งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Payroll.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Payroll."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Payroll

2 PAYROLL คือ ... ระบบ Payroll เป็นโปรแกรมการจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยระบบจะทำการจัดการข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำตลอดจนข้าราชการที่เกษียณแล้ว ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและในการเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้งนั้นต้องทำการผ่านหลายระบบ

3 ระบบ Payroll

4 Process การทำงานของ Payroll
Process การทำงานพอสังเขปของ การ run Payroll การเตรียมข้อมูลพนักงาน เช่น ใส่ข้อมูลการลา หรือ ใส่เงินค่า OT ใน Infotype 14,15,267,2010 การจำลอง Simulate run payroll เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ หากข้อมูลยังไม่ถูกต้องก็ทำการแก้ไขข้อมูลพนักงานให้ ถูกต้อง Release Payroll คือ ทำการ Lock ข้อมูลพนักงาน เพื่อ run Payroll

5 Process การทำงานของ Payroll
Run Payroll หลังจากนั้นตรวจสอบผลการ run ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าข้อมูลพนักงานที่ run payroll ได้ไม่ถูกก็ต้อง Corrections เพื่อปลด lock ข้อมูลพนักงาน แล้วแก้ไขข้อมูลพนักงานให้ถูกต้อง แล้วจึง Release payroll และ run payroll ใหม่ 6. Exit payroll จบขั้นตอนการ run payroll

6

7 แฟ้มข้อมูลหลัก : ใช้ในการกำหนดรหัสของงานที่มีความเกี่ยวของกับการจ่ายเงิน รวมถึงการหักภาษีและเงินบำนาญ กำหนดรหัสรายรับ-รายจ่าย กำหนดความหมายรายรับ-รายจ่ายให้กับระบบ กำหนดประเภทบุคลากร กำหนดรหัสตำแหน่ง กำหนดสายงาน กำหนดกลุ่มข้าราชการ กำหนดระดับ กำหนดรหัสการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน กำหนดประเภทงวดการจ่ายเงิน กำหนดรหัสสถานที่ทำงาน กำหนดเงื่อนไขการคำนวณรายรับ-รายจ่าย สะสมที่ใช้ในการคำนวณภาษี กำหนดเงื่อนไขรายงาน pay slip กำหนดเงื่อนไข ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.1ก พิเศษ และ 50ทวิ กำหนดเงื่อนไขการสร้างข้อมูลการสั่งจ่าย ปฏิทินงวดการจ่ายเงิน ตารางกระบอกเงินเดือนตารางภาษตารางลดหย่อนภาษี ตารางอัตราสะสม, สมทบและชดเชยของกองทุนต่างๆ ตารางกลุ่มการจ่ายเงิน

8 รายการประจำวัน : ใช้ในการทำงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลประวัติบุคคลภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดและสามารถทำการแก้ไข เพิ่มเติมได้ ประวัติบุคคล ข้อมูลเงินเดือน, เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ อ่านข้อมูลบัญชีถือจ่ายจากแผ่นดิสกเก็ต คัดเลือกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน, เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ข้อมูลเปลี่ยนแปลงประจำเดือน โอนข้อมูลไปปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน, เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ บันทึกปรับปรุงข้อมูลสิทธิการเบิกเงินช่วยเหลือบุตร รับและปรับปรุงการเป็นสมาชิกกองทุน ข้อมูลที่ได้จากระบบอื่น อ่านข้อมูลรายรับ – รายจ่ายทางเงินเดือนจากแผ่นดิสก์เก็ต บันทึก – ปรับปรุง รายรับ – รายจ่ายทางเงินเดือน สร้างข้อมูลรายรับ – รายจ่ายประจำ บันทึก – ปรับปรุง ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายประจำ

9 ประมวลผลประจำงวด : ใช้ในการคำนวณเงิน เก็บข้อมูล รายรับ รายจ่าย ทั้งหมด
คำนวณเงินตกเบิก ข้อมูลเงินตกเบิก บันทึก – ปรับปรุง ข้อมูลผู้ได้รับเงินบำเหน็จ คำนวณภาษีเงินบำเหน็จ ข้อมูลภาษีเงินบำเหน็จ คำนวณเงินหักกรณีงดจ่ายระหว่างเดือน ข้อมูลเงินหักกรณีงดจ่ายระหว่างเดือน สรุปรายรับ – รายจ่าย และคำนวณเงินคงเหลือสุทธิ ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน ข้อมูลจ่ายของบุคลากรที่ไม่สามารถหักได้ ปิดข้อมูลประจำเดือน บันทึกปรับปรุงยอดรายรับ – รายจ่ายสะสม บันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์เก็ต ย้ายข้อมูลประจำเดือน

10 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ :ใช้ในการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณจะทำการสร้างการขออนุมัติเรียบร้อยแล้วต่อไปจะส่งไปยังหน้าข้อมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจ่ายเพื่อแสดงข้อมูลและทำรายงานการขออนุมัติ

11 ข้อมูลการสั่งจ่าย : ใช้ในการสร้างข้อมูลการสั่งจ่ายเงินขึ้นมาแล้วส่งไปยังหน้าข้อมูลการสั่งจ่ายเพื่อทำเป็นรายงานแสดงข้อมูล สร้างข้อมูลการสั่งจ่ายเงิน สร้างข้อมูลการสั่งจ่ายเงิน

12 ประมวลผลประจำปี เมื่อถึงสิ้นปีจะมีการลบข้อมูลบางส่วนทิ้งไปและ ทำการเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการทำงานในปีต่อไป ซึ่งการประมวลผลประจำปีจะทำการจัดการกับข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนั้นให้โดยอัตโนมัติ และสามารถเก็บข้อมูลที่ประมวลผลไว้สำรองได้

13 ประมวลผลประจำปี Benefit : สามารถสำรองข้อมูลประจำปีได้
สามารถเลือกได้ว่าต้องการลบข้อมูลพนักงานที่ลาออกและเกษียณอายุออกจาก ระบบหรือไม่ สามารถเลือกปีประมวลผลและปีภาษีใหม่ได้ สามารถปิดประมวลผลสิ้นปีของแต่ละปีภาษีได้ สามารถป้องการการประมวลผลสิ้นปีจาก user อื่นได้โดยการใส่ Password

14 รายงาน การเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล ข้อมูลที่ได้จากระบบอื่น
รายการรับ – จ่ายทางเงินเดือน รายการรับจ่ายประจำ รายงานประจำงวด ข้อมูลสั่งจ่าย(วางฏีกาเงินรายได้และรายจ่ายสมทบ) รายงานประจำปี

15 ตัวอย่างรายงาน รายงาน ภ.ง.ด.1 ใบแนบ
เป็นรายงานที่แสดงใบแนบ ภ.ง.ด.1 ที่ใช้สำหรับนำส่งสรรพากรในการนำส่งภาษีประจำแต่ละเดือนของปีภาษีนั้น โดยระบุเดือน และปีภาษีที่ต้องการนำส่ง สามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, ประเภทพนักงาน,กลุ่มพนักงาน, ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้

16 ตัวอย่างรายงาน รายงานทะเบียนรายได้พนักงาน
เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลรายได้ - รายหักของพนักงานแต่ละคนได้รับในงวดการจ่ายนั้นๆ โดยรายได้แสดงจากเงินเดือน/ค่าจ้าง, ภาษีนายจ้างออกให้, รายได้อื่นๆ และรายการหักแสดงจากภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองฯ และรายหักอื่น รวมถึงแสดงรายได้สุทธิที่พนักงานได้รับด้วย


ดาวน์โหลด ppt Payroll.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google