งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tax Law (Amendment) Presented by LS Horizon (Lao) Limited on 23 February 2015 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tax Law (Amendment) Presented by LS Horizon (Lao) Limited on 23 February 2015 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tax Law (Amendment) Presented by LS Horizon (Lao) Limited on 23 February 2015 1

2 Tax Law (Amendment) Presented by LS Horizon (Lao) Limited on 23 February 2015 (แปลภาษาไทยโดยรองศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (คำแปลภาษาไทยใช้เฉพาะเพื่อประกอบการบรรยายในการประชุมนี้เท่านั้น) 2

3 Tax Law, No 05/NA dated 20 December 2011 This law contains 108 Articles and XII part. Taxation is the obligation in money value of individuals, legal entities or organizations who earn income from professional occupation, production and business operations, goods and services consumption in Lao PDR and foreign countries, and who must pay according to the rates provided in this law. (Article 2) 3

4 กฎหมายภาษีมี 108 มาตรา และ 12 ส่วน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และองค์กรที่มีเงินได้ จากการประกอบอาชีพ การผลิต การดำเนินธุรกิจ สินค้า และบริการใน สปป. ลาว และต่างประเทศ มีหน้าที่ต้องชำระภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้ใน กฎหมายฉบับนี้ ( มาตรา 2) 4

5 Types of Taxation Taxation consists of 2 types:  Indirect Taxation: 1.Value-added tax; 2.Excise tax.  Direct Taxation: 1.Profit tax; 2.Income tax; 3.Lump sum tax; 4.Environment tax; 5.Fees, technical services charges. (Article 11, 12, 13) 5

6 Types of Taxation ภาษีมี 2 ประเภท :  ภาษีทางอ้อม : 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ภาษีสรรพสามิต  ภาษีทางตรง : 1. ภาษีกำไร 2. ภาษีเงินได้ 3. ภาษีเหมาจ่าย 4. ภาษีสิ่งแวดล้อม 5. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการทางเทคนิค ( มาตรา 11, 12, 13) 6

7 Value-added Tax VAT rates: 1.10% on goods and services which are imported, manufactured and consumed within the country 2. 0% on goods and services exported to a foreign country. 7

8 Value-added Tax ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม : 1.10% สำหรับสินค้าและบริการที่นำเข้า ผลิต และบริโภคใน ราชอาณาจักร 2. 0% สำหรับสินค้าและบริการที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 8

9 Excise Tax ภาษีสรรพสามิต 9 Excise tax is collected from consumers of goods imported and manufactured in Laos : gas of vehicle, alcoholic drinks, tobacco, perfume, etc ….(Article 16, 18). Certain types of services are subject to excise tax such as : entertainment, bowling, golfing, lottery, casino, etc…. Rates of Excise Tax: 5-90%. (Article 20)

10 Excise Tax ภาษีสรรพสามิต 10 ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค สินค้าที่นำเข้าหรือผลิตในลาว : น้ำมันรถ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ บุหรี่ น้ำหอม, ฯลฯ ( มาตรา 16) บริการบางประเภทต้องเสียภาษีสรรพสามิต เช่น บันเทิง โบว์ลิ่ง กอล์ฟ ลอตเตอรี่ คาสิโน ฯลฯ อัตราภาษีสรรพสามิต : 5-90%. ( มาตรา 20)

11 Profit Tax 11 Profit tax is a direct tax imposed on the profit of the enterprises and freelancers who undertake production and business activities. (Article 26)

12 Profit Tax ( ภาษีกำไร ) 12 ภาษีกำไรเป็นภาษีทางตรงที่เรียกเก็บจากกำไร ของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ดำเนิน ธุรกิจและการผลิต ( มาตรา 26)

13 Profit Tax 13 Profit tax rates Profit tax rates: (Article 29) 1.Rate of profit tax of 24% applies to domestic and foreign enterprise having the status of juridical person, except companies registered in the stock exchange market which receive a reduction of profit tax by 5% from the normal rate for a period of 4 years, commencing from the date of registration; thereafter, the rate specified in this law shall be applied;

