งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ว่าง ” โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์ เนย เมืองปัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ว่าง ” โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์ เนย เมืองปัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ว่าง ” โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์ เนย เมืองปัก หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ “ ว่าง ” หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 161612 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 66 รวม 2824 อัตราว่าง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ = 1 นักจัดการงานทั่วไป = 1 นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 42 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 44 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 22 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 43 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/0) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 7381,63 6 2,49 8 3,24 1 4,36 0 5,41 6 6,10 9 7,07 3 8,09 4 9,21 4 10,2 77 11,5 61 921 1.1 งานสารบรรณ 907 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 269 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 104 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 160 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 373 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 1 1.2 การเงิน & บัญชี 14 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 9 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 5 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) - 1.3 พัสดุ - (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) - (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) - (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) -

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 รายก าร 4284126168210252294336378420462500 92 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 8016 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 9012 6.3 สำรวจ ( งาน ) 253 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 251 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 251 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 23055 6.7 ควบคุมงาน ก่อสร้าง ( งาน ) 102 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 102 6.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 5- 7 งานบริการด้านผังเมือง 5004284126168210252294336378420462500 90 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 2 7.2 ให้คำปรึกษา / บริการ ข้อมูล / แผนที่ ( ครั้ง ) 84 7.3 ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ ( เรื่อง ) 4

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา เป้าหมายประชาสัมพันธ์และผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนน ภายในโครงการฯ เข้าสู้ระบบพัฒนาทัศนะวิสัย โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนา พื้นที่ หมู่ 11 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 100% --20%40%60% 100 % - 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 75 อาคาร ---102040455055606575 - 1010 ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ 25 โรง --152025 - 1 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ ครั้ง 123456

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 27.000 ล้านบาท 1.1 โครงการปรับปรุง และพัฒนา ประสิทธิภาพศูนย์กลาง การเรียนรู้ ของประชาชนในพื้นที่ อ. เมือง 100 % --20%40%60%80%100% - 3.000 ลบ. --0.6 ลบ. - 1.2 ก่อสร้างอาคาร ศาลาบำเพ็ญบุญ และก่อสร้าง อาคารศาลาโดม วัดบางด้วนใน ( สุข กร ) ม.5 ต. บางด้วน อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ 100% --20%40%60%80%100% - 4.000 ลบ. --0.8 ลบ. - 1.3 โครงการปรับปรุง อาคารเรียน โรงเรียนวัดคลอง เก้า หมู่ 2 ต. แพรกษาใหม่ อ. เมือง ฯ จ. สมุทรปราการ 100%---12.5 % 25%37.5 % 50%62.5 % 75%87.5 % 100 % - 20.00 0 ลบ. ---2.5 ลบ. -

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2424681012141618202224 1.1 การตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินโดย ฐานข้อมูล GIS ของ เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 6 โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ พื้นฐานเกี่ยวกับการผัง เมือง ในโรงเรียน 4 --------124

9 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1.380 ลบ. 6%12%21%27%36%43%50%60%67%77%89%100 % 7.64 % 1.1 งบดำเนินงาน 1.380 ลบ. 6%12%21%27%36%43%50%60%67%77%89%100 % 7.64 % 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมเมือง สมุทรปราการ 21 มิ. ย.51 51 52- 53 50 545


ดาวน์โหลด ppt “ ว่าง ” โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์ เนย เมืองปัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google