งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความสำคัญและปฏิบัติตน ได้ถูกต้องเหมาะสมในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา

4 การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือน 8
วันอาสาฬหบูชา การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือน 8

5 ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเรียกว่าปฐม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ๓ อย่าง คือ ๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเรียกว่าปฐม เทศนา ๒. เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ๓. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรก

6 แบ่งบุคคลออกเป็น ๔ ประเภท คือ 1. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ 2. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ 3. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ 4. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม

7 พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ธรรมที่ทรงแสดงเรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

8

9 กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ
1. ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

10     2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

11     3. ไปเวียนเทียนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

12     4. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราว
ความเป็นมาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา    

13 พระภิกษุจะมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็นหรือตอนค่ำ แล้วสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
   พระภิกษุจะมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็นหรือตอนค่ำ  แล้วสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

14 วันแรกที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอยู่ประจำที่ใด
วันเข้าพรรษา วันแรกที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอยู่ประจำที่ใด ที่หนึ่งอย่างแน่นอนในฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

15 ต้องอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่ง
เข้าพรรษา แปลว่า พักฝน หมายถึงพระภิกษุสงฆ์ ต้องอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่ง

16 สมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์มีหน้าที่ต้อง
จาริกโปรดสัตว์ เผยแผ่พระธรรมคำสอน

17 ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

18

19

20 กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ
1. ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา

21    2. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน
และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร

22       3. ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา
รักษาอุโบสถศีล

23         4. อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ

24 ประโยชน์ 1.  เป็นช่วงที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่นา      2. พระภิกษุสงฆ์จะได้หยุดพักผ่อน     3. พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและ ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย     4. ได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตร     5. เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล


ดาวน์โหลด ppt วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google