งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า ‘‘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ’’ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ส่วนเทคโนโลยีเป็น การนำความรู้มาใช้ให้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า ‘‘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ’’ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ส่วนเทคโนโลยีเป็น การนำความรู้มาใช้ให้เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า ‘‘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ’’ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ส่วนเทคโนโลยีเป็น การนำความรู้มาใช้ให้เป็น ประโยชน์ และปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่เป็น ประโยชน์โดยการนำ ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้ เกิดประโยชน์

2 ระบบเทคโนโลยีประกอบตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) ทรัพยากรเทคโนโลยี (Resources) ปัจจัยสี่ เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consifderation) ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัทธ์ (Output) ทรัพยากรเทคโนโลยี (resources) ปัจจัยสี่ที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยีทำ ให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆที่ผลต่อการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการและการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการตามกระบวนเทคโนโลยีจะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่าง เป็นระบบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่ายการใช้ซอฟแวร์ ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงานมีประโยชน์ในการ ช่วยทำงาน ทำภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ

3 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับด้านต่างที่มี ผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและออกแบบเป็นหนึ่งในวิชา สำคัญที่ผู้สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศต้องศึกษาซึ่งต้องใช้สารสนเทศเป็นพื้นฐาน สำคัญในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายที่มักจะทำงาน เกี่ยวกับการใช้งานและการพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีให้ เหมาะกับความต้องการและข้อจำกัดของหน่วยงาน โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วและไม่อาจดาดเดาได้ ทำให้องค์การต้อง ปรับเปลี่ยนมโนทัศและระบบงานให้ทันสมัย

4 ผู้จัดทำ 1. นางสาว ชาติกา ชัยอนุสรณ์ เลขที่ 15 4.9 2. นางสาว ศิวพร ไมตรี เลขที่ 24 4.9 3. นางสาว สุพิศตรา จำเริญใหญ่ เลขที่ 25 4.9


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า ‘‘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ’’ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ส่วนเทคโนโลยีเป็น การนำความรู้มาใช้ให้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google