งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวคิด เด็กไทยเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวคิด เด็กไทยเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรอบแนวคิด เด็กไทยเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 70 ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 70 ความชุกโรคฟันผุไม่เกินร้อยละ 50 ความชุกโรคฟันผุไม่เกินร้อยละ 50 IQ เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100 IQ เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100 ร้อยละ 70 มี EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 มี EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ การเสียชีวิตจากการจมน้ำ ≤6.5 ต่อแสน การเสียชีวิตจากการจมน้ำ ≤ 6.5 ต่อแสน เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 70 ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 70 ความชุกโรคฟันผุไม่เกินร้อยละ 50 ความชุกโรคฟันผุไม่เกินร้อยละ 50 IQ เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100 IQ เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100 ร้อยละ 70 มี EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 มี EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ การเสียชีวิตจากการจมน้ำ ≤6.5 ต่อแสน การเสียชีวิตจากการจมน้ำ ≤ 6.5 ต่อแสน สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ พัฒนาและสร้างความ ตระหนักแก่บุคลากร พัฒนาคุณภาพอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม พัฒนาศักยภาพภาคี ค้นหากลุ่มเสี่ยง พัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยี มาตรฐาน สนับสนุนการ จัดบริการในพื้นที่ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง นิเทศ ติดตาม ประเมินผล พัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยี มาตรฐาน สนับสนุนการ จัดบริการในพื้นที่ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคใน โรงเรียน และชุมชน ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน การเข้าถึงบริการสุขภาพ พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล สถานการณ์การดำเนินงานปี 2557 และทิศทางการดำเนินงานปี 2558 กลุ่มวัยเรียน ร.ร.ลีการ์เด้น พลาซ่า จ.สงขลา 28 ส.ค. 57

3 ปัญหาการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน

4 The Best (ภาวะอ้วน < 8 %) General (ภาวะอ้วน 8 -10 %) The Bad (OFI) (ภาวะอ้วน > 10 %) เขต(ร้อยละ)เขต(ร้อยละ)เขต(ร้อยละ) 57.319.3311.3 77.829.4412.3 86.398.7612.4 --109.11211.1 --1110-- รวม 3 เขตรวม 5 เขตรวม 4 เขต หมายเหตุ : Opportunity For Improvement (OFI) ( เขต 3 นครสวรรค์, เขต 4 สิงห์บุรี, เขต 6 สมุทรปราการ, เขต 12 สงขลา ) พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล สถานการณ์การดำเนินงานปี 2557 และทิศทางการดำเนินงานปี 2558 กลุ่มวัยเรียน ร.ร.ลีการ์เด้น พลาซ่า จ.สงขลา 28 ส.ค. 57 ภาวะอ้วนของเด็กอายุ 6 – 12 ปี แบ่งตามขนาดปัญหา

5 ภาวะอ้วนในเขตเมืองสูงกว่าเขตอำเภออื่น ๆ ระบบข้อมูล : ขาดคุณภาพ และความครอบคลุม : ไม่มีการส่งต่อข้อมูลภาวะอ้วนให้กับรพ.สต. เพื่อแก้ไขปัญหา : จนท.ในพื้นที่ขาดทักษะการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต ไม่มีแผนการจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอาหาร โภชนาการ ในและรอบรั้ว โรงเรียน การเข้าถึงแหล่งอาหารของนักเรียน แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในพื้นที่ไม่ชัดเจนทั้งระดับจังหวัดและ CUP และขาดการบูรณาการทั้ง โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ไม่มีแผนการแก้ไขปัญหาในช่วงเด็กปิดเทอม และการติดตามผลที่บ้าน ขาดการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล สถานการณ์การดำเนินงานปี 2557 และทิศทางการดำเนินงานปี 2558 กลุ่มวัยเรียน ร.ร.ลีการ์เด้น พลาซ่า จ.สงขลา 28 ส.ค. 57 ปัญหาที่พบในเขตพื้นที่ The Bad (OFI)

