งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พุทธประวัติ ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล

2 รู้และเข้าใจพุทธประวัติ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจพุทธประวัติ ด้านการตรัสรู้และการก่อตั้ง พระพุทธศาสนา

3 ขั้นที่ 1 ทรงฝึกปฏิบัติโยคะ
อาฬารดาบส กาลามโคตร อุทกดาบส รามบุตร ฌานสมาบัติ 7 ฌานสมาบัติ 8

4 ขั้นที่ 2 ทรงบำเพ็ญตบะ เปลือยกายตากลมฝน ไม่ฉันปลาและเนื้อ กินโคมัย
ไม่พบทางพ้นทุกข์

5 ขั้นที่ 3 ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
กัดฟัน กลั้นลมหายใจ อดอาหาร

6 ขั้นที่ 4 ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิต
คิดค้นหาเหตุผลทางด้านจิตใจ ยามต้น ระลึกชาติ ยามที่สอง ทรงได้ตาทิพย์ ยามที่สาม เกิดความรู้แจ้ง

7 จงลำดับขั้นตอนการก่อตั้ง
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระพุทธเจ้า

8 ขอพบอาจารย์ อาฬารดาบส และอุทกดาบส

9 โปรดปัญจวัคคคีย์ ปฐมเทศนา

10 โกณฑัญญะ ดวงตาเห็นธรรม

11 ยสกุลบุตร และบริวารขอบวช

12 โปรดชฎิล สามพี่น้อง

13 พระเจ้าพิมพิสาร ถวายวัดเวฬุวัน

14 พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เป็นอัครสาวก

15 สถาปนาพุทธบริษัท 4

16 ชมวีดีทัศน์ พุทธประวัติสำหรับประชาชน 30 นาที


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google