งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัช ญา วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ แผน พัฒ นา แผ น ปฏิ บัติ โครง การ / / กิจกร รม คุณภาพ / มาตรฐานผู้เรียน / ผู้รับบริการ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัช ญา วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ แผน พัฒ นา แผ น ปฏิ บัติ โครง การ / / กิจกร รม คุณภาพ / มาตรฐานผู้เรียน / ผู้รับบริการ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัช ญา วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ แผน พัฒ นา แผ น ปฏิ บัติ โครง การ / / กิจกร รม คุณภาพ / มาตรฐานผู้เรียน / ผู้รับบริการ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

2 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ มาตรฐานตาม กฎกระทรวง 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผลการจัด การศึกษา 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ การจัดการเรียนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ 7. ประสิทธิภาพของการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ประสิทธิภาพของการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา การบริหารจัด การศึกษา 8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย สถานศึกษาและต้นสังกัด พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย สถานศึกษาและต้นสังกัด

3 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี ตัวบ่งชี้ ที่ ชื่อตัวบ่งชี้น้ำหนัก ( คะแนน ) 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงตาวัย รวมทั้งรู้จักดูแล ตนเองให้มีความปลอดภัย 5 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 5

4 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ ที่ ชื่อตัวบ่งชี้น้ำหนัก ( คะแนน ) 2.1 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของ ครอบครัวหรือชุมชน 4 2.2 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของ สถานศึกษา 4 2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัว 2

5 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ ที่ ชื่อตัวบ่งชี้น้ำหนัก ( คะแนน ) 3.1 ผู้เรียนค้นคว้า 4 2.2 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของ สถานศึกษา 4 2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัว 2

6 4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ตัวบ่งชี้ ที่ ชื่อตัวบ่งชี้น้ำหนัก ( คะแนน ) 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการ คิด 5 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการ ปรับตัวเข้ากับสังคม 5

7 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ชื่อตัวบ่งชี้น้ำหนัก ( คะแนน ) 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน 10 5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียน การศึกษาต่อเนื่องที่ สามารถจบการศึกษาตาม หลักสูตร / โครงการ 5 5.3 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่นำ ความรู้ไปใช้ประโยชน 5

8 6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ ที่ ชื่อตัวบ่งชี้น้ำหนัก ( คะแนน ) 6.1 ประสิทธิผลการดำเนินการของ สถานศึกษา 5 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ ครู 5

9 7. ประสิทธิภาพของการจัดการและการพัฒนา สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ ที่ ชื่อตัวบ่งชี้น้ำหนัก ( คะแนน ) 7 ประสิทธิภาพของการจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา 5

10 8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย สถานศึกษาและต้นสังกัด ตัวบ่งชี้ ที่ ชื่อตัวบ่งชี้น้ำหนัก ( คะแนน ) 8 พัฒนาการของการประกัน คุณภาพภายในโดย สถานศึกษาและต้นสังกัด 5

11 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

12 9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปฏิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา 9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปฏิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา

13 10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา

14 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ มาตรฐานตาม กฎกระทรวง 1. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา การบริหารจัด การศึกษา 2. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา

15 11. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ชื่อตัวบ่งชี้น้ำหนัก ( คะแนน ) 11 ผลการดำเนินงานโครงการ พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ สถานศึกษา 5

16 12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูป การศึกษา 12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูป การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ชื่อตัวบ่งชี้น้ำหนัก ( คะแนน ) 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป การศึกษา 5


ดาวน์โหลด ppt ปรัช ญา วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ แผน พัฒ นา แผ น ปฏิ บัติ โครง การ / / กิจกร รม คุณภาพ / มาตรฐานผู้เรียน / ผู้รับบริการ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google