 บทสรุป ( ต่อ ) วิธีการเดิมวิธีการใหม่ ปรับเงินเดือนจากผลงานที่ผ่าน มา ( เป็นการมองย้อนหลัง ) ปรับเงินเดือนจากแผนงาน ประจำปี ( มองไปข้างหน้า ) นำผลการประเมินผลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชา โดยตรงคนเดียวเพื่อปรับ เงินเดือน ( มีความลำเอียง ) ปรับเงินเดือนจากคณะกรรมการ ประเมินแผน ( ลดความลำเอียง ) หัวข้อที่ปรับปรุง Fix จากการทำ Workshop ของผู้จัดการส่วน และฝ่าย หัวข้อปรับปรุงงานตามที่ต้องการ ทำ ( เป็นความคิดนอกกรอบ ) แผนงานอยู่ที่ผู้จัดการส่วน และ ฝ่ายที่เดียว แผนงานอยู่ที่พนักงานทุกคน มีแผนงานเกิดขึ้นเพียง 100 กว่าแผน มีแผนงานเกิดขึ้นถึง 700 กว่า แผน แผนงานครอบคลุม Customer Needs, Expectation, Opportunities แผนงานสอดคล้อง Factor ตาม เกณฑ์ TQA หมวด 2 การ วางแผนกลยุทธ์

16 สิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต 1. การวางแผนยุทธศาสตร์โดยให้แต่ ละหน่วยงานจัดทำ QM Story ใน ทุกๆ Factor เอง 2. การเขียนแผนงานประจำปี จะลงไปถึงพนักงานรายวัน 3. รวบกระบวนการจัดทำ SASP และ QM Story เพื่อจัดแผนยุทธศาสตร์

17 copyright by S.K. POLYMER CO., LTD.


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหารแผน ยุทธศาสตร์ โดยผสมผสานเกณฑ์ตัดสินรางวัล คุณภาพแห่งชาติกับ Task Achieving QC Story โดย คุณชยุต สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google