งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interorganizational และ ระบบสารสนเทศทั่วโลก Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interorganizational และ ระบบสารสนเทศทั่วโลก Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interorganizational และ ระบบสารสนเทศทั่วโลก Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John Wiley & Sons, Inc. Chapter 9

2 วัตถุปร ะสงค์ 1. อธิบาย interorganizational activities โดยเฉพาะอย่างยิ่ง order fulfillment 2. นิยาม และ การจัดแบ่ง IOS 3. นิยามและการจัดแบ่ง global information systems 4. นำเสนอหัวข้อหลักๆที่เกี่ยวข้องกับ global information systems 5. อธิบายถึง B2B exchanges และ hubs 6. อธิบายถึง virtual corporations และ การสนับสนุนของ IT 7. อธิบาย EDI และ EDI/Internet และ ผลประโยชน์กับข้อจำกัด 8. อธิบาย extranets, XML, และ web services 9. นำเสนอประเด็นหลักๆของการนำ IOS มาใช้งาน

3 InterOrganizational Systems (IOS) หน้าที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือมากกว่า 2 องค์กร ข้อมูลสหกรณ์กระแส อำนวยความสะดวกในการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพของรายการ

4 ประเภทของ IOS ซื้อขายแบบ B2B B2B ระบบสนับสนุน ระบบ Global EFT Groupware / ฐานข้อมูลที่ใช้ ร่วมกัน

5 กิจกรรม ของ IOS ตามความต้องการขององค์กร On-Demand/Real-time กิจกรรม ซื้อและขาย การร่วมทุน ความร่วมมือ อื่นๆ

6 ปัจจัยหลักของ order fulfillment Step 1) มั่นใจว่าลูกค้าจะจ่ายเงิน Step 2) ตรวจสอบดูว่ามีของใน stock หรือไม่ Step 3) ถ้ามีของ จัดเตรียมการส่งของ Step 4) ประกันความเสียหาย Step 5) กระตุ้นเพื่อเติมให้เต็ม Step 6) ทำการผลิต In-house Step 7) ใช้ Supplier Step 8) ติดต่อลูกค้า Step 9) รับของคืน (reverse logistics)

7 ปัญหาและทางแก้ การล่าช้าในระบบการขนส่ง / คือการส่งสินค้าทางเรือ Delays in transportation/shipments ความผิดพลาดของมนุษย์ในการขนส่งสินค้า Human errors in information sending เข้าใจผิดในการสั่งซื้อ Misunderstandings of orders สินค้าที่มีอยู่มันมีมากหรือน้อยเกินไป ( ไม่พอดี ) สินค้าเกินหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ Over-or-understocked inventories การส่งสินค้าทางเรือทำให้เกิดความผิดพลาด Shipments to wrong places or wrong quantities

8 ช้าหรือรายงานผิดในการสื่อสาร Late or wrong reporting on delivery ช้าหรือไม่ถูกต้องในการโฆษณา Slow or incorrect billing ผลผลิตยาก / องค์ประกอบ Difficult product/part configuration การไร้ความสามารถของ ระบบสารสนเทศ ทั้ง 2 องค์กร Inability of IT systems of two organizations to “talk” to each other ราคาแพงในการส่งสินค้าทางเรือ High cost of expedites shipments ปัญหาและทางแก้ ( ต่อ )

9 การปฏิบัติตามคำสั่งและระบบโลจิสติก

10 ประโยชน์หลักๆของ global information system ที่เกิดขึ้นโดย IT ได้แก่ 1) มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในราคาที่สมเหตุสมผล ทำให้ผู้ร่วมงานที่อยู่ไกลกัน สามารถทำงานร่วมกัน ตัดสินใจ ดูการทำธุรกรรมต่างๆ และ ดำเนินการควบคุม พันธมิตรทางธุรกิจสื่อสารกันได้โดยใช้ e-mail, EDI และ extranet 2) มีการประสานงานกันเพื่อการชดเชยความแตกต่างกันทางด้านระยะทาง เวลา ภาษาและวัฒนธรรม การประสานงานทำได้ดีขึ้นโดยใช้ groupware software, group decision support system, extranet และ Teleconference devices 3) สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของพันธมิตรทางงธุรกิจ และ สามารถทำงานในโครง การเดียวกันได้ แม้ว่าสมาชิกต่างๆ จะอยู่ต่างสถานที่กัน โดยทำผ่านทาง video conference และ screen sharing

