งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.company.com Company LOGO www.company.com Payroll.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.company.com Company LOGO www.company.com Payroll."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.company.com Company LOGO www.company.com Payroll

2 www.company.com Company LOGO ระบบ Payroll เป็นโปรแกรมการจัดการ เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยระบบจะทำการ จัดการข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำตลอดจนข้าราชการที่เกษียณ แล้ว ของทุกหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นและในการเบิก จ่ายเงินแต่ละครั้งนั้นต้องทำการผ่านหลาย ระบบ PAYROLL คือ...

3 www.company.com Company LOGO ระบบ Payroll Payroll แฟ้มข้อมูล หลัก รายการ ประจำวัน ประมวลผล ประจำงวด ประมวลผล ประจำปี รายงาน ข้อมูลการ สั่งจ่าย สอบถาม ขออนุมัติ เบิก เงิน งบประมาณ

4 www.company.com Company LOGO Process การทำงานของ Payroll Process การทำงานพอสังเขปของ การ run Payroll 1. การเตรียมข้อมูลพนักงาน เช่น ใส่ข้อมูลการลา หรือ ใส่เงินค่า OT ใน Infotype 14,15,267,2010 2. การจำลอง Simulate run payroll เพื่อ ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ หากข้อมูล ยังไม่ถูกต้องก็ทำการแก้ไขข้อมูลพนักงานให้ ถูกต้อง 3.Release Payroll คือ ทำการ Lock ข้อมูล พนักงาน เพื่อ run Payroll

5 www.company.com Company LOGO Process การทำงานของ Payroll 4.Run Payroll หลังจากนั้นตรวจสอบผลการ run ว่าถูกต้องหรือไม่ 5. ถ้าข้อมูลพนักงานที่ run payroll ได้ไม่ถูกก็ ต้อง Corrections เพื่อปลด lock ข้อมูล พนักงาน แล้วแก้ไขข้อมูลพนักงานให้ ถูกต้อง แล้วจึง Release payroll และ run payroll ใหม่ 6. Exit payroll จบขั้นตอนการ run payroll

6 www.company.com Company LOGO Payroll เจ้าหน้าที่บุคลากร งาน เงินเดือน

7 www.company.com Company LOGO แฟ้มข้อมูลหลัก : ใช้ในการกำหนดรหัสของงานที่มีความ เกี่ยวของกับการจ่ายเงิน รวมถึงการหักภาษีและเงินบำนาญ กำหนดรหัสรายรับ-รายจ่าย กำหนดความหมายรายรับ-รายจ่ายให้กับ ระบบ กำหนดประเภทบุคลากร กำหนดรหัสตำแหน่ง กำหนดสายงาน กำหนดกลุ่มข้าราชการ กำหนดระดับ กำหนดรหัสการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน กำหนดประเภทงวดการจ่ายเงิน กำหนดรหัสสถานที่ทำงาน กำหนดเงื่อนไขการคำนวณรายรับ-รายจ่าย สะสมที่ใช้ในการคำนวณภาษี กำหนดเงื่อนไขรายงาน pay slip กำหนดเงื่อนไข ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.1ก พิเศษ และ 50ทวิ กำหนดเงื่อนไขการสร้างข้อมูลการสั่งจ่าย ปฏิทินงวดการจ่ายเงิน ตารางกระบอกเงินเดือนตาราง ภาษตารางลดหย่อนภาษี ตารางอัตราสะสม, สมทบและ ชดเชยของกองทุนต่างๆ ตารางกลุ่มการจ่ายเงิน

8 www.company.com Company LOGO รายการประจำวัน : ใช้ในการทำงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล ประวัติบุคคลภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดและสามารถทำการแก้ไข เพิ่มเติมได้ ประวัติบุคคล ข้อมูลเงินเดือน, เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ อ่านข้อมูลบัญชีถือจ่ายจากแผ่นดิสกเก็ต คัดเลือกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน, เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้าง ประจำ ข้อมูลเปลี่ยนแปลงประจำเดือน โอนข้อมูลไปปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน, เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ บันทึกปรับปรุงข้อมูลสิทธิการเบิกเงินช่วยเหลือบุตร รับและปรับปรุงการเป็นสมาชิกกองทุน ข้อมูลที่ได้จากระบบอื่น อ่านข้อมูลรายรับ – รายจ่ายทางเงินเดือนจากแผ่นดิสก์เก็ต บันทึก – ปรับปรุง รายรับ – รายจ่ายทางเงินเดือน สร้างข้อมูลรายรับ – รายจ่ายประจำ บันทึก – ปรับปรุง ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายประจำ

