งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบรมมหาราชวัง. นายดำรงฤทธิ์ หงษ์ น้อย เลขที่ 3 ม.4/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบรมมหาราชวัง. นายดำรงฤทธิ์ หงษ์ น้อย เลขที่ 3 ม.4/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระบรมมหาราชวัง

2 นายดำรงฤทธิ์ หงษ์ น้อย เลขที่ 3 ม.4/4

3 พระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัย รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็น หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญ มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย

4 เดิมชื่อพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท เป็นพระมหา ปราสาทองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวัง เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และพระ บรมวงศานุวงศ์ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธี การมงคลและบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ

5 อยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประทับทรงพระราช พาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห่ พระที่ นั่งพิมานรัตยา สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๓๓๒ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นที่บรรทม และทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคม สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารฝ่ายในเข้ารับพระราชทาน เครื่องอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และนอกจากนั้นยังเป็นที่สรง น้ำพระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนที่จะประดิษฐานพระบรมโกศใน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

6 สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เมื่อ พ. ศ. ๒๔๑๙ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะ ชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ยังมีหมู่พระ ที่นั่งสำคัญอื่น ๆ เช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูล สถานบรมอาสน์ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร พระที่นั่ง จักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ

7 เวลาเปิดทำการ พระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖. ๐๐ น. ( ห้องจำห บ่ายบัตรเข้าชม ปิดเวลา ๑๕. ๓๐ น.) ค่าเข้าชม - ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม - ชาวต่างชาติค่าเข้าชมท่านละ ๓๕๐ บาท ซึ่ง รวมบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญ กษาปณ์ พระที่นั่งวิมานเมฆ หรือพระที่นั่งอนันต สมาคม หมายเหตุ : โปรดแต่งกายสุภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ - ๒๖๒๓ - ๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๐ หรือ ๐ - ๒๒๒๔ - ๓๒๗๓ หรือ www.palaces.thai.net

8

9 คลังปัญญาไทย. พระบรมมหาราชวัง.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก http://www.panyathai.or.th http://www.panyathai.or.th ( วันที่ค้นข้อมูล ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ).


ดาวน์โหลด ppt พระบรมมหาราชวัง. นายดำรงฤทธิ์ หงษ์ น้อย เลขที่ 3 ม.4/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google