งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. จำแนกหลักฐานและ ประเมินคุณค่าหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ได้ 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. จำแนกหลักฐานและ ประเมินคุณค่าหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ได้ 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 จำแนกหลักฐานและ ประเมินคุณค่าหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ได้ 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ - ลักษณะของหลักฐาน - ประเภทและความสำคัญ 3

4 ครูจงกล กลางชล กิจก รรม ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วบอกว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็น หลักฐานทางด้านใด 4

5 ครูจงกล กลางชล 1. ภาพนี้เป็นภาพ อะไร............................................................... หลักฐานชิ้นนี้สามารถ บอกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ในด้าน ใด.. 5

6 ครูจงกล กลางชล 2. ภาพนี้เป็นภาพ อะไร.................. หลักฐานชิ้นนี้ สามารถบอก เรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์ใน ด้านใด.......................... 6

7 ครูจงกล กลางชล 3. ภาพนี้เป็นภาพ.. อะไร................................... หลักฐานชิ้นนี้ สามารถบอก เรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์ใน ด้านใด........................ 7

8 ครูจงกล กลางชล 4. ภาพนี้เป็นภาพ อะไร......... หลักฐาน ชิ้นนี้สามารถบอก เรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์ในด้าน ใด............................................................. 8

9 ครูจงกล กลางชล 5. ภาพนี้เป็นภาพ อะไร............ หลักฐานชิ้นนี้สามารถ บอกเรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์ในด้าน ใด.................................. 9

10 ครูจงกล กลางชล สิ่งซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น ในอดีต และเหลือ ตกค้างเป็น มรดกสืบต่อให้นัก ประวัติศาสตร์ นำมาเป็นข้อมูลใน การศึกษา 10 หลักฐานทาง ประวัติศาสตร์

11 ครูจงกล กลางชล 1. หลักฐานที่ จำแนกตาม ความสำคัญ ของหลักฐาน * หลักฐานชั้นต้น (Primarysources) ( บันทึกหรือคำบอกเล่าของ ผู้พบเห็น ) * หลักฐานชั้นรอง (Secondarysources) ( ผลงานที่เขียนขึ้นหรือเรียบ เรียงขึ้น ) 11

12 ครูจงกล กลางชล 2. หลักฐานที่ กำหนด ตามลักษณะ อักษร 1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 1.1 จารึกหรือจาร ( ศิลาจารึก, จารึกลานทอง, หนังสือใบลาน ) 12

13 ครูจงกล กลางชล 1.2 พระราชพงศาวดาร การบันทึกเรื่องราวของ พระมหากษัตริย์ โดยเขียนลง ในสมุดไทย 1.3 ตำนาน การเล่าเรื่องราว ความเป็นมาของบุคคล 1313

14 ครูจงกล กลางชล 1.4 หนังสือราชการ ( หมายรับสั่ง, พระบรม ราโชวาท ) 1.5 เอกสารส่วน บุคคล ( จดหมายเหตุ พระราช กิจรายวัน ของรัชกาลที่ 5) 1414

15 ครูจงกล กลางชล หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ สมัย ประวัติศาสตร์ ( โบราณสถาน, โบราณวัตถุ, ศิลปะ ) 1515

16 ครูจงกล กลางชล 3. หลักฐานที่ กำหนด ตามจุดมุ่งหมาย 3.1 หลักฐานที่มนุษย์ ตั้งใจ สร้างขึ้น 3.2 หลักฐานที่มิได้ เป็นผลผลิต ( หลักฐานสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ) 1616

17 ครูจงกล กลางชล กิจกรรม ให้นักเรียนแยก ประเภทของ หลักฐานตามหัวข้อ ต่อไปนี้ 1. หลักฐานที่ประเมิน ตาม ความน่าเชื่อถือของ หลักฐาน 1.1 หลักฐานชั้นต้น, หลักฐานชั้นรอง 1717

18 ครูจงกล กลางชล 2. หลักฐานที่กำหนด ตามตัวอักษร 2.1 หลักฐานที่ เป็น ลายลักษณ์ อักษร 2.2 หลักฐานที่ไม่ เป็น ลายลักษณ์ อักษร 18

19 ครูจงกล กลางชล 3. หลักฐานที่ กำหนดตาม จุดมุ่งหมาย 3.1 หลักฐานที่เป็น ผลผลิต ที่มนุษย์ตั้งใจ สร้างขึ้น 3.2 หลักฐานซี่งเป็น ผลผลิต ที่มนุษย์มิได้ สร้างขึ้น 19

20 ครูจงกล กลางชล 20 กิจกร รม ให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะสำคัญ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตาม ที่กำหนดให้

21 ครูจงกล กลางชล 21 ประเภทของ หลักฐาน ลักษณะของหลักฐาน หลักฐาน หลักฐานที่ ประเมินตาม ความ น่าเชื่อถือ * หลักฐาน ชั้นต้น * หลักฐานชั้น รอง............................................................

22 ครูจงกล กลางชล 22 ประเภทของ หลักฐาน ลักษณะของหลักฐาน หลักฐาน หลักฐานที่ กำหนด ตามตัวอักษร หลักฐานที่เป็น ลายลักษณ์ อักษร หลักฐานที่ไม่ เป็น ลายลักษณ์ อักษร.....................................................................................................

23 ครูจงกล กลางชล 23 ประเภทของ หลักฐาน ลักษณะของหลักฐานหลักฐาน หลักฐานที่ กำหนด ตาม จุดมุ่งหมาย หลักฐานที่ มนุษย์ ตั้งใจสร้าง หลักฐานที่ มนุษย์ไม่ ได้ตั้งใจสร้าง..................................................................................

24 ครูจงกล กลางชล พบกันใหม่ใน เรื่อง การสร้างองค์ ความรู้ใหม่ ของ ประวัติศาสตร์ไทย 24


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. จำแนกหลักฐานและ ประเมินคุณค่าหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ได้ 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google