9 www.company.com Company LOGO ประมวลผลประจำงวด : ใช้ในการคำนวณเงิน เก็บข้อมูล รายรับ รายจ่าย ทั้งหมด คำนวณเงินตกเบิก ข้อมูลเงินตกเบิก บันทึก – ปรับปรุง ข้อมูลผู้ได้รับเงินบำเหน็จ คำนวณภาษีเงินบำเหน็จ ข้อมูลภาษีเงินบำเหน็จ คำนวณเงินหักกรณีงดจ่ายระหว่างเดือน ข้อมูลเงินหักกรณีงดจ่ายระหว่างเดือน สรุปรายรับ – รายจ่าย และคำนวณเงินคงเหลือสุทธิ ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน ข้อมูลจ่ายของบุคลากรที่ไม่สามารถหักได้ ปิดข้อมูลประจำเดือน บันทึกปรับปรุงยอดรายรับ – รายจ่ายสะสม บันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์เก็ต ย้ายข้อมูลประจำเดือน

10 www.company.com Company LOGO ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ : ใช้ในการขออนุมัติเบิกเงิน งบประมาณจะทำการสร้างการขออนุมัติเรียบร้อยแล้วต่อไปจะส่งไป ยังหน้าข้อมูลการขออนุมัติเงินเพื่อเบิกจ่ายเพื่อแสดงข้อมูลและทำ รายงานการขออนุมัติ สร้างข้อมูลการขอ อนุมติเพื่อเบิกจ่าย

11 www.company.com Company LOGO ข้อมูลการสั่งจ่าย : ใช้ในการสร้างข้อมูลการสั่งจ่ายเงินขึ้น มาแล้วส่งไปยังหน้าข้อมูลการสั่งจ่ายเพื่อทำเป็นรายงานแสดงข้อมูล ข้อมูลการ สั่ง จ่ายเงิน สร้าง ข้อมูลการ สั่งจ่ายเงิน สร้างข้อมูลการสั่งจ่ายเงิน

12 www.company.com Company LOGO เมื่อถึงสิ้นปีจะมีการลบข้อมูลบางส่วนทิ้งไปและ ทำการเตรียม ข้อมูลให้พร้อมสำหรับการทำงานในปีต่อไป ซึ่งการประมวลผล ประจำปีจะทำการจัดการกับข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนั้นให้โดย อัตโนมัติ และสามารถเก็บข้อมูลที่ประมวลผลไว้สำรองได้ ประมวลผลประจำปี

13 www.company.com Company LOGO Benefit : สามารถสำรองข้อมูลประจำปีได้ สามารถเลือกได้ว่าต้องการลบข้อมูลพนักงานที่ ลาออกและเกษียณอายุออกจาก ระบบหรือไม่ สามารถเลือกปีประมวลผลและปีภาษีใหม่ได้ สามารถปิดประมวลผลสิ้นปีของแต่ละปีภาษีได้ สามารถป้องการการประมวลผลสิ้นปีจาก user อื่น ได้โดยการใส่ Password ประมวลผลประจำปี

14 www.company.com Company LOGO การเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล ข้อมูลที่ได้จากระบบอื่น รายการรับ – จ่ายทางเงินเดือน รายการรับจ่ายประจำ รายงานประจำงวด ข้อมูลสั่งจ่าย ( วางฏีกาเงินรายได้และ รายจ่ายสมทบ ) รายงานประจำปี รายงาน

15 www.company.com Company LOGO เป็นรายงานที่แสดงใบแนบ ภ. ง. ด.1 ที่ใช้สำหรับนำส่ง สรรพากรในการนำส่งภาษีประจำแต่ละเดือนของปีภาษีนั้น โดยระบุเดือน และปีภาษีที่ต้องการนำส่ง สามารถเรียก ข้อมูลให้แสดงตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงาน ระดับที่ 2, ประเภทพนักงาน, กลุ่มพนักงาน, ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงานได้ ตัวอย่างรายงาน รายงาน ภ. ง. ด.1 ใบแนบ

16 www.company.com Company LOGO เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลรายได้ - รายหักของ พนักงานแต่ละคนได้รับในงวดการจ่ายนั้นๆ โดยรายได้ แสดงจากเงินเดือน / ค่าจ้าง, ภาษีนายจ้างออกให้, รายได้ อื่นๆ และรายการหักแสดงจากภาษี, ประกันสังคม, กองทุน สำรองฯ และรายหักอื่น รวมถึงแสดงรายได้สุทธิที่พนักงาน ได้รับด้วย ตัวอย่างรายงาน รายงานทะเบียน รายได้พนักงาน


ดาวน์โหลด ppt Www.company.com Company LOGO www.company.com Payroll.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google