14 Profit Tax 14 อัตราภาษี ( มาตรา 29) 1. อัตราภาษี 24% ใช้สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นและ ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล ยกเว้นบริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการลดหย่อน 5% จากอัตราภาษีปกติ เป็นเวลา 4 ปี นับจากวันที่ได้จด ทะเบียน หลังจากนั้นให้ใช้อัตราภาษีตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายนี้

15 Profit Tax (continue) 2.The rate of profit tax of 26% applies to enterprise having the status of juridical person which produce, import and sell tobacco products. From this amount, 2% shall be deposited to the tobacco control fund in accordance with Article 46 of the Law on Tobacco Control; 15

16 Profit Tax (continue) 2. ให้ใช้อัตราภาษี 26% สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติ บุคคลที่ผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ภาษีที่เรียกเก็บได้ 2% ต้องส่งเข้ากองทุนควบคุม ยาสูบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายควบคุมยาสูบ มาตรา 46 16

17 Profit Tax (continue) 17 3.Profit tax rates applied to sole proprietorship enterprise and freelancers shall be calculated based on progressive rates ranging from 0% to 24% according to the table below: Level Annual Profit Bases Basis of Calculation Rates Tax at Each Level Total Taxes payable 13,600,000 and below3,600,0000%00 23,600,000 - 8,000,0004,400,0005%220,000 38,000,001-15,000,0007,000,00010%700,000920,000 415,000,001 -25,000,00010,000,00015%1,500,0002,420,000 525,000,001 - 40,000,00015,000,00020%3,000,0005,420,000 640,000,001 and above--------------24%-----------------------------

18 Profit Tax (continue) 18 3. การเรียกเก็บภาษีกำไรจากผู้ประกอบการที่ถือกรรมสิทธิแต่ เพียงผู้เดียว และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระให้คำนวณตามอัตรา ก้าวหน้า ดังนี้ Level Annual Profit Bases Basis of Calculation Rates Tax at Each Level Total Taxes payable 13,600,000 and below3,600,0000%00 23,600,000 - 8,000,0004,400,0005%220,000 38,000,001-15,000,0007,000,00010%700,000920,000 415,000,001 -25,000,00010,000,00015%1,500,0002,420,000 525,000,001 - 40,000,00015,000,00020%3,000,0005,420,000 640,000,001 and above--------------24%-----------------------------

19 Income tax is imposed on the income of individuals, legal entities who earn income in Lao PDR. 19 Income Tax

20 ภาษีเงินได้ให้เรียกเก็บจากเงินได้ของบุคคลธรรมดาและ นิติบุคคลที่มีเงินได้ใน สปป. ลาว 20 Income Tax ( Income Tax ( ภาษีเงินได้ )

21 Income tax rates Income tax rates: (Article 47) Income from salaries, wages, extra hours allowance, overtime allowance, position allowance, function allowance, annual bonus, allowance relating to administrative board meeting or board of directors meeting and other benefits in cash or in kind shall be subject to the payment of income tax according to uniform and progressive rates ranging from 0% to 24% in the table below: 21 Income Tax

22 อัตราภาษี ( มาตรา 47) เงินได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินประจำ ตำแหน่ง ค่าตอบแทน โบนัสประจำปี ค่าเบี้ยประชุม หรือ ประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ให้เสีย ภาษีเงินได้ตามอัตรา ดังนี้ 22 Income Tax

23 Income Tax (continue) 23 LevelSalary Base at Each LevelBasis of Calculation Tax Rates Tax at Each Level Total Tax Payable 11,000,000 and below1,000,0000%00 21,000,001 - 3,000,0002,000,0005%100,000 33,000,001 - 6,000,0003,000,00010%300,000400,000 46,000,001 - 12,000,0006,000,00012%720,0001,120,000 512,000,001 - 24,000,00012,000,00015%1,800,0002,920,000 624,000,001 - 40,000,00016,000,00020%3,200,0006,120,000 740,000,001 and above---------------24%-----------------------------