11 L OCALIZATION Branding and Formats ตราสินค้าและรูปแบบ Merchandise and Pricing สินค้าและราคา Promotions โปรโมชั่น Vendor, Operating, and Management Policies ผู้ขาย การดำเนินงานและนโยบายการ บริหาร Store and Vendor Service levels จัดเก็บและ ระดับของผู้ขายบริการ 11 Chapter 9

12 IOS and the Global audience 1) ความแตกกต่างระหว่างวัฒนธรรรม (Cultural difference) 2) ท้องถิ่น (Localization) หลายๆบริษัทใช้ชื่อ สี ขนาด และ packaging แตกต่างกัน 3) เศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกัน (Economic and political differences) 4) ข้อกฎหมาย (Legal issues) ระบบกฎหมายที่ แตกต่างกันจะต้องถูกพิจารณาอย่าง รอบคอบ

13 IOS: D EMAND D RIVEN Drive the products to market สินค้าในตลาด The bullwhip effect - shifts and information ผลข้อมูล Demand-driven supply (networks) เครือข่าย The DDSN 13 Chapter 9

14 IOS: Demand and DDSN Agility ความว่องไว Adaptability การ ปรับตัว Alignment การ วางแผน ประโยชน์

15 IOS: Using the RFID Advantage

16 การแสดงการทำงานของ RFID ในโรงงานปลีกย่อย

17 Integrating Information 1) ควรตั้ง IT leadership team เพื่อทำการ integration โดยตรง 2) ในแง่ของ customer-facing application ควนเลือกทางเลือกที่มี business integration risk ต่ำที่สุด 3) Customer-facing application ควรมีลำดับความสำคัญสูงกว่า back-office application 4) ควรมีการเสนอ retention package เพื่อรักษา top-talent IT เอาไว้ในองค์กร 5) บำรุงรักษาขวัญและกำลังใจของ IT 6) เพิ่มระดับความเสี่ยงของ Project risk ให้สูงขึ้น เพื่อบรรลุ business integration goal 7) เพิ่มสื่อที่ใช้ในการสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทำความ เข้าใจถึงแรงบันดาลใจและแสดงถึงความสำเร็จ

18 Managerial Issues Selecting a system. บริษัทต่าง ๆ ควรมีทางเลือก IOS infrastructure หลาย ๆ แบบจากหลาย ๆ vendors. Partners’ collaboration.IOS ต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อยสอง องค์กรดังนั้นความร่วมมือกันถือเป็นเรื่องสำคัญ หลาย ๆ องค์กร ล้มเหลวเรื่อง EDI เพราะการร่วมมือกันไม่ดีพอ New infrastructures. XML, Web Services, และ เครื่องมือ ต่าง ๆ มักได้ประโยชน์เมื่อนำมาใช้ แต่มันก็ยังไม่ได้ถูกยอมรับ กันทั้งหมด Globalization. เรื่องที่จะเป็น global หรือไม่ นั้นขึ้นกับว่าระบบ สารสนเทศอะไรที่ต้องการเพื่อการสนับสนุนในการเป็น globalization Using exchanges, hubs, and other services. สิ่งเหล่านนี้ เป็นทางเลือกที่สร้างขึ้นภายหลังได้ เพราะว่า มี service provider หลายรายให้บริการด้าน IOS infrastructure Partner and supplier relationship management. ธุรกิจ สมัยใหม่มักเพิ่ม partner มากขึ้นเรื่อย ๆ

19 Chapter 9 Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in Section 117 of the 1976 United States Copyright Act without the express written permission of the copyright owner is unlawful. Request for further information should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc. The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale. The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages, caused by the use of these programs or from the use of the information contained herein.


ดาวน์โหลด ppt Interorganizational และ ระบบสารสนเทศทั่วโลก Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google