งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า ‘‘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ’’ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ส่วนเทคโนโลยีเป็น การนำความรู้มาใช้ให้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า ‘‘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ’’ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ส่วนเทคโนโลยีเป็น การนำความรู้มาใช้ให้เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า ‘‘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ’’ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ส่วนเทคโนโลยีเป็น การนำความรู้มาใช้ให้เป็น ประโยชน์ และปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่เป็น ประโยชน์โดยการนำ ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้ เกิดประโยชน์

2 ระบบเทคโนโลยีประกอบตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) ทรัพยากรเทคโนโลยี (Resources) ปัจจัยสี่ เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consifderation) ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัทธ์ (Output) ทรัพยากรเทคโนโลยี (resources) ปัจจัยสี่ที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยีทำ ให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆที่ผลต่อการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการและการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการตามกระบวนเทคโนโลยีจะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่าง เป็นระบบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่ายการใช้ซอฟแวร์ ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงานมีประโยชน์ในการ ช่วยทำงาน ทำภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ

3 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับด้านต่างที่มี ผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและออกแบบเป็นหนึ่งในวิชา สำคัญที่ผู้สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศต้องศึกษาซึ่งต้องใช้สารสนเทศเป็นพื้นฐาน สำคัญในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายที่มักจะทำงาน เกี่ยวกับการใช้งานและการพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีให้ เหมาะกับความต้องการและข้อจำกัดของหน่วยงาน โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วและไม่อาจดาดเดาได้ ทำให้องค์การต้อง ปรับเปลี่ยนมโนทัศและระบบงานให้ทันสมัย

4 ผู้จัดทำ 1. นางสาว ชาติกา ชัยอนุสรณ์ เลขที่ นางสาว ศิวพร ไมตรี เลขที่ นางสาว สุพิศตรา จำเริญใหญ่ เลขที่


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า ‘‘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ’’ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ส่วนเทคโนโลยีเป็น การนำความรู้มาใช้ให้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google