งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการบัญชี ตั๋วเงิน หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับตั๋วเงิน หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับตั๋วเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการบัญชี ตั๋วเงิน หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับตั๋วเงิน หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับตั๋วเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการบัญชี ตั๋วเงิน หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับตั๋วเงิน หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับตั๋วเงิน

2 ความหมาย ของตั๋วเงิน ความหมาย ของตั๋วเงิน ประเภท ตั๋วเงิน ประเภท ตั๋วเงิน การคำนวณวันครบ กำหนดของตั๋วเงิน การคำนวณวันครบ กำหนดของตั๋วเงิน การคำนวณ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน การคำนวณ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน

3

4 การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลก เงินในประเทศ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลก เงินในประเทศ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋ว แลกเงินในต่างประเทศ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋ว แลกเงินในต่างประเทศ

5 การปรับปรุงดอกเบี้ย เกี่ยวกับดอกเบี้ยของตั๋วเงิน เมื่อวันสิ้นงวดบัญชี การปรับปรุงดอกเบี้ย เกี่ยวกับดอกเบี้ยของตั๋วเงิน เมื่อวันสิ้นงวดบัญชี การโอนกลับรายการที่มีการ ปรับปรุงเมื่อขึ้นงวดบัญชี ใหม่ การโอนกลับรายการที่มีการ ปรับปรุงเมื่อขึ้นงวดบัญชี ใหม่

6 การนำตั๋วเงินรับไปขายลด ให้ธนาคาร การคำนวณจำนวนเงินและการ บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ ขายลด การคำนวณจำนวนเงินและการ บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ ขายลด การแสดงบัญชีตั๋วเงินรับขาย ลดในงบดุล การแสดงบัญชีตั๋วเงินรับขาย ลดในงบดุล

7 ประเภทของตั๋วเงินขาด ความเชื่อถือและ การ บันทึกบัญชี ประเภทของตั๋วเงินขาด ความเชื่อถือและ การ บันทึกบัญชี ความหมายของตั๋วเงิน ขาดความเชื่อถือ ความหมายของตั๋วเงิน ขาดความเชื่อถือ

8 การเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อยและ การบันทึกบัญชี การเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อยและ การบันทึกบัญชี ความหมายของเงิน สดย่อย ความหมายของเงิน สดย่อย หน้าที่ของผู้รักษาเงิน สดย่อย หน้าที่ของผู้รักษาเงิน สดย่อย ประโยชน์ของเงิน สดย่อย ประโยชน์ของเงิน สดย่อย การตั้งวงเงินสดย่อยและการ บันทึกบัญชี การตั้งวงเงินสดย่อยและการ บันทึกบัญชี การเบิกชดเชยเงินสดย่อยและ การบันทึกบัญชี การเบิกชดเชยเงินสดย่อยและ การบันทึกบัญชี

9 ความหมาย ของเช็ค ความหมาย ของเช็ค ประเภทการฝากเงิน กับธนาคาร ประเภทการฝากเงิน กับธนาคาร การขอเปิดบัญชี กระแสรายวัน การขอเปิดบัญชี กระแสรายวัน การสลักหลัง เช็ค การสลักหลัง เช็ค ชนิดของเช็ค การฝากเงินเข้าบัญชี กระแสรายวัน การฝากเงินเข้าบัญชี กระแสรายวัน ระยะเวลาการนำเช็คไปขึ้นเงิน กับธนาคาร ระยะเวลาการนำเช็คไปขึ้นเงิน กับธนาคาร

10 ความหมายใบแจ้ง ยอดเงินฝากธนาคาร ความหมายใบแจ้ง ยอดเงินฝากธนาคาร วิธีการจัดทำงบพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคาร วิธีการจัดทำงบพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกิน บัญชีธนาคาร เงินเบิกเกิน บัญชีธนาคาร

11 การคำนวณวันครบ กำหนดของตั๋วเงิน มี 2 วิธีคือ การคำนวณวันครบ กำหนดของตั๋วเงิน มี 2 วิธีคือ 1. คำนวณวันครบกำหนดอายุตั๋วที่ จะชำระเงิน 2. คำนวณดอกเบี้ยของตั๋วเงิน 1. คำนวณวันครบกำหนดอายุตั๋วที่ จะชำระเงิน 2. คำนวณดอกเบี้ยของตั๋วเงิน

12 การคำนวณ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน สูตรในการคำนวณ ดอกเบี้ย = เงินต้น x ระยะเวลา x อัตรดอกเบี้ย 100


ดาวน์โหลด ppt วิชาการบัญชี ตั๋วเงิน หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับตั๋วเงิน หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับตั๋วเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google