6 ปรับปรุงคุณภาพระบบข้อมูลด้านโภชนาการ จัดแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในโรงเรียน ตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาคุณภาพอาหาร อาหารว่าง นม ขนม และเครื่องดื่ม ในและรอบรั้วโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานโภชนาการ ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งอาหารที่ทำให้เกิดภาวะอ้วน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เฝ้าระวังติดตามเป็นระยะ พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล สถานการณ์การดำเนินงานปี 2557 และทิศทางการดำเนินงานปี 2558 กลุ่มวัยเรียน ร.ร.ลีการ์เด้น พลาซ่า จ.สงขลา 28 ส.ค. 57 แนวทางการแก้ไขปัญหา

7 ความชุกการเกิดโรคฟันผุ ในเด็กอายุ 12 ปี พ. ศ. 2556 ที่มา : เฝ้าระวังทันตสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 50

8 ปัญหา IQ EQ ของเด็กวัยเรียน พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล สถานการณ์การดำเนินงานปี 2557 และทิศทางการดำเนินงานปี 2558 กลุ่มวัยเรียน ร.ร.ลีการ์เด้น พลาซ่า จ.สงขลา 28 ส.ค. 57

9

10 KPI ระดับจังหวัด (นักเรียนในโรงเรียน) - เด็กนักเรียนได้รับการประเมิน/แก้ไขภาวะโภชนาการ ร้อยละ 100 - เด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 70 -เด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารมีโรคหนอนพยาธิ ไม่เกิน ร้อยละ 8 -เด็ก ป. 1 ทุกคนได้รับการตรวจสายตาและการได้ยิน โดยร้อยละ 80 ของเด็กที่มีปัญหาได้รับการ ช่วยเหลือแก้ไข -รพช. มีระบบเฝ้าระวังปัญหา IQ EQ ร้อยละ 70 -รพ.สต./รพช.ให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันแก่นักเรียนชั้น ป 1 และ ป 6 ร้อยละ 50 -ร้อยละ 75 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ลูกอมและควบคุมขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ น้ำตาล และจัดกิจกรรมฝึกทักษะการแปรงฟันนักเรียน -จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ลดลงตามเกณฑ์ในแต่ละพื้นที่เสี่ยง เสี่ยงมาก ร้อยละ 20 เสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 10 เสี่ยงน้อย อย่างน้อยปีละ 1 คน KPI ระดับกระทรวง เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 IQ เฉลี่ย ≥100 และร้อยละ 70 มี EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ปี 2559) IQ เฉลี่ย ≥100 และร้อยละ 70 มี EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ปี 2559) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน จากการจมน้ำของเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี ) ≤ 6.5 KPI ระดับเขตสุขภาพ 1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 95 2. จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์ KPI ระดับจังหวัด ทุกด้าน ร้อยละ 40 3.จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี ) ลดลงตามเกณฑ์ในแต่ละพื้นที่เสี่ยง แผนงานบูรณาการกลุ่มวัยเรียน ปี 2558

11 การดำเนินงานสนับสนุนของกรมต่างๆ 1) National Lead (งปม. 29.78 ล้าน) -การขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยความร่วมมือ ของ partnership ระหว่าง กระทรวง ศธ กับ สธ และ ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2) Model Development (งปม. 30.95 ล้าน) - มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางบูรณาการ -พัฒนาเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน -พัฒนาต้นแบบ จากThe Best /แก้ปัญหาให้พื้นที่ -การพัฒนาและ R&D 3) Technology Transfer (งปม. 34.29 ล้าน) -หลักสูตร/คู่มือการดำเนินงานสำหรับบุคลากร -วิทยากรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร -การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ถอดบทเรียน 4) M&E, Problem Solving, Evaluation (งปม. 4.0 ล้าน) -นิเทศ ติดตาม -ประเมินผลเชิงคุณภาพ /QAโดย สมศ 5) Surveillance (งปม. 3.38 ล้าน) - พัฒนาระบบเฝ้าระวังร่วมกับเขตบริการสุขภาพ พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล สถานการณ์การดำเนินงานปี 2557 และทิศทางการดำเนินงานปี 2558 กลุ่มวัยเรียน ร.ร.ลีการ์เด้น พลาซ่า จ.สงขลา 28 ส.ค. 57

12


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวคิด เด็กไทยเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google