งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพ / มาตรฐานผู้เรียน / ผู้รับบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพ / มาตรฐานผู้เรียน / ผู้รับบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพ / มาตรฐานผู้เรียน / ผู้รับบริการ
ปรัชญา วิสัย ทัศน์ พันธกิจ แผน พัฒนา แผน ปฏิบัติ โครงการ/ /กิจกรรม คุณภาพ / มาตรฐานผู้เรียน / ผู้รับบริการ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

2 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
มาตรฐานตามกฎกระทรวง 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผลการจัดการศึกษา 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 7. ประสิทธิภาพของการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษา 8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

3 1.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตาวัย รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 5 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

4 2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 2.1 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือชุมชน 4 2.2 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา 2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 2

5 3.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 3.1 ผู้เรียนค้นคว้า 4 2.2 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา 2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 2

6 4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 5 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

7 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน 10 5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การศึกษาต่อเนื่องที่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ 5 5.3 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน

8 6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 6.1 ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา 5 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

9 7. ประสิทธิภาพของการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 7 ประสิทธิภาพของการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5

10 8.พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5

11 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
มาตรฐานตามกฎกระทรวง 1. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปฏิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษา 2. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

12 9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปฏิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปฏิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 5

13 10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5

14 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
มาตรฐานตามกฎกระทรวง 1. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษา 2. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา

15 11. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5

16 12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก (คะแนน) 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 5


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพ / มาตรฐานผู้เรียน / ผู้รับบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google