งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน

2 การคำนวณวันครบกำหนดของตั๋วเงิน การคำนวณดอกเบี้ยตั๋วเงิน
ความหมายของตั๋วเงิน ประเภทตั๋วเงิน การคำนวณวันครบกำหนดของตั๋วเงิน การคำนวณดอกเบี้ยตั๋วเงิน

3 สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน

4 การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศ
การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในต่างประเทศ

5 การปรับปรุงดอกเบี้ยเกี่ยวกับดอกเบี้ยของตั๋วเงินเมื่อวันสิ้นงวดบัญชี
การโอนกลับรายการที่มีการปรับปรุงเมื่อขึ้นงวดบัญชีใหม่

6 การนำตั๋วเงินรับไปขายลดให้ธนาคาร
การคำนวณจำนวนเงินและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขายลด การแสดงบัญชีตั๋วเงินรับขายลดในงบดุล

7 ความหมายของตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ
ประเภทของตั๋วเงินขาดความเชื่อถือและ การบันทึกบัญชี

8 ความหมายของเงินสดย่อย
หน้าที่ของผู้รักษาเงินสดย่อย ประโยชน์ของเงินสดย่อย การตั้งวงเงินสดย่อยและการบันทึกบัญชี การเบิกชดเชยเงินสดย่อยและการบันทึกบัญชี การเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อยและการบันทึกบัญชี

9 ประเภทการฝากเงินกับธนาคาร
ความหมายของเช็ค ประเภทการฝากเงินกับธนาคาร การขอเปิดบัญชีกระแสรายวัน การฝากเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชนิดของเช็ค การสลักหลังเช็ค ระยะเวลาการนำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคาร

10 ความหมายใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
วิธีการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

11 การคำนวณวันครบกำหนดของตั๋วเงิน มี 2 วิธีคือ
คำนวณวันครบกำหนดอายุตั๋วที่จะชำระเงิน คำนวณดอกเบี้ยของตั๋วเงิน

12 การคำนวณดอกเบี้ยตั๋วเงิน
สูตรในการคำนวณ ดอกเบี้ย = เงินต้น x ระยะเวลา x อัตรดอกเบี้ย 100


ดาวน์โหลด ppt วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google