24 Income Tax (continue) 24 LevelSalary Base at Each LevelBasis of Calculation Tax Rates Tax at Each Level Total Tax Payable 11,000,000 and below1,000,0000%00 21,000,001 - 3,000,0002,000,0005%100,000 33,000,001 - 6,000,0003,000,00010%300,000400,000 46,000,001 - 12,000,0006,000,00012%720,0001,120,000 512,000,001 - 24,000,00012,000,00015%1,800,0002,920,000 624,000,001 - 40,000,00016,000,00020%3,200,0006,120,000 740,000,001 and above---------------24%-----------------------------

25 25 Income Tax (continue) Tax on dividends and profits from the sale of shares - 10% Tax on income from loan interests, brokerage fees or agent fees, income from securities fees - 10% Tax on income from prizes, lotteries -10%

26 26 Income Tax (continue) เงินปันผล และกำไรจากการขายหุ้นให้เสียภาษีในอัตรา 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมตัวแทน รายได้ จากค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์ ให้เสียภาษีในอัตรา 10% เงินรางวัล ล็อตเตอรี่ให้เสียภาษีในอัตรา 10%

27 27 Income Tax (continue) Tax on income from leases of land, houses, buildings, vehicles - 10% Tax on income from intellectual property – 5% Tax on income from sale of real estate – 5%

28 28 Income Tax (continue) เงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ ให้เสียภาษีในอัตรา 10% เงินได้จากทรัพย์สินทางปัญญาให้เสียภาษีใน อัตรา 5% เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้เสียภาษีใน อัตรา 5%

29 Lump Sum Tax Lump Sum tax is a direct tax imposed on individuals, legal entities who conduct small and medium scale production and business activities which are not in the value-added tax system and are contracted to pay the tax according to the contract made between the tax authority and the taxpayer. 29

30 Lump Sum Tax ภาษีเหมาจ่ายเป็นภาษีทางตรงที่เรียกเก็บจากบุคคล ธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ผลิตขนาดกลางและรายย่อย และธุรกิจที่มิได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และสัญญาจะ จ่ายภาษีตามข้อตกลงระหว่างผู้มีอำนาจเรียกเก็บภาษีกับผู้ เสียภาษี 30

31 Environment Tax Environment tax is imposed on individuals, legal entities and organizations having received the authorization to undertake production and business activities, to import or use the natural resources in Lao PDR that cause pollution to environment, damages to health, life of human, animals, plants and to the balance of ecological system. (Article 57) The applicable rates will be specified in a separate regulation (to be developed) 31

32 Environment Tax ภาษีสิ่งแวดล้อมเรียกเก็บจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการผลิต และดำเนิน ธุรกิจส่งออกหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน สปป. ลาว ที่ สร้างมลภาวะแก่สภาพแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช และต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ ( มาตรา 57) อัตราภาษีที่เรียกเก็บให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ( อยู่ระหว่างการออกระเบียบ ) 32

33 F ees and Technical Service Charges Fees are direct obligations which are the charges for state management and administration imposed on individuals, legal entities or organizations undertaking economic and social activities through state sectors in the form of the issuance of certificates and permits. 33

34 F ees and Technical Service Charges ให้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการของ รัฐจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรที่ดำเนินการ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยผ่านภาครัฐ ในลักษณะของ การออกใบรับรองและใบอนุญาต 34

35 F ees and Technical Service Charges Technical Services charges are direct obligations which are the charges for administrative and technical services provided by state sectors for serving the society with non-profit purpose, but for the purpose of supporting the expenses of state budget. (Article 59) 35

36 F ees and Technical Service Charges ให้ดำเนินการจัดเก็บค่าบริการด้านเทคนิคของรัฐในการ ให้บริการแก่สังคมด้านเทคนิคและการบริหารโดยไม่มุ่ง หากำไร เพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณของรัฐ ( มาตรา 59) 36

37 Q&A 37

38 Thank You 38


ดาวน์โหลด ppt Tax Law (Amendment) Presented by LS Horizon (Lao) Limited on 23 February 2015 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google