งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา เทคโนโลยีการสร้าง อุปกรณ์จับยึด รหัส 5610303 3 หน่วยกิต อ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง B.Eng (Industrial Engineering) SWU. M.Eng (Metal Forming Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา เทคโนโลยีการสร้าง อุปกรณ์จับยึด รหัส 5610303 3 หน่วยกิต อ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง B.Eng (Industrial Engineering) SWU. M.Eng (Metal Forming Technology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา เทคโนโลยีการสร้าง อุปกรณ์จับยึด รหัส 5610303 3 หน่วยกิต อ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง B.Eng (Industrial Engineering) SWU. M.Eng (Metal Forming Technology) KMUTT. สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ Jig and Fixture Technology

2 วิชา เทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์จับยึด รหัส วิชา 5610303 จำนวน 3 หน่วยกิต ทฤษฏี 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 5610303 เทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์ จับยึด Jig and Fixture Technology 3 ( 2-2-5 ) การสร้างอุปกรณ์จับยึดงาน และอุปกรณ์ จับงานเจาะ ที่ประยุกต์ใช้ในการผลิต ด้วย เครื่องมือกลต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์จับยึดงาน และ อุปกรณ์จับงานเจาะ ปรับปรุงชิ้นส่วนที่เป็น องค์ประกอบอุปกรณ์จับยึดงาน และ อุปกรณ์จับงานเจาะ

3 เกณฑ์การให้ คะแนน คะแนนเวลาเรียน 10 คะแนน คะแนนความประพฤติ ( กฎมหาวิทยาลัย ) 10 คะแนน คะแนน คำนวณราคา Jig and Fixture 10 คะแนน คะแนนปฏิบัติงาน 20 คะแนนคะแนนโมเดลงาน, งาน สำเร็จ 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 100 คะแนน

4 เกณฑ์ คะแนนร้อยละ 80-100 ได้ A คะแนนร้อยละ 75-79 ได้ B+ คะแนนร้อยละ 70-74 ได้ B คะแนนร้อยละ 65-69 ได้ C+ คะแนนร้อยละ 60-64 ได้ C คะแนนร้อยละ 55-59 ได้ D+ คะแนนร้อยละ 50-54 ได้ D คะแนนร้อยละ 49-0 ได้ F

5 เอกสาร ประกอบการเรียน - Jigs and Fixtures Design, Second Edition, EDWARD G. HOFFMAN การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน ศุภชัย รมยานนท์ การออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ผศ. วชิระ มีทอง

6 เนื้อหาวิชา chapter 1__Introductin_to_Jig_&_Fixture_Design chapter 2__Purpose of Tool design chapter 3__Types and Functions of Jigs chapter 4__Types and Functions of Fixtures chapter 5__Work holding chapter 6__Clamping and Work holding chapter 7__Supporting and Locating Principles chapter 8__Construction chapter 9__Initial Design chapter 10__Tool Drawing chapter 11__Design of Drill Jigs chapter 12__Design of Milling Fixture chapter 13__Modulae Fixture chapter 14__Design Economics chapter 15__Material of Jig & Fixture

7 Jig and Fixture Technology

8 1. Jig and Fixture คือ อะไร 2. มีความสำคัญอย่างไร 3. พื้นฐาน Jig and Fixture 4. ลักษณะการทำงาน เฉพาะและชิ้นส่วน 5. การประยุกต์ใช้ Overview

9 Jig and Fixture คืออะไร คือ อุปกรณ์ที่ใช้ยึด จับ ชิ้นงานใน ตำแหน่งที่ ต้องการ - เพื่อกำหนดให้เกิด ความเที่ยงตรง - เพื่อทำงานได้ หลายครั้งและ เที่ยงตรง - คือส่วนที่ใช้ ประกอบกับ เครื่องจักรในการ ทำงาน

10 Jig = ? Fixture = ?

11 ความสูญเสียในกระบวนการผลิต 7 ประการ (7 Wastes) 1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิต มากเกินไป (Over Production) 2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บ วัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น ( Unnecessary Stock ) 3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง ( Transportation ) 4. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย ( Delay/Idle time ) มี ความสำคัญ อย่างไร

12 5. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย / แก้ไขงานเสีย (Defects / Rework) ความสูญเสียในกระบวนการผลิต 7 ประการ (7 Wastes) 6. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ ขาดประสิทธิผล (Non-effective Process) 7. ความสูญเสียเนื่องจากการ เคลื่อนไหว ( Motion ) J i g a n d F i x t u r e

