งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ 4 กระบวนการทางประวัติศาสตร์(5) เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนโดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จำแนกหลักฐานและ ประเมินคุณค่าหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ได้

3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ - ลักษณะของหลักฐาน - ประเภทและความสำคัญ
3 สาระการเรียนรู้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ - ลักษณะของหลักฐาน - ประเภทและความสำคัญ

4 ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วบอกว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็น หลักฐานทางด้านใด
4 กิจกรรม ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วบอกว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็น หลักฐานทางด้านใด

5 หลักฐานชิ้นนี้สามารถบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ในด้านใด..
5 1. ภาพนี้เป็นภาพอะไร หลักฐานชิ้นนี้สามารถบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ในด้านใด..

6 หลักฐานชิ้นนี้สามารถบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ใน
6 2. ภาพนี้เป็นภาพอะไร หลักฐานชิ้นนี้สามารถบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ใน ด้านใด

7 3. ภาพนี้เป็นภาพ..อะไร หลักฐานชิ้นนี้สามารถบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในด้านใด 7

8 8 4. ภาพนี้เป็นภาพอะไร หลักฐานชิ้นนี้สามารถบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในด้านใด

9 9 5. ภาพนี้เป็นภาพอะไร หลักฐานชิ้นนี้สามารถบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในด้านใด

10 สิ่งซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น ในอดีต และเหลือตกค้างเป็น
10 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ สิ่งซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น ในอดีต และเหลือตกค้างเป็น มรดกสืบต่อให้นักประวัติศาสตร์ นำมาเป็นข้อมูลในการศึกษา

11 ความสำคัญของหลักฐาน 1. หลักฐานที่จำแนกตาม
11 *หลักฐานชั้นต้น(Primarysources) (บันทึกหรือคำบอกเล่าของผู้พบเห็น) *หลักฐานชั้นรอง(Secondarysources) (ผลงานที่เขียนขึ้นหรือเรียบเรียงขึ้น)

12 ( ศิลาจารึก,จารึกลานทอง, หนังสือใบลาน)
2.หลักฐานที่กำหนด ตามลักษณะอักษร 12 1.หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 1.1 จารึกหรือจาร ( ศิลาจารึก,จารึกลานทอง, หนังสือใบลาน)

13 1.3 ตำนาน การเล่าเรื่องราว
13 1.2 พระราชพงศาวดาร การบันทึกเรื่องราวของ พระมหากษัตริย์ โดยเขียนลง ในสมุดไทย 1.3 ตำนาน การเล่าเรื่องราว ความเป็นมาของบุคคล

14 1.4 หนังสือราชการ 1.5 เอกสารส่วนบุคคล (หมายรับสั่ง,พระบรมราโชวาท)
14 1.4 หนังสือราชการ (หมายรับสั่ง,พระบรมราโชวาท) 1.5 เอกสารส่วนบุคคล ( จดหมายเหตุ พระราชกิจรายวัน ของรัชกาลที่ 5)

15 หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร สมัยก่อนประวัติศาสตร์
15 หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ ( โบราณสถาน,โบราณวัตถุ, ศิลปะ )

16 ตามจุดมุ่งหมาย 3.หลักฐานที่กำหนด 3.1 หลักฐานที่มนุษย์ตั้งใจ สร้างขึ้น
16 3.1 หลักฐานที่มนุษย์ตั้งใจ สร้างขึ้น 3.2 หลักฐานที่มิได้เป็นผลผลิต (หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์)

17 กิจกรรม ให้นักเรียนแยกประเภทของ หลักฐานตามหัวข้อต่อไปนี้
17 ให้นักเรียนแยกประเภทของ หลักฐานตามหัวข้อต่อไปนี้ 1. หลักฐานที่ประเมินตาม ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน 1.1 หลักฐานชั้นต้น,หลักฐานชั้นรอง

18 2.หลักฐานที่กำหนดตามตัวอักษร 2.1 หลักฐานที่เป็น ลายลักษณ์อักษร
18 2.หลักฐานที่กำหนดตามตัวอักษร 2.1 หลักฐานที่เป็น ลายลักษณ์อักษร 2.2 หลักฐานที่ไม่เป็น

19 3.1 หลักฐานที่เป็นผลผลิต
3. หลักฐานที่กำหนดตาม จุดมุ่งหมาย 3.1 หลักฐานที่เป็นผลผลิต ที่มนุษย์ตั้งใจสร้างขึ้น 3.2 หลักฐานซี่งเป็นผลผลิต ที่มนุษย์มิได้สร้างขึ้น 19

20 ให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะสำคัญ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตาม
20 กิจกรรม ให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะสำคัญ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตาม ที่กำหนดให้

21 หลักฐานที่ประเมินตามความน่าเชื่อถือ *หลักฐานชั้นต้น
21 ประเภทของหลักฐาน ลักษณะของหลักฐาน หลักฐาน หลักฐานที่ประเมินตามความน่าเชื่อถือ *หลักฐานชั้นต้น *หลักฐานชั้นรอง

22 ................... 22 ประเภทของหลักฐาน ลักษณะของหลักฐาน หลักฐาน
หลักฐานที่กำหนด ตามตัวอักษร หลักฐานที่เป็น ลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่ไม่เป็น

23 23 ประเภทของหลักฐาน ลักษณะของหลักฐาน หลักฐาน หลักฐานที่กำหนด ตามจุดมุ่งหมาย หลักฐานที่มนุษย์ ตั้งใจสร้าง หลักฐานที่มนุษย์ไม่ ได้ตั้งใจสร้าง

24 เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ของประวัติศาสตร์ไทย
24 พบกันใหม่ใน เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ของประวัติศาสตร์ไทย


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google