งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 สิงหาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( ฉบับที่ 6) พ. ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 มาตรา 21 ทวิ และมาตรา 44(1) เฉพาะ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องหมาย มาตรฐานตามมาตรา 16 หรือที่ได้รับ ใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตตามมาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 หรือมาตรา 21 ทวิ ไว้ดังนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ความ ปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่ อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนด เฉพาะสำหรับกะทะไฟฟ้าอเนกประสงค์เชิง พาณิชย์ เลขที่มาตรฐาน มอก. 1594-2553  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ความ ปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่ อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนด เฉพาะสำหรับเครื่องนวด เลขที่มาตรฐาน มอก. 1803-2553

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ

5 5 สรุปสาระสำคัญ

6 6 สรุปสาระสำคัญ

7 7 สรุปสาระสำคัญ

8 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  จ่ายค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามอัตราที่กฎหมาย กำหนด

9 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google