งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นพ. ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เซนทราศูนย์ราชการและคอน เวนชั่นเซ็นเตอร แจ้งวัฒนะ กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นพ. ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เซนทราศูนย์ราชการและคอน เวนชั่นเซ็นเตอร แจ้งวัฒนะ กทม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นพ. ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เซนทราศูนย์ราชการและคอน เวนชั่นเซ็นเตอร แจ้งวัฒนะ กทม.

2 สถานการณ์สุขภาพ เด็กวัยเรียน

3 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพฯ กลุ่มเด็กวัยเรียน มาตรการเป้าหมายวิธีการวัดเป้าหมาย /KPI 1. นโยบายร่วมระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัย เรียนแห่งชาติ / วาระสุขภาพ แห่งชาติ แผนการส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ ดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพแบบ บูรณาการ โรงเรียนผ่าน เกณฑ์ ประเมิน โรงเรียน ส่งเสริม สุขภาพ ระดับกระทรวง 1. เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน ร้อยละ 10 2. อัตราการเสียชีวิตต่อ ประชากรเด็กแสนคน จากการจมน้ำของเด็ก ( อายุต่ำ กว่า 15 ปี ) ไม่เกิน 6.5 ระดับเขตสุขภาพ 1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 95 2. จำนวนโรงเรียนที่ดำเนิน กิจกรรมผ่านเกณฑ์ KPI ระดับจังหวัดทุกด้านร้อยละ 40 3. จำนวนการเสียชีวิตจากการ จมน้ำของเด็กลดลง ตามเกณฑ์ในแต่ละพื้นที่เสี่ยง ระดับจังหวัด 1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพช่องปากและ นักเรียนใน รร. ได้รับบริการ ทันตกรรมป้องกัน รักษา ร้อยละ 50 2. เด็กวัยเรียนมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 70 3. เด็ก ป.1 ทุกคนได้รับการ ตรวจวัดสายตาและ การได้ยิน โดยร้อยละ 80 ของเด็กที่มีปัญหา ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข 4. จำนวนการเสียชีวิตจากการ จมน้ำของเด็กลดลง ตามเกณฑ์ในแต่ละพื้นที่เสี่ยง 2. การจัดบริการสุขภาพ ร่วมกับโรงเรียน บริการสุขภาพอนามัย นักเรียน ช่วยเหลือ / ติดตาม / ส่งต่อ เด็กได้รับบริการ สุขภาพที่มี คุณภาพตาม มาตรฐาน มีระบบติดตามและ ส่งต่อการบริการ สุขภาพ ระบบรายงาน การให้บริการ และส่งต่อ 3. การมีส่วนร่วมของ เครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ; ครอบครัว / ชุมชน / อปท. พัฒนาสุขภาพเด็ก จัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ / ความสามารถและทักษะใน การดูแลสุขภาพ (Health literacy) จัดทำแผนการ พัฒนาสุขภาพเด็ก ในระดับอำเภอ จัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ / ลดปัจจัยเสี่ยง สุ่มประเมิน การ ดำเนินงาน ของเครือข่าย สุขภาพระดับ อำเภอ

4 สิ่งสนับสนุนกลุ่มวัยเรียน ภารกิจกรมฯสิ่งสนับสนุน (Download ที่ www.anamai.moph.go.th) 1) National Lead คู่มือการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 2.โครงการพัฒนารูปแบบปรับเปลี่ยนและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ 3.โครงการสร้างเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์เพื่อนักเรียนไทย สุขภาพดี 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำ 2) Model Development 1.โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 2.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน - คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - คู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน - พัฒนาเกณฑ์อ้างอิง/ระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต สุขภาพช่องปาก 3.สร้างความพร้อม/สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพจิตในพื้นที่ 3) Surveillance1.สำรวจภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน 2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนกับสุขภาพองค์รวม 4) Technology Transfer 1.แนวทางคัดกรองเด็กอ้วนที่เสี่ยงต่อโรค เพื่อช่วยเหลือ/ส่งต่อ 2.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในถิ่นทุรกันดาร 3.การพัฒนาศักยภาพครู ก ป้องกันเด็กจมน้ำ 5) M&E, Problem Solving, Evaluation 1.ประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 2.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

5 ขอบคุณและสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นพ. ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เซนทราศูนย์ราชการและคอน เวนชั่นเซ็นเตอร แจ้งวัฒนะ กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google