งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 การ นำเสนอ ข้อมูล ในรูป ตาราง ตารางแสดง จำนวน ประชากรของ ประเทศไทย จากการสำ มะโนประชากร และ เคหะ ระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 การ นำเสนอ ข้อมูล ในรูป ตาราง ตารางแสดง จำนวน ประชากรของ ประเทศไทย จากการสำ มะโนประชากร และ เคหะ ระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3

3 การ นำเสนอ ข้อมูล ในรูป ตาราง ตารางแสดง จำนวน ประชากรของ ประเทศไทย จากการสำ มะโนประชากร และ เคหะ ระหว่าง พ. ศ – 2543( ทุกสิบปี )

4 ครูปพิชญา คนยืน ปี จำนวนประชากรอัตรา เพิ่ม ( ร้อย ละ ) ชายหญิงรวม ,154,149 13,10 3,767 26,257, ,123,862 17,27 3,512 34,397, ,328,607 22,49 5,933 44,824, ,061,733 27,486,797 54,548, ,015,233 30,90 1,208 60,916,

5 ครูปพิชญา คนยืน ที่มา : รายงานสำมะโน ประชากรและการเคหะ พ. ศ พ. ศ พ. ศ และ พ. ศ.2543 สำนักงาน สถิติ สำนัก นายกรัฐมนตรี จากตารางจะเห็นว่า

6 ครูปพิชญา คนยืน นำเสนอข้อมูลได้ อย่างละเอียด ชัดเจน สามารถ อ่านจำนวนได้แน่น นอน โดยแยก ประเภทของข้อมูล เป็นจำนวน ประชากรเพศชาย - หญิง

7 ครูปพิชญา คนยืน และประชากรรวมมี การเปรียบเทียบ จำนวนประชากร แสดงอัตราการเกิด ของประชากรมีแนว โน้วลดลงอย่าง ต่อเนื่อง สอดคล้อง กับการรณรงค์ คุมกำเนิดในช่วงที่ ผ่านมา

8 ครูปพิชญา คนยืน ตาราง บอกอะไร ตารางแสดงจำนวน ครัวเรือนเกษตรและ เนื้อที่ถือครองทำ การเกษตร เฉลี่ยต่อ ครัวเรือน จำแนกตามภาค ปี 2536,2541,2546

9 ครูปพิชญา คนยืน ภาค จำนวนครัวเรือน เกษตร เนื้อที่เฉลี่ย ต่อครัวเรือน ( ไร่ ) ทั่ว ประเทศ 5,644, 708 5,577,261 5,787, กลาง 933, , , เหนือ 1,407, 652 1,306,959 1,366, ตะวันออกเฉีย งเหนือ 2,504, 939 2,589,322 2,639, ใต้ 798, , ,

10 ครูปพิชญา คนยืน ที่มา : สำนักงานสถิติ แห่งชาติ กระทรวง เทคโนโลยีและการ สื่อสาร จากตารางให้ นักเรียนตอบ คำถามต่อไปนี้

11 ครูปพิชญา คนยืน 1. ตารางแสดงข้อมูล อะไร ตารางแสดง จำนวนครัวเรือน เกษตรและเนื้อที่ถือ ครองทำการเกษตร เฉลี่ยต่อครัวเรือน ตอ บ

12 ครูปพิชญา คนยืน ขวัญข้าว ต้องการศึกษาว่า ครอบครัวของเขาต้อง เสียค่าโทรศัพท์ในแต่ ละเดือนมากน้อย เพียงใด เธอจึง รวบรวมใบแจ้งค่าใช้ บริการจดบันทึกข้อมูล จัดทำตารางแสดง ข้อมูล ตัวอ ย่าง

13 วิเคราะห์ และสรุปผล จากข้อมูลที่รวบรวมมา ได้ ดังต่อไปนี้ ตารางแสดงค่า โทรศัพท์ของ ครอบครัวขวัญข้าว ระหว่างเดือนม. ค. – มิ. ย. พ. ศ.2547

14 เดือนจำนวนเงิน ( บาท ) มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 1, , ,188.24

15 ครูปพิชญา คนยืน เมษายน พฤษภาค ม มิถุนายน , รวม 6 เดือน 8,100.45

16 ครูปพิชญา คนยืน จากตัวอย่าง ใช้ ระเบียบทางสถิติ ของขวัญข้าวดังนี้ 1) ประเด็นที่สนใจจะ หาข้อมูล : ค่าโทรศัพท์ รายเดือน 2) แหล่งข้อมูล : ใบแจ้งค่า โทรศัพท์

17 ครูปพิชญา คนยืน 3) คำถามที่ใช้ : ค่าโทรศัพท์เดือน ละเท่าไร 4) วิธีการเก็บข้อมูล : จดบันทึกจาก เอกสาร 5) ลักษณะของ ข้อมูล : เป็นข้อมูลเชิง ปริมาณ

18 ครูปพิชญา คนยืน 6) การนำเสนอ ข้อมูล : นำเสนอข้อมูล ด้วยตาราง 7) การสรุปตีความ ข้อมูล : ในรอบ 6 เดือน ครอบครัวของเราจ่าย ค่าโทรศัพท์น้อยที่สุด เดือน

19 ครูปพิชญา คนยืน เม. ย. และสูงสุดเดือน ม. ค. แนวโน้มค่า โทรศัพท์ลดลงในช่วง ต้นปี กลับสูงอีกในเดือน มิ. ย. เกือบเป็น 2 เท่า ของเดือน พ. ค. โดยฉลี่ย ครอบครัวเราจ่ายค่า โทรศัพท์เดือนละ ประมาณ 1,350 บาท

20 8) การตัดสินใจ : ใช้โทรศัพท์ เท่าที่จำเป็น เพื่อลด รายจ่ายของ ครอบครัว

21 หน้า 81 ตารางบอก อะไร ตอบคำถาม จากข้อ การบ้าน

22 พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 3 การ นำเสนอ ข้อมูล ในรูป ตาราง ตารางแสดง จำนวน ประชากรของ ประเทศไทย จากการสำ มะโนประชากร และ เคหะ ระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google