งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เรื่อง พุทธ ประวัติ ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เรื่อง พุทธ ประวัติ ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เรื่อง พุทธ ประวัติ ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รู้และเข้าใจพุทธ ประวัติ ด้านการตรัสรู้และการ ก่อตั้ง พระพุทธศาสนา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ขั้นที่ 1 ทรงฝึก ปฏิบัติโยคะ อาฬารดาบส กาลาม โคตร อุทกดาบส รามบุตร ฌานสมาบัติ 7 ฌานสมาบัติ 8

4 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ขั้นที่ 2 ทรงบำเพ็ญตบะ เปลือยกายตากลมฝน ไม่ฉันปลาและเนื้อ กินโค มัย ไม่พบทางพ้นทุกข์

5 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ขั้นที่ 3 ทรงบำเพ็ญทุ กรกิริยา กัดฟัน กลั้นลมหายใจ อดอาหาร

6 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ขั้นที่ 4 ทรงบำเพ็ญ เพียรทางจิต คิดค้นหาเหตุผล ทางด้านจิตใจ ยามต้น ระลึกชาติ ยามที่สอง ทรงได้ ตาทิพย์ ยามที่สาม เกิด ความรู้แจ้ง

7 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ จงลำดับ ขั้นตอนการก่อตั้ง และเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ของ พระพุทธเจ้า

8 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ขอพบอาจารย์ อาฬารดาบส และอุทกดาบส

9 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ โปรดปัญจวัคคคีย์ ปฐมเทศนา

10 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ โกณฑัญญะ ดวงตาเห็นธรรม

11 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ยสกุลบุตร และบริวารขอบวช

12 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ โปรดชฎิล สามพี่น้อง

13 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ พระเจ้าพิมพิสาร ถวายวัดเวฬุวัน

14 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เป็นอัครสาวก

15 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ สถาปนาพุทธบริษัท 4

16 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ชมวีดีทัศน์ พุทธประวัติสำหรับประชาชน 30 นาที


ดาวน์โหลด ppt ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เรื่อง พุทธ ประวัติ ครูศศิเพ็ญ วิมุกตา นนท์ โรงเรียนวังไกล กังวล รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google