งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความสำคัญ และปฏิบัติตน ได้ถูกต้องเหมาะสม ในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความสำคัญ และปฏิบัติตน ได้ถูกต้องเหมาะสม ในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 อธิบายความสำคัญ และปฏิบัติตน ได้ถูกต้องเหมาะสม ในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือน 8

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ๓ อย่าง คือ ๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรง แสดงธรรมครั้งแรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเรียกว่าปฐม เทศนา ๒. เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้น ครั้งแรกในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ๓. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ บริบูรณ์เป็นครั้งแรก

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แบ่งบุคคลออกเป็น ๔ ประเภท คือ 1. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ 2. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ 3. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ 4. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม เทศนาโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ธรรมที่ทรงแสดง เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตน สูตร

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

9 1. ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. ไปเวียนเทียนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราว ความเป็นมาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระภิกษุจะมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็นหรือตอนค่ำ แล้วสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วันแรกที่พระภิกษุสงฆ์ จะต้องอยู่ประจำที่ใด ที่หนึ่งอย่างแน่นอนในฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แปลว่า พัก ฝน หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ ต้องอยู่ประจำวัด ใดวัดหนึ่ง

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์มีหน้าที่ต้อง จาริกโปรดสัตว์ เผยแผ่พระธรรมคำสอน

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

19

20 กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ 1. ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. ร่วมกิจกรรม ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ

24 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประโยชน์ 1. เป็นช่วงที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่นา 2. พระภิกษุสงฆ์จะได้หยุดพักผ่อน 3. พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและ ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย 4. ได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตร 5. เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความสำคัญ และปฏิบัติตน ได้ถูกต้องเหมาะสม ในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google