งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรา ตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อรวสา พยุห์ โรงเรียนอนุบาล ระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรา ตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อรวสา พยุห์ โรงเรียนอนุบาล ระนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรา ตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อรวสา พยุห์ โรงเรียนอนุบาล ระนอง

2 ปิด โปรแกรม โปรแกรม จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. บอกชื่อมาตราตัวสะกด ได้ถูกต้อง 2. บอกมาตราตัวสะกด แม่ ก กาได้ถูกต้อง 3. อ่านและเขียนคำที่สะกด ตรงมาตราได้ถูกต้อง 4. อ่านและเขียนคำที่สะกด ไม่ตรงมาตรา ได้ถูกต้อง

3 แบบทดสอบ ก่อนเรียน 1. มาตราตัวสะกดใน ภาษาไทยมีกี่มาตรา ก. 2 มาตรา ข. 4 มาตรา ค. 8 มาตรา ง. 10 มาตรา

4

5

6 แบบทดสอบ ก่อนเรียน 2. มาตราที่ไม่มี ตัวสะกดเรียกว่าอะไร ก. แม่ กง ข. แม่ ก กา ค. แม่ กด ง. แม่ กน

7 กลับไปเมนูหลัก

8

9 มาตรา ตัวสะกด หมายถึ ง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้าย สระและมีเสียงประสมเข้ากับ สระเพื่อให้มีเสียงตามต้องการ มี 8 มาตราแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ตัวสะกดตรงมาตรา 2. ตัวสะกดไม่ตรง มาตรา

10 แม่กก ได้แก่คำที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด ได้แก่ ก สะกด เช่น นก ครก คึกคัก ข สะกด เช่น สุข เลข สุนัข ค สะกด เช่น นาค ภาค วรรค ฆ สะกด เช่น เมฆ มัฆวาน


ดาวน์โหลด ppt มาตรา ตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อรวสา พยุห์ โรงเรียนอนุบาล ระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google