งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมูลคาน้ำมันเตาที่ ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป นเกณฑในการคํานวณภาษี ( ฉบับ ที่ 2/2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมูลคาน้ำมันเตาที่ ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป นเกณฑในการคํานวณภาษี ( ฉบับ ที่ 2/2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมูลคาน้ำมันเตาที่ ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป นเกณฑในการคํานวณภาษี ( ฉบับ ที่ 2/2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ใหยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมูลคาน้ำมันเตาที่ผลิตใน ราชอาณาจักร เพื่อถือเปนเกณฑในการ คํานวณภาษี ( ฉบับที่ 1//2552) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กําหนดมูลคาน้ำมันเตาที่ผลิตใน ราชอาณาจักรเพื่อถือเปนเกณฑในการ คํานวณภาษี ไวดังตอไปนี้  น้ำมันเตาชนิดที่ 1 ลิตรละ 16.3979 บาท  น้ำมันเตาชนิดที่ 2 ลิตรละ 16.2670 บาท  น้ำมันเตาชนิดที่ 3 ลิตรละ 15.7185 บาท  น้ำมันเตาชนิดที่ 4 ลิตรละ 15.4730 บาท  น้ำมันเตาชนิดที่ 5 ลิตรละ 15.9932 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2553 เปนต นไป

4 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมูลคาน้ำมันเตาที่ ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป นเกณฑในการคํานวณภาษี ( ฉบับ ที่ 2/2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google