งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อกระบวนการติดตามและ ประเมินผลของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ สป. ทส. ลงสู่ ระดับสำนัก / ศูนย์ / กลุ่ม (IPA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อกระบวนการติดตามและ ประเมินผลของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ สป. ทส. ลงสู่ ระดับสำนัก / ศูนย์ / กลุ่ม (IPA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อกระบวนการติดตามและ ประเมินผลของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ สป. ทส. ลงสู่ ระดับสำนัก / ศูนย์ / กลุ่ม (IPA) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2556

2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศจำนวน ( คน ) ร้อยละ ชาย 3531.80 หญิง 757568.20 รวม 110100 อายุจำนวน ( คน ) ร้อยละ 21 – 40 ปี 5550.00 41 – 60 ปี 5550.00 รวม 110100

3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษาจำนวน ( คน ) ร้อยละ อนุปริญญา 21.90 ปริญญาตรี 4944.50 สูงกว่าปริญญา ตรี 5953.60 รวม 110100 รับราชการ ประเภท จำนวน ( คน ) ร้อยละ ข้าราชการ 9889.10 พนักงานราชการ 1210.90 รวม 110100

4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภ ทและ ระดับ ตำแห น่ง ประเภททั่วไปประเภทวิชาการ ประเภท อำนวย การ ประเภ ท บริหาร ปฎิบั ติ งาน ชำนา ญงาน อาวุโ ส ปฎิบั ติ การ ชำนา ญ การ ชำนา ญการ พิเศษ เชี่ย ว ชา ญ ทรง คุณวุ ฒิ ต้นสูงต้นสู ง จำนวน ( คน ) 310-1937281--1-- ร้อยละ 2.709.10-17.3 0 33.6 0 25.500.9 0 -- -- *** หมายเหตุ *** จำนวนที่เหลือเป็นพนักงานราชการ 12 คน

5 แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป. ทส. (S TRATEGY MAP ) สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ พันธ กิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของ หน่วยงาน ระดับความพึง พอใจ

6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ชัดเจน และมีการสื่อสาร ให้ สำนัก / ศูนย์ / กลุ่มรับทราบถึงกรอบการ ประเมินผลอย่างทั่วถึง ระดับความพึง พอใจ

7 การกำหนดแผนการดำเนินงานหรือปฏิทินในการถ่าย ตัวชี้วัดและเป้าหมายมีความเหมาะสม การเจรจาตัวชี้วัด และจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ การจัดอบรมระบบ e - IPA การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e - IPA การลงพื้นที่ (Site Visit) รอบ 6 เดือน ระดับความพึง พอใจ

8 หลักเกณฑ์การตรวจประเมินผลมีความชัดเจนและ เหมาะสม การหักคะแนน การตรวจติดตามและ ประเมินผลทุกเดือน ระดับความพึง พอใจ

9 การรายงานผลการดำเนินงานที่มีความถี่ที่ เหมาะสม ระดับความพึง พอใจ

10 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณมีความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจาก คะแนนการประเมินการ ปฏิบัติงาน IPA คะแนนของตัวชี้วัด สป. ทส. ที่รับผิดชอบ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ระดับความพึง พอใจ

11 การเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินการ ปฏิบัติงานตามข้อตกลง ในการ ปฏิบัติงานกับระบบแรงจูงใจ ระดับความพึง พอใจ

12 บุคลากรของ กพร. ทส. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีจิตมุ่งบริการ มีการตอบคำถามที่ชัดเจน ครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์ ระดับความพึง พอใจ

13 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ( กพร. ทส.) เลขที่ 92 ซ. พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กทม.10400 โทรศัพท์ 02 – 278 8579, 02 – 265 6244 โทรสาร. 02 – 278 8582


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อกระบวนการติดตามและ ประเมินผลของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ สป. ทส. ลงสู่ ระดับสำนัก / ศูนย์ / กลุ่ม (IPA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google