13 Jig and Fixture พื้นฐาน Clamps Chucks

14 Jig and Fixture พื้นฐาน Vises Bushings

15 Modular Fixturing Jig and Fixture พื้นฐาน Application

16 1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิต มากเกินไป (Over Production) 1. เกิดความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บ WIP1. เกิดความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บ WIP 2. ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เมื่อมี WIP มาก และจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ2. ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เมื่อมี WIP มาก และจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ 3. เกิดการขนย้ายไปเก็บชั่วคราวเมื่อใช้ไม่หมด หรือ มีการเปลี่ยนคำสั่งการผลิต3. เกิดการขนย้ายไปเก็บชั่วคราวเมื่อใช้ไม่หมด หรือ มีการเปลี่ยนคำสั่งการผลิตในการขนย้าย 4. ของเสียจากกระบวนการก่อนหน้าไม่ได้รับการ แก้ไขทันที เพราะค้างอยู่ใน WIP4. ของเสียจากกระบวนการก่อนหน้าไม่ได้รับการ แก้ไขทันที เพราะค้างอยู่ใน WIP 5. ต้นทุนวัสดุ แรงงาน ค่าโสหุ้ยที่ใช้ไปแล้วในการ ผลิตจม5. ต้นทุนวัสดุ แรงงาน ค่าโสหุ้ยที่ใช้ไปแล้วในการ ผลิตจม 6. ปิดบังปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิต6. ปิดบังปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิต 7. ใช้เวลาไนการผลิตนาน7. ใช้เวลาไนการผลิตนาน

17 2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุ คงคลังที่ไม่จำเป็น ( Unnecessary Stock ) 1. ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาวัสดุคงคลัง 2. ต้นทุนวัสดุจม 3. วัสดุเกิดการเสื่อมคุณภาพ ถ้าขาดการจัดเก็บ แบบเข้าก่อนออกก่อน ( First-in-First out, First-come-First-serve ) 4. เกิดความซ้ำซ้อนในการสั่งซื้อ 5. ต้องการแรงงานในการจัดการจำนวนมาก 6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งการผลิต ก็จะเกิด วัสดุตกค้างอยู่ในคลัง

18 3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง ( Transportation ) 1. เกิดต้นทุนการขนส่ง 2. วัสดุเสียหายจากการตกหล่น 3. วัสดุเกิดการสูญหายและตกหล่นไป ระหว่างทางที่ทำการขน 4. อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ทำการ ขนส่งขาดความระมัดระวัง หรือใช้ความเร็วมากเกินไปในการขนส่ง 5. สูญเสียเวลาในการผลิตถ้าการขนส่ง วัสดุไม่ทันต่อการผลิต

19 4. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย / แก้ไขงานเสีย (Defects / Rework) 1. ต้นทุนสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ 2. เสียเวลา 3. ต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิต 4. เกิดการทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขงาน 5. สัมพันธ์ภาพระหว่างแผนกไม่ดี 6. สิ้นเปลืองสถานที่ในการจัดเก็บและ กำจัดของเสีย

20 5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการ ผลิต ที่ขาดประสิทธิผล (Non-effective Process) 1. ต้นทุนที่ไม่จำเป็น 2. เสียเวลาในการเตรียมและการ ผลิตที่ไม่จำเป็น 3. มีงานระหว่างกระบวนการผลิต (Work In process) มาก 4. สูญเสียพื้นที่ในการทำงาน

21 6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอ คอย ( Delay/Idle time ) 1. เสียเวลาโดยไม่สามารถผลิตงาน ออกมาได้ในขั้นตอนนั้น 2. เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส 3. ขวัญและกำลังใจต่ำ

22 7. ความสูญเสียเนื่องจากการ เคลื่อนไหว (Motion ) 1. เกิดระยะทางในการเคลื่อนที่ 2. เกิดความล้าและความเครียด 3. อุบัติเหตุ 4. เสียเวลาและแรงงานในการ ปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น

23 เอกสารอ้างอิง Chapter 26 Jigs and Fixtures www.accd.edu/sac/engtech/CADD/Rstrub e/TECHNCAL_DRAFTING/Student%20Tut orial%20Power%20Points/CH26.PPT 7wastes http://doi.eng.cmu.ac.th/~kobkit/index_fil es/Assignment/7%20wastes/7wastes.ppt


ดาวน์โหลด ppt วิชา เทคโนโลยีการสร้าง อุปกรณ์จับยึด รหัส 5610303 3 หน่วยกิต อ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง B.Eng (Industrial Engineering) SWU. M.Eng (Metal Forming Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google