งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ เตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 สำนักงบประมาณ Bureau of the Budget โดย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ เตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 สำนักงบประมาณ Bureau of the Budget โดย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ เตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 สำนักงบประมาณ Bureau of the Budget โดย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

2 ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำและการ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2554 การใช้จ่ายงบประมาณปี 2550-2553 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ประเด็นที่ขอความร่วมมือในการจัดทำ งบประมาณปี 2554 ประเด็นการนำเสนอ

3 ขั้นตอนและระยะเวลาในการ จัดทำและ อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 สำนักงบประมาณ

4 ส่งคำขอให้สำนักงบประมาณ 1 ก. พ.5 3 ครม. พิจารณาให้ความ เห็นชอบรายละเอียด งบประมาณฯ พร้อม หลักเกณฑ์การปรับปรุง งบประมาณฯ 30 มี. ค.53 ปฏิทิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 สำนักงบประมาณ

5 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2554 27 เม. ย.5 3 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ. ร. บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2554 และ นำเสนอสภาผู้แทนราษฎร 11 พ. ค.5 3 ปฏิทิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 สำนักงบประมาณ

6 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาใน วาระที่ 1 26-27 พ. ค.53 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาใน วาระที่ 2-3 18-19 ส. ค.53 วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่าง พ. ร. บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 6 ก. ย.53 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ. ร. บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2554 ขึ้น ทูลเกล้าฯถวายเพื่อประกาศใช้ บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 10 ก. ย.53 ปฏิทิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554

7 http://www.bb.go.th สำนักงบประมาณ

8 การใช้จ่ายงบประมาณปี 2550- 2553 ปีงบประมาณการใช้จ่าย ( ณ 30 ก. ย.) สัดส่วนต่อ งบประมาณ 25501,566,200.01,466,805.293.2 25511,660,000.01,541,847.591.2 25521,951,700.01,790,865.291.8 25531,700,000.0(Q 1)391,761.6 23.0 สำนักงบประมาณ

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 3 ยุทธศาสตร์การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 4 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 91 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯปี 2554 สำนักงบประมาณ

10 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น ของประเทศ 1.1 การสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ และ เสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ 1.2 การบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.3 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐาน ราก ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 1.4 การสร้างระบบประกันรายได้และความเสี่ยง ทางการเกษตร และพัฒนาระบบกระจายสินค้าเกษตร 1.5 การดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

11 การทบทวนการดำเนินภารกิจประจำอย่าง จริงจัง ปรับฐานการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และข้อเท็จจริง ศักยภาพและความพร้อม ลำดับความสำคัญ ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง / สอดคล้องกับข้อ กฎหมาย ขอความร่วมมือในการจัดทำ งบประมาณ ปี 2554 ประเ ด็น สำนักงบประมาณ

12 ขอขอบคุณ

13 สำนักงบประมาณ ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ เตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 สำนักงบประมาณ Bureau of the Budget